23.11.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 444/16


Zaproszenie do składania wniosków 2023 – EAC/A10/2022

Program Erasmus+

(2022/C 444/07)

1.   Wprowadzenie i cele

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/817 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającym „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu (1) (zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie programu Erasmus+”) oraz rocznym programie prac Erasmus+ na 2023 r. (C(2022)6002). Program Erasmus+ obejmuje lata od 2021 do 2027. Ogólne i szczegółowe cele programu Erasmus+ wymieniono w art. 3 rozporządzenia w sprawie programu Erasmus+.

2.   Akcje

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków obejmuje następujące akcje programu Erasmus+:

Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna osób:

mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży

działania wspierające uczestnictwo młodzieży

DiscoverEU – działanie na rzecz włączenia

wirtualne wymiany w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży

mobilność kadry w dziedzinach związanych ze sportem

Akcja kluczowa 2 – Współpraca organizacji i instytucji

Partnerstwa na rzecz współpracy:

partnerstwa współpracy

partnerstwa na małą skalę

Partnerstwa na rzecz doskonałości:

centra doskonałości zawodowej

akcja Erasmus Mundus

Partnerstwa na rzecz innowacji:

sojusze na rzecz innowacji

projekty przyszłościowe

Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym, kształceniu i szkoleniu zawodowym, w dziedzinie młodzieży i sportu

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Akcja kluczowa 3 – Wsparcie rozwoju polityki i współpracy

Europejska młodzież razem

Akcje „Jean Monnet”:

akcja „Jean Monnet” w dziedzinie szkolnictwa wyższego

akcja „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia

3.   Kwalifikowalność

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą, działań wspierających uczestnictwo młodzieży oraz działania na rzecz włączenia DiscoverEU.

Wymienione poniżej kraje mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach programu Erasmus+ (2):

27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz kraje i terytoria zamorskie,

państwa trzecie stowarzyszone z programem:

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein i Norwegia,

kraje kandydujące do UE: Republika Turcji, Republika Macedonii Północnej i Republika Serbii (3).

Ponadto niektóre działania w ramach programu Erasmus+ są otwarte dla organizacji z państw trzecich niestowarzyszonych z programem.

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2023 r.

4.   Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków szacuje się na 3 393,17 mln EUR:

Kształcenie i szkolenie:

2 980,70 mln

EUR

Młodzież:

321,12 mln

EUR

Sport:

65,13 mln

EUR

„Jean Monnet”:

26,22 mln

EUR

Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków oraz jego podział znajduje się w rocznym programie prac Erasmus+ na 2023, przyjętym 25 sierpnia 2022 r., i mogą ulