27.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 88/17


WYROK TRYBUNAŁU

z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie E-18/13

Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii

(Uchybienie zobowiązaniom przez Umawiającą się Stronę – Dyrektywa 2001/81/WE – Zaniechanie wdrożenia)

2014/C 88/14

W sprawie E-18/13 Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii – SKARGA o stwierdzenie, że Islandia, nie przyjmując w przewidzianym terminie środków niezbędnych do wdrożenia aktu, do którego następuje odniesienie w pkt 21ar załącznika XX do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, tzn. dyrektywy 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza, dostosowanego do Porozumienia EOG protokołem 1 do porozumienia, lub nie zawiadamiając Urzędu Nadzoru EFTA o takich środkach, uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy wspomnianego aktu oraz art. 7 porozumienia EOG, Trybunał, w składzie: Carl Baudenbacher (prezes) oraz sędziowie: Per Christiansen (sędzia sprawozdawca) oraz Páll Hreinsson, wydał w dniu 6 grudnia 2013 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści:

Trybunał niniejszym:

1)

orzeka, że Islandia, nie przyjmując w przewidzianym terminie środków niezbędnych do wdrożenia aktu, do którego następuje odniesienie w pkt 21ar załącznika XX do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza), dostosowanego do porozumienia EOG protokołem 1 do porozumienia, uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy wspomnianego aktu oraz art. 7 porozumienia;

2)

obciąża Republikę Islandii kosztami postępowania.