21.12.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 485/96


Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2023 – EAC/A10/2022 – program Erasmus+

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 444 z dnia 23 listopada 2022 r. )

(2022/C 485/07)

Strona 18 pkt 5 – Termin składania wniosków:

W odniesieniu do akcji kluczowej 2 dodaje się następujący termin składania wniosków:

Europejskie imprezy sportowe na dużą skalę

21 lutego 2023 r., godz. 17.00