7.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 297/51


WYROK TRYBUNAŁU

z dnia 3 maja 2006 r.

w sprawie E-3/05

Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii

(Niewypełnienie zobowiązań przez Umawiającą się Stronę — swobodny przepływ pracowników — zabezpieczenie społeczne pracowników migracyjnych i ich rodzin, którzy zamieszkują terytorium państwa EOG innego niż państwo zatrudnienia — wymóg dotyczący miejsca zamieszkania w odniesieniu do uprawnienia do świadczeń rodzinnych — art. 73 rozporządzenia (EWG) 1408/71 — art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1612/68 — dyskryminacja — uzasadnienie odwołujące się do wypracowania trwałego rozwiązania)

(2006/C 297/18)

W sprawie E-4/03 Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii — WNIOSEK o stwierdzenie, że Królestwo Norwegii nie wypełniło swoich zobowiązań wynikających z art. 73 aktu wymienionego w pkt 1 załącznika VI do porozumienia EOG (rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie), dostosowanego do porozumienia EOG protokołem 1 do tego porozumienia; lub, utrzymując ten sam wymóg, Królestwo Norwegii nie wypełniło swoich zobowiązań wynikających z art. 7 ust. 2 aktu wymienionego w pkt 2 załącznika V (rozporządzenie Rady (EWG) nr 1612/68 z dnia 15 października 1968 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty), dostosowanego do porozumienia EOG protokołem 1 do tego porozumienia, Trybunał w składzie: Carl Baudenbacher, przewodniczący, Henrik Bull i Thorgeir Örlygsson (sędzia sprawozdawca), sędziowie, wydał dnia 3 maja 2006 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści:

1.

Oddala wniosek.

2.

Obciąża Urząd Nadzoru EFTA kosztami pozwanego.