02014R0215 — PL — 13.03.2021 — 003.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 215/2014

z dnia 7 marca 2014 r.

ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

(Dz.U. L 069 z 8.3.2014, s. 65)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1232/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.

  L 332

5

19.11.2014

►M2

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/276 z dnia 23 lutego 2018 r.

  L 54

4

24.2.2018

►M3

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/439 z dnia 3 marca 2021 r.

  L 85

149

12.3.2021
▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 215/2014

z dnia 7 marca 2014 r.

ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnychROZDZIAŁ I

METODYKA OKREŚLANIA WSPARCIA CELÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN KLIMATU DLA KAŻDEGO Z EFSI

(Uprawnienie na mocy art. 8 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Artykuł 1

Metodyka obliczania wsparcia udzielanego z EFRR, EFS i Funduszu Spójności na cele dotyczące zmian klimatu

1.  

Wsparcie, które ma być udzielone w ramach EFRR i Funduszu Spójności na cele dotyczące zmiany klimatu, oblicza się w dwóch etapach w następujący sposób:

a) 

współczynniki określone w tabeli 1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia stosuje się dla odpowiednich kodów obszarów interwencji w odniesieniu do zgłoszonych dla tych kodów danych finansowych;

b) 

w odniesieniu do danych finansowych zgłoszonych dla kodów obszarów interwencji o wskaźniku zerowym, jeśli dane finansowe zgłoszone są w wymiarze celów tematycznych odpowiadających kodom 04 i 05 określonym w tabeli 5 załącznika I do niniejszego rozporządzenia, dane te ważone są przy współczynniku 40 % pod kątem ich wkładu w realizację celów dotyczących zmian klimatu.

2.  
Stosowane na podstawie tabeli 1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia współczynniki zmian klimatu stosuje się również do poszczególnych kategorii w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” ustalonych na podstawie art. 8 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 ( 1 ).
3.  
Wsparcie z EFS na cele dotyczące zmian klimatu oblicza się poprzez przyporządkowanie zgłoszonych danych finansowych do kodu wymiaru 01 „Wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i zasobooszczędną” zgodnie z wymiarem 6 „Kody wymiaru tematu uzupełniającego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, jak określono w tabeli 6 załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Metodyka obliczania wsparcia udzielanego z EFRROW na cele dotyczące zmian klimatu

1.  
Szacunkową kwotę wsparcia, która ma być wykorzystana na cele dotyczące zmiany klimatu przez EFRROW w ramach każdego programu, o którym mowa w art. 27 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oblicza się przez zastosowanie współczynników wymienionych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia do planowanych wydatków przedstawionych w planie finansowania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do priorytetów i obszarów zainteresowania, o których mowa w art. 5 pkt 3 lit. b), pkt 4, pkt 5 i pkt 6 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.
2.  
Do celów sprawozdawczości na temat wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmian klimatu, w rocznym sprawozdaniu z wdrażania, zgodnie z art. 50 ust. 4 i 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, współczynniki, o których mowa w ust. 1, stosuje się do informacji w sprawie wydatków, o których mowa w art. 75 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Artykuł 3

Metodyka obliczania wsparcia udzielanego z EFMR na cele dotyczące zmian klimatu

1.  
Wkład z EFMR na środki dotyczące zmian klimatu oblicza się poprzez zastosowanie do każdego z głównych środków wspieranych w ramach EFMR współczynników odzwierciedlających znaczenie każdego z tych środków dla przeciwdziałania skutkom zmian klimatu.

Wsparcie z EFMR dla celów dotyczących zmian klimatu oblicza się na podstawie następujących informacji:

a) 

szacunkowej kwoty wsparcia, która ma być wykorzystana przez EFMR na cele dotyczące zmian klimatu w ramach poszczególnych programów, zgodnie z art. 27 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1303/2013;

b) 

współczynników ustalonych dla głównych środków wspieranych przez EFMR, jak określono w załączniku III do niniejszego rozporządzenia;

▼M1

c) 

sprawozdawczości państw członkowskich dotyczącej środków finansowych i wydatków w podziale na poszczególne środki w rocznych sprawozdaniach z wdrażania, zgodnie z art. 50 ust. 4 i 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz art. 114 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 508/2014;

d) 

informacji i danych przedstawionych przez państwa członkowskie w odniesieniu do operacji wybranych do finansowania zgodnie z art. 97 ust. 1 lit. a) i art. 107 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

