14.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 271/10


Skarga wniesiona 3 czerwca 2022 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii

(Sprawa E-6/22)

(2022/C 271/09)

Skarga przeciwko Islandii została wniesiona do Trybunału EFTA 3 czerwca 2022 r. przez Urząd Nadzoru EFTA, reprezentowany przez Kyrre Isaksen, Ingibjörg-Ólöf Vilhjálmsdóttir i Melpo-Menie Joséphidès, działających w charakterze pełnomocników Urzędu Nadzoru EFTA, Avenue de Arts 19H, B-1000 Bruksela, Belgia.

Urząd Nadzoru EFTA występuje do Trybunału EFTA o:

1.

orzeczenie, że Islandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 7 Porozumienia EOG poprzez niewłączenie do krajowego porządku prawnego aktu przywołanego w pkt 19bi załącznika IX do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/778 z dnia 2 lutego 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do okoliczności i warunków, w jakich zapłata nadzwyczajnych składek ex post może zostać częściowo lub całkowicie odroczona, oraz w zakresie kryteriów służących określeniu działań, usług i operacji w odniesieniu do funkcji krytycznych oraz określeniu linii biznesowych wraz z powiązanymi usługami w odniesieniu do głównych linii biznesowych), dostosowanego protokołem 1 do Porozumienia EOG;

2.

obciążenie Islandii kosztami postępowania.

Kontekst prawny i faktyczny oraz zarzuty prawne przytoczone na poparcie skargi:

W niniejszym wniosku Urząd Nadzoru EFTA wnosi o orzeczenie, że Islandia nie przyjęła środków niezbędnych do włączenia do krajowego porządku prawnego aktu przywołanego w pkt19bi załącznika IX do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), tj. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/778 z dnia 2 lutego 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do okoliczności i warunków, w jakich zapłata nadzwyczajnych składek ex post może zostać częściowo lub całkowicie odroczona, oraz w zakresie kryteriów służących określeniu działań, usług i operacji w odniesieniu do funkcji krytycznych oraz określeniu linii biznesowych wraz z powiązanymi usługami w odniesieniu do głównych linii biznesowych („akt”), dostosowanego protokołem 1 do Porozumienia EOG;

Urząd Nadzoru EFTA twierdzi, że Islandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 7 Porozumienia EOG poprzez niewłączenie aktu do krajowego porządku prawnego w wyznaczonym terminie.