4.8.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 297/4


Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

(2022/C 297/03)

Urząd Nadzoru EFTA nie wnosi zastrzeżeń wobec następującego środka pomocy państwa:

Data przyjęcia decyzji

5 kwietnia 2022 r.

Nr sprawy

88473

Nr decyzji

071/22/COL

Państwo EFTA

Islandia

Nazwa środka pomocy (lub nazwa beneficjenta)

COVID-19 – Poprawka do funduszu gwarancyjnego podróży dla przedsiębiorców oferujących imprezy turystyczne

Podstawa prawna

Poprawka do ustawy nr 78/2020 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Środek mający na celu zaradzenie poważnym zakłóceniom w gospodarce

Forma pomocy

Dotacja na spłatę odsetek

Budżet

4,5 mld ISK

Czas trwania pomocy

2.07.2020 – 31.12.2020

Sektory gospodarki

NACE 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ferðamálastofa

Hafnarstræti 91

600 Akureyri

ISLANDIA

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie Urzędu Nadzoru EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/