▼B

2.  
Państwo członkowskie może zaproponować w swoim programie operacyjnym, że dla środka, dla którego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia przypisany jest współczynnik 0 %, stosowany będzie współczynnik 40 %, pod warunkiem że dane państwo członkowskie może wykazać znaczenie tego środka dla dostosowania do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków.ROZDZIAŁ II

USTALANIE CELÓW POŚREDNICH I KOŃCOWYCH NA POTRZEBY RAM WYKONANIA ORAZ OCENA ICH OSIĄGNIĘCIA

(Uprawnienie na mocy art. 22 ust. 7 akapit piąty rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Artykuł 4

Informacje rejestrowane przez podmioty przygotowujące programy

1.  
Podmioty przygotowujące programy rejestrują informacje na temat metodyk i kryteriów doboru wskaźników na potrzeby ram wykonania, aby zagwarantować, że odpowiednie cele pośrednie i końcowe będą zgodne z warunkami określonymi w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wszystkich programów i priorytetów wspieranych z EFSI, jak również do szczególnej alokacji przeznaczonej na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, o której mowa w art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 ( 2 ), z zastrzeżeniem wyjątków określonych w pkt. 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
2.  

Informacje rejestrowane przez podmioty przygotowujące programy muszą umożliwiać weryfikację zgodności z warunkami określonymi w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych. Obejmują one:

a) 

dane lub dowody wykorzystywane do szacowania wartości celów pośrednich i końcowych i metody ich obliczania, takie jak dane dotyczące kosztów jednostkowych, kryteria referencyjne, zwykłe lub obserwowane w przeszłości tempo wdrażania, opinie ekspertów i wnioski z ewaluacji ex-ante;

b) 

informacje o tym, jaka część alokacji finansowej dotyczy operacji, którym odpowiadają wskaźniki produktu i kluczowe etapy wdrażania określone w ramach wykonania, oraz wyjaśnienie sposobu obliczenia tej części;

c) 

informacje o tym, w jaki sposób zastosowano metodykę i mechanizmy zapewniające spójność w funkcjonowaniu ram wykonania, określone w umowie partnerstwa zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. b) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013;

d) 

wyjaśnienie wyboru wskaźników rezultatu lub kluczowych etapów wdrażania, o ile ramy wykonania obejmują te wskaźniki lub etapy.

3.  
Informacje na temat metodyk i kryteriów zastosowanych przy doborze wskaźników w odniesieniu do ram wykonania oraz przy ustalaniu odpowiednich celów pośrednich i końcowych, zarejestrowane przez podmioty przygotowujące programy, udostępnia się na wniosek Komisji.
4.  
Wymogi, o których mowa w ust. 1-3 niniejszego artykułu, mają również zastosowanie do przeglądu celów pośrednich i końcowych, zgodnie z art. 30 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Artykuł 5

Ustanowienie celów pośrednich i końcowych

1.  
Cele pośrednie i końcowe ustala się na poziomie priorytetu, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 7. Wskaźniki produktu i kluczowe etapy wdrażania określone w ramach wykonania odpowiadają ponad 50 % alokacji finansowej na dany priorytet. Na potrzeby obliczenia tej kwoty alokację na dany wskaźnik lub kluczowy etap wdrażania uwzględnia się tylko jeden raz.

▼M1

2.  
Dla wszystkich EFSI, z wyjątkiem EFRROW, cel pośredni i cel końcowy dla wskaźnika finansowego dotyczą całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych, wprowadzonej do systemu rachunkowości instytucji certyfikującej i poświadczonej przez tę instytucję zgodnie z art. 126 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

W przypadku EFRROW dotyczą one zrealizowanych całkowitych wydatków publicznych, wprowadzonych do wspólnego systemu monitorowania i ewaluacji.

▼M2

3.  
Cel pośredni i cel końcowy dla wskaźnika produktu dotyczy wartości uzyskanych poprzez operacje, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności, lub wartości uzyskanych poprzez operacje, które zostały rozpoczęte ale w przypadku których niektóre z przedsięwzięć służących osiągnięciu produktów nadal są w toku, lub też jednych i drugich.

▼B

4.  
Kluczowy etap wdrażania oznacza ważny etap wdrażania operacji w ramach danego priorytetu, którego zakończenie jest weryfikowalne i może być wyrażone w postaci liczby lub udziału procentowego. Dla potrzeb art. 6 i 7 niniejszego rozporządzenia kluczowe etapy wdrażania traktuje się jak wskaźniki.
5.  
Wskaźnik rezultatu wykorzystuje się jedynie w stosownych przypadkach i w ścisłym powiązaniu z interwencjami wspieranymi w ramach polityki.
6.  
Jeśli zostanie stwierdzone, że informacja, o której mowa w art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, opiera się na błędnych założeniach, prowadzących do zaniżonego lub zawyżonego oszacowania celów końcowych lub pośrednich, można uznać, że stanowi to należycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Artykuł 6

Osiągnięcie celów pośrednich i końcowych

1.  
Osiągnięcie celów pośrednich i końcowych ocenia się z uwzględnieniem wszystkich wskaźników i kluczowych etapów wdrażania zawartych w ramach wykonania, określonych na poziomie priorytetu w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 7.
2.  
Cele pośrednie lub końcowe priorytetu uważa się za osiągnięte, jeżeli wszystkie wskaźniki zawarte w odpowiednich ramach wykonania osiągnęły co najmniej 85 % wartości celu pośredniego do końca 2018 r. lub co najmniej 85 % wartości celu końcowego do końca 2023 r. W drodze odstępstwa, w przypadku gdy ramy wykonania obejmują trzy lub więcej wskaźników, cele pośrednie lub końcowe priorytetu uważa się za osiągnięte, jeżeli wszystkie wskaźniki z wyjątkiem jednego osiągnęły co najmniej 85 % wartości odpowiedniego celu pośredniego do końca 2018 r. lub co najmniej 85 % wartości odpowiedniego celu końcowego do końca 2023 r. Wskaźnik, który nie osiągnął 85% wartości odpowiedniego celu pośredniego lub docelowego, musi osiągnąć co najmniej 75 % wartości odpowiedniego celu pośredniego lub docelowego.
3.  
W przypadku priorytetu, dla którego ramy wykonania zawierają nie więcej niż dwa wskaźniki, nieosiągnięcie do końca 2018 r. co najmniej 65 % wartości celu pośredniego dla jednego z tych wskaźników uważa się za poważne niepowodzenie w wykonaniu celów pośrednich. Nieosiągnięcie do końca 2023 r. co najmniej 65 % wartości celu końcowego dla jednego z tych wskaźników uważa się za poważne niepowodzenie w wykonaniu celów końcowych.
4.  
W przypadku priorytetu, dla którego ramy wykonania obejmują więcej niż dwa wskaźniki, nieosiągnięcie co najmniej 65 % wartości celu pośredniego do końca 2018 r. dla co najmniej dwóch z tych wskaźników uznaje się za poważne niepowodzenie w wykonaniu celów pośrednich. Nieosiągnięcie co najmniej 65 % wartości celu końcowego do końca 2023 r. dla co najmniej dwóch z tych wskaźników uznaje się za poważne uchybienie w wykonaniu celów końcowych.

Artykuł 7

Ramy wykonania dla osi priorytetowych, o których mowa w art. 96 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz osi priorytetowych integrujących Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

1.  
Wskaźniki i kluczowe etapy wdrażania wybrane na potrzeby ram wykonania, ich cele pośrednie i końcowe, a także ich wartości do osiągnięcia podaje się w podziale na poszczególne fundusze, a w przypadku EFRR i EFS również w podziale na kategorie regionów.
2.  
Informacje wymagane w art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia podaje się w podziale na fundusze i w stosownych przypadkach w podziale na kategorie regionów.
3.  
Osiągnięcie celów pośrednich i końcowych ocenia się oddzielnie dla każdego funduszu i dla każdej kategorii regionu w ramach priorytetu, przy uwzględnieniu wskaźników, celów pośrednich i końcowych, a także ich wartości osiągnięcia w podziale na fundusze i kategorie regionów. Wskaźniki produktu i kluczowe etapy wdrażania określone w ramach wykonania odpowiadają ponad 50 % alokacji finansowej na dany fundusz i w stosownych przypadkach na daną kategorię regionów. Na potrzeby obliczenia tej kwoty alokację na dany wskaźnik lub kluczowy etap wdrażania uwzględnia się tylko jeden raz.

▼M2

4.  
W przypadku gdy zasoby przeznaczone na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zostały zaplanowane jako część osi priorytetowej zgodnie z art. 18 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013, należy osobno ustanowić ramy wykonania dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, a osiągnięcie celów pośrednich i końcowych dla tej Inicjatywy ocenia się odrębnie od pozostałej części osi priorytetowej.

▼BROZDZIAŁ III

KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI DLA EFRR, EFS I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH CELU „INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA”

Artykuł 8

Kategorie interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności

(Uprawnienie na mocy art. 96 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

1.  
Klasyfikacja kategorii interwencji, o której mowa w art. 96 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, określona jest w tabelach 1-8 załącznika I do niniejszego rozporządzenia. Kody podane w tych tabelach mają zastosowanie do EFRR w odniesieniu do celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, Funduszu Spójności, EFS i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jak określono w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.
2.  
Kody 001-101 podane w tabeli 1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie wyłącznie do EFRR i Funduszu Spójności.

Kody 102-120 podane w tabeli 1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie wyłącznie do EFS.

Jedynie kod 103 podany w tabeli 1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia ma zastosowanie do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Kody 121, 122 i 123 podane w tabeli 1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do EFRR, Funduszu Spójności i EFS.

3.  
Kody podane w tabelach 2-4, 7 i 8 załącznika I do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do EFRR, EFS i Funduszu Spójności.

Kody podane w tabeli 5 załącznika I do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie wyłącznie do EFRR i Funduszu Spójności.

Kody podane w tabeli 6 załącznika I do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie wyłącznie do EFS i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3 i załącznik III do niniejszego rozporządzenia stosuje się z mocą od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie EFMR.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Wymiary i kody kategorii interwencji funduszy polityki spójności ( 3 )w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychTABELA 1:  KODY DOTYCZĄCE WYMIARU ZAKRESU INTERWENCJI

1.  ZAKRES INTERWENCJI

Współczynnik dla obliczania wsparcia na cele związane ze zmianami klimatu

I  Inwestycje produkcyjne:

001  Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

0  %

002  Procesy badawcze i innowacyjne w dużych przedsiębiorstwach

0  %

003  Inwestycje produkcyjne w dużych przedsiębiorstwach związanych z gospodarką niskoemisyjną

40  %

004  Inwestycje produkcyjne związane ze współpracą dużych przedsiębiorstw z MŚP w celu rozwoju produktów i usług w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych („TIK”) oraz e-handlu i zwiększania popytu na TIK

0  %

II  Infrastruktura oferująca podstawowe usługi I inwestycje powiązane:

Infrastruktura energetyczna

 

005  Energia elektryczna (magazynowanie i przesył)

0  %

006  Energia elektryczna (sieci TEN-E – magazynowanie i przesył)

0  %

007  Gaz ziemny

0  %

008  Gaz ziemny (sieci TEN-E)

0  %

009  Energia odnawialna: wiatrowa

100  %

010  Energia odnawialna: słoneczna

100  %

011  Energia odnawialna: z biomasy

100  %

012  Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna i morska) oraz integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z wodoru)

100  %

013  Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia

100  %

014  Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia

100  %

015  Inteligentne systemy dystrybucji energii o średnim i niskim napięciu (w tym inteligentne sieci i systemy TIK)

100  %

016  Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie

100  %

Infrastruktura ochrony środowiska

 

017  Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu)

0  %

018  Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach)

0  %

019  Gospodarowanie odpadami: komercyjnymi, przemysłowymi lub niebezpiecznymi

0  %

020  Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

0  %

021  Gospodarka wodna i ochrona wody pitnej (w tym gospodarowanie wodami w dorzeczu, dostarczanie wody, konkretne środki dostosowania do zmian klimatu, pomiary zużycia wody w wydzielonych obszarach sieci wodociągowej i u konsumentów, systemy naliczania opłat, ograniczanie wycieków)

40  %

022  Oczyszczanie ścieków

0  %

023  Środki ochrony środowiska służące ograniczeniu i / lub uniknięciu emisji gazów cieplarnianych (w tym obróbka i magazynowanie metanu oraz kompostowanie)

100  %

Infrastruktura transportowa

 

024  Kolej (sieć bazowa TEN-T)

40  %

025  Kolej (sieć kompleksowa TEN-T)

40  %

026  Inne koleje

40  %

027  Tabor kolejowy

40  %

028  Autostrady i drogi TEN-T – sieć bazowa (nowo budowane)

0  %

029  Autostrady i drogi TEN-T – sieć kompleksowa (nowo budowane)

0  %

030  Drugorzędne połączenia drogowe z siecią drogową i węzłami TEN-T (nowo budowane)

0  %

031  Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane)

0  %

032  Lokalne drogi dojazdowe (nowo budowane)

0  %

033  Drogi TEN-T przebudowane lub zmodernizowane

0  %

034  Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

0  %

035  Transport multimodalny (sieci TEN-T)

40  %

036  Transport multimodalny

40  %

037  Porty lotnicze (sieci TEN-T) (1)

0  %

038  Inne porty lotnicze (1)

0  %

039  Porty morskie (sieci TEN-T)

40  %

040  Inne porty morskie

40  %

041  Śródlądowe drogi wodne i porty (sieci TEN-T)

40  %

042  Śródlądowe drogi wodne i porty (regionalne i lokalne)

40  %

Zrównoważony transport

 

043  Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor)

40  %

044  Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji)

40  %

Infrastruktura w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

 

045  TIK: sieć szkieletowa i dosyłowa

0  %

046  TIK: szybka sieć szerokopasmowa (dostęp/lokalna pętla abonencka; >/= 30 Mbps)

0  %

047  TIK: bardzo szybka sieć szerokopasmowa (dostęp/lokalna pętla abonencka; >/= 100 Mbps)

0  %

048  TIK: Inne rodzaje infrastruktury TIK / zasobów lub wyposażenia komputerowego o dużej skali (w tym e-infrastruktura, centra danych i sensory, również wbudowane w innego rodzaju infrastrukturę, np. obiekty badawcze, infrastrukturę społeczną lub służącą ochronie środowiska)

0  %

III  Infrastruktura społeczna, zdrowotna I edukacyjna oraz powiązane inwestycje

049  Infrastruktura edukacyjna na potrzeby szkolnictwa wyższego

0  %

050  Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych

0  %

051  Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i średnim ogólnokształcącym)

0  %

052  Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

0  %

053  Infrastruktura ochrony zdrowia

0  %

054  Infrastruktura mieszkalnictwa

0  %

055  Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego

0  %

IV  Rozwój potencjału wewnętrznego

Badania, rozwój i innowacje

 

056  Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi

0  %

057  Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi

0  %

058  Infrastruktura na rzecz badań naukowych i innowacji (publiczna)

0  %

059  Infrastruktura na rzecz badań naukowych i innowacji (prywatna, w tym parki nauki)

0  %

060  Działania badawcze i innowacyjne w publicznych ośrodkach badawczych i ośrodkach kompetencji, w tym tworzenie sieci

0  %

061  Działania badawcze i innowacyjne w prywatnych ośrodkach badawczych, w tym tworzenie sieci

0  %

062  Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią głównie dla MŚP

0  %

063  Wsparcie dla klastrów i sieci przedsiębiorstw, z korzyścią głównie dla MŚP

0  %

064  Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe, projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

0  %

065  Infrastruktura na potrzeby badań i rozwoju, transfer technologii i współpraca w przedsiębiorstwach koncentrujących się na gospodarce niskoemisyjnej i odporności na zmiany klimatu

100  %

Rozwój przedsiębiorczości

 

066  Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania)

0  %

067  Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out)

0  %

068  Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz środki wsparcia

100  %

069  Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w MŚP

40  %

070  Promowanie efektywności energetycznej w dużych przedsiębiorstwach

100 %

071  Rozwój i promocja przedsiębiorstw specjalizujących się w usługach na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i odporności na zmiany klimatu (w tym wsparcie takich usług)

100  %

072  Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty)

0  %

073  Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw społecznych (MŚP)

0  %

074  Rozwój i promowanie komercyjnych walorów turystycznych w MŚP

0  %

075  Rozwój i promowanie komercyjnych usług turystycznych w MŚP lub na ich rzecz

0  %

076  Rozwój i promowanie komercyjnych dóbr w dziedzinie kultury i kreatywności w MŚP

0  %

077  Rozwój i promowanie komercyjnych usług w dziedzinie kultury i kreatywności w MŚP lub na ich rzecz

0  %

Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) – stymulowanie popytu, aplikacje i usługi

 

078  Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

0  %

079  Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej)

0  %

080  Usługi i aplikacje w zakresie włączenia cyfrowego, e-dostępności, e-uczenia się i e-edukacji, umiejętności cyfrowe

0  %

081  Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym)

0  %

082  Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw TIK

0  %

Środowisko

 

083  Działania w zakresie jakości powietrza

40  %

084  Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola (IPPC)

40  %

085  Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura

40 %

086  Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów Natura 2000

40  %

087  Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

100  %

088  Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

0  %

089  Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów

0  %

090  Ścieżki rowerowe i piesze

100  %

091  Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych

0  %

092  Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych

0  %

093  Rozwój i promowanie publicznych usług turystycznych

0  %

094  Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

0  %

095  Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

0  %

Inne

 

096  Zdolności instytucjonalne administracji publicznej i służb publicznych związane z wdrażaniem EFRR lub działania wspierające inicjatywy dotyczące zdolności instytucjonalnych w zakresie EFS

0  %

097  Inicjatywy w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarach miejskich i wiejskich

0  %

098  Regiony najbardziej oddalone: rekompensata ewentualnych dodatkowych kosztów poniesionych w związku z utrudnionym dostępem oraz rozproszeniem terytorialnym

0  %

099  Regiony najbardziej oddalone: szczególne działania na rzecz zrekompensowania dodatkowych kosztów wynikających z wielkości rynku

0  %

100  Regiony najbardziej oddalone: szczególne działania na rzecz zrekompensowania dodatkowych kosztów związanych z warunkami klimatycznymi i ukształtowaniem terenu

40  %

101  Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR)

0  %

V  Promowanie trwałego I wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

102  Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

0  %

103  Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ludzi młodych ze środowisk marginalizowanych, w tym poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży

0  %

104  Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

0  %

105  Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę

0  %

106  Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

0  %

107  Aktywne i zdrowe starzenie się

0  %

108  Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, np. publicznych i prywatnych służb zatrudnienia, oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez przedsięwzięcia służące ponadnarodowej mobilności pracowników, a także systemy mobilności i lepszą współpracę pomiędzy instytucjami a właściwymi zainteresowanymi podmiotami

0  %

VI  Wspieranie włączenia społecznego, walka z ubóstwem I wszelką dyskryminacją

109  Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

0  %

110  Integracja społeczno-gospodarcza społeczności marginalizowanych, np. Romów

0  %

111  Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji i promowanie równości szans

0  %

112  Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

0  %

113  Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz gospodarki społecznej i gospodarki solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia

0  %

114  Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

0  %

VII  Inwestowanie w kształcenie, szkolenie I szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności oraz uczenia się przez całe życie

115  Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

0  %

116  Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji

0  %

117  Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji

0  %

118  Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

0  %

VIII  Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych oraz zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej

119  Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

0  %

120  Budowanie potencjału wszystkich zainteresowanych podmiotów kształtujących politykę w zakresie kształcenia, uczenia się przez całe życie, szkolenia i zatrudnienia oraz polityki społecznej, w tym poprzez pakty sektorowe i terytorialne na rzecz realizacji reform na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym

0  %

IX  Pomoc techniczna

121  Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

0  %

122  Ewaluacja i badania

0  %

123  Informacja i komunikacja

0  %

(1)   

Wyłącznie inwestycje związane z ochroną środowiska lub takie, którym towarzyszą inwestycje konieczne dla łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowiskoTABELA 2:  KODY WYMIARU FORM FINANSOWANIA

2.  FORMA FINANSOWANIA

01  Dotacja bezzwrotna

02  Dotacja zwrotna

03  Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: kapitał podwyższonego ryzyka i inwestycje kapitałowe lub środki równoważne

04  Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: pożyczki lub środki równoważne

05  Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: gwarancje lub środki równoważne

06  Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne, wsparcie techniczne lub środki równoważne

07  NagrodaTABELA 3:  KODY WYMIARU TERYTORIALNEGO

3.  TYP OBSZARU

01  Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia)

02  Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia)

03  Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)

04  Obszary współpracy makroregionalnej

05  Współpraca pomiędzy różnymi obszarami objętymi programami krajowymi lub regionalnymi w kontekście krajowym

06  Współpraca ponadnarodowa w ramach EFS

07  Nie dotyczyTABELA 4:  KODY WYMIARU TERYTORIALNYCH MECHANIZMÓW WDRAŻANIA

4.  TERYTORIALNE MECHANIZMY WDRAŻANIA

01  Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie

02  Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

03  Zintegrowane inwestycje terytorialne – inne

04  Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

05  Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich/wiejskich

06  Inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

07  Nie dotyczyTABELA 5:  KODY WYMIARU CELU TEMATYCZNEGO

5.  CEL TEMATYCZNY (EFRR i Fundusz Spójności)

01  Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

02  Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych

03  Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

04  Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

05  Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

06  Zachowanie i ochrona i środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

07  Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej

08  Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników

09  Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

10  Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie

11  Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej

12  Nie dotyczy (Tylko pomoc techniczna)

▼M3

13  Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność

▼BTABELA 6:  KODY WYMIARU TEMATU UZUPEŁNIAJĄCEGO EFS

6.  TEMAT UZUPEŁNIAJĄCY EFS

Współczynnik dla obliczania wsparcia na cele związane ze zmianami klimatu

01  Wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i zasobooszczędną

100  %

02  Innowacje społeczne

0  %

03  Wzmacnianie konkurencyjności MŚP

0  %

04  Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

0  %

05  Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych

0  %

06  Niedyskryminacja

0  %

07  Równość płci

0  %

08  Nie dotyczy

0  %TABELA 7:  KODY WYMIARU RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

7.  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

01  Rolnictwo i leśnictwo

02  Rybołówstwo i akwakultura

03  Produkcja artykułów spożywczych i napojów

04  Wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych

05  Produkcja sprzętu transportowego

06  Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

07  Pozostałe nieokreślone branże przemysłu wytwórczego

08  Budownictwo

09  Górnictwo i kopalnictwo (w tym wydobycie surowców energetycznych)

10  Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych

11  Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

12  Transport i składowanie

13  Działania informacyjno-komunikacyjne, w tym telekomunikacja, usługi informacyjne, programowanie, doradztwo i działalność pokrewna

14  Handel hurtowy i detaliczny

15  Turystyka oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

16  Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

17  Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

18  Administracja publiczna

19  Edukacja

20  Opieka zdrowotna

21  Działalność w zakresie opieki społecznej, usługi komunalne, społeczne i indywidualne

22  Działalność związana ze środowiskiem naturalnym i zmianami klimatu

23  Sztuka, rozrywka, sektor kreatywny i rekreacja

24  Inne niewyszczególnione usługiTABELA 8:  KODY WYMIARU LOKALIZACJI

8.  MIEJSCE (2)

Kod

Miejsce

 

Kod regionu lub obszaru, w którym zlokalizowane lub prowadzone są działania, zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) zawartą w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

(1)   

Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).
ZAŁĄCZNIK II

Współczynniki do obliczania kwot wsparcia na cele dotyczące zmian klimatu w przypadku Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z art. 2Artykuł rozporządzenia (WE) nr 1305/2013 (1)

Priorytet / cel szczegółowy

Współczynnik

Art. 5 pkt 3 lit. b)

Wspieranie zapobiegania ryzyku i zarządzania nim w gospodarstwach rolnych

40  %

Art. 5 pkt 4

Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem (wszystkie cele szczegółowe)

100  %

Art. 5 pkt 5

Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym (wszystkie cele szczegółowe)

100  %

Art. 5 ust. 6 lit. b)

Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

40  %

(1)   

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).

▼M1
ZAŁĄCZNIK III

Współczynniki do obliczania kwot wsparcia na cele dotyczące zmian klimatu w przypadku Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zgodnie z art. 3Artykuł rozporządzenia (UE) nr 508/2014

Nazwa środka pomocy

Współczynnik

ROZDZIAŁ I

Zrównoważony rozwój w rybołówstwie

Artykuł 26

Innowacje (+ art. 44 ust. 3 Rybołówstwo śródlądowe)

0 %* (1)

Artykuł 27

Usługi doradcze (+ art. 44 ust. 3 Rybołówstwo śródlądowe)

0 %

Artykuł 28

Partnerstwa między naukowcami a rybakami (+ art. 44 ust. 3 Rybołówstwo śródlądowe)

0 %*

Artykuł 29 ust. 1 i 2

Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny — szkolenie, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny, wsparcie dla współmałżonków i partnerów (+ art. 44 ust. 1 lit. a) Rybołówstwo śródlądowe)

0 %*

Artykuł 29 ust. 3

Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny — stażyści na statkach stosowanych w łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym/dialog społeczny

0 %*

Artykuł 30

Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów (+ art. 44 ust. 4 Rybołówstwo śródlądowe)

0 %*

Artykuł 31

Wsparcie dla młodych rybaków rozpoczynających działalność (+ art. 44 ust. 2 Rybołówstwo śródlądowe)

0 %

Artykuł 32

Bezpieczeństwo i higiena pracy (+ art. 44 ust. 1 lit. b) Rybołówstwo śródlądowe)

0 %

Artykuł 33

Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

40 %

Artykuł 34

Trwałe zaprzestanie działalności połowowej

100 %

Artykuł 35

Fundusze wspólnego inwestowania na wypadek niekorzystnych zjawisk klimatycznych oraz incydentów środowiskowych

40 %

Artykuł 36

Wsparcie dla systemów przydziału uprawnień do połowów

40 %

Artykuł 37

Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna

0 %

Artykuł 38

Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów w celu ochrony gatunków (+ art. 44 ust. 1 lit. c) Rybołówstwo śródlądowe)

40 %

Artykuł 39

Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza (+ art. 44 ust. 1 lit. c) Rybołówstwo śródlądowe)

40 %

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej — zbieranie utraconych narzędzi połowowych i innych odpadów morskich

0 %

Artykuł 40 ust. 1 lit. b–g) i i)

Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej — wkład w lepsze zarządzanie lub ochronę, budowa, instalacja lub modernizacja urządzeń stałych lub ruchomych, opracowanie planów ochrony i zarządzania odnoszących się do obszarów sieci Natura 2000 i obszarów ochrony przestrzennej, zarządzanie, odbudowa i monitorowanie morskich obszarów chronionych, w tym obszarów sieci Natura 2000, świadomość w kwestiach środowiska, udział w innych działaniach mających na celu zachowanie i zwiększenie różnorodności biologicznej oraz usług ekosystemowych (+ art. 44 ust. 6 Śródlądowa fauna i flora wodna)

40 %

Artykuł 40 ust. 1 lit. h)

Ochrona i odbudowa biologicznej różnorodności morskiej — systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki

0 %

Artykuł 41 ust. 1 lit. a), b) i c)

Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu — inwestycje na statkach; audyty i programy związane z efektywnością energetyczną; analizy służące ocenie wkładu alternatywnych systemów napędzania i projektów kadłubów (+ art. 44 ust. 1 lit. d) Rybołówstwo śródlądowe)

100 %

Artykuł 41 ust. 2

Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu — wymiana lub modernizacja głównych lub dodatkowych silników

100 %

Artykuł 42

Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów (+ art. 44 ust. 1 lit. e) Rybołówstwo śródlądowe)

0 %

Artykuł 43 ust. 1 i 3

Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie — inwestycje w celu poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani; budowa przystani w celu zwiększenia bezpieczeństwa rybaków (+ art. 44 ust. 1 lit. f) Rybołówstwo śródlądowe)

40 %

Artykuł 43 ust. 2

Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie — inwestycje w celu ułatwienia przestrzegania obowiązku wyładowywania wszystkich połowów

0 %

ROZDZIAŁ II

Zrównoważony rozwój w akwakulturze

Artykuł 47

Innowacje

0 %*

Artykuł 48 ust. 1 lit. a)–d), f), g) i h)

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

0 %*

art. 48 ust. 1 lit. e), i) oraz j)

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę — efektywność zasobów; ograniczenie wykorzystania wody i substancji chemicznych; systemy recyrkulacyjne minimalizujące zużycie wody

0 %*

art. 48 ust. 1 lit. k)

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę — zwiększanie efektywności energetycznej; energia odnawialna

40 %

Artykuł 49

Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury

0 %*

Artykuł 50

Propagowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów

0 %*

Artykuł 51

Zwiększanie potencjału miejsc hodowli akwakultury

40 %

Artykuł 52

Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury

0 %

Artykuł 53

Przejście na systemy ekozarządzania i audytu oraz na akwakulturę ekologiczną

0 %*

Artykuł 54

Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

0 %*

Artykuł 55

Środki dotyczące zdrowia publicznego

0 %

Artykuł 56

Środki dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt

0 %

Artykuł 57

Ubezpieczenie zasobów akwakultury

40 %

ROZDZIAŁ III

Zrównoważony rozwój obszarów rybackich

Artykuł 62 ust. 1 lit. a)

Wsparcie przygotowawcze

0 %

Artykuł 63

Realizacja lokalnych strategii rozwoju (w tym koszty bieżące i aktywizacja)

40 %

Artykuł 64

Działania z zakresu współpracy

0 %*

ROZDZIAŁ IV

Środki dotyczące obrotu i przetwarzania

Artykuł 66

Plany produkcji i obrotu

0 %*

Artykuł 67

Dopłaty do składowania

0 %

Artykuł 68

Środki dotyczące obrotu

0 %*

Artykuł 69

Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury

0 %*

ROZDZIAŁ V

Rekompensata za dodatkowe koszty związane z produktami rybołówstwa i akwakultury z regionów najbardziej oddalonych

Artykuł 70

System rekompensat

0 %

ROZDZIAŁ VI

Środki towarzyszące wspólnej polityce rybołówstwa w ramach zarządzania dzielonego

Artykuł 76

Kontrola i egzekwowanie

0 %

Artykuł 77

Gromadzenie danych

0 %*

ROZDZIAŁ VII

Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich

Artykuł 78

Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich

0 %

ROZDZIAŁ VIII

Środki dotyczące zintegrowanej polityki morskiej finansowane w ramach zarządzania dzielonego

Artykuł 80 ust. 1 lit. a)

Zintegrowany nadzór morski

0 %*

Artykuł 80 ust. 1 lit. b)

Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważona eksploatacja zasobów morskich i przybrzeżnych

40 %

Artykuł 80 ust. 1 lit. c)

Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego

40 %

(1)   

Środkowi oznaczonemu * w tabeli można przypisać wagę 40 % zgodnie z art. 3 ust. 2.( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 259).

( 2 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 181/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470).

( 3 ) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Społeczny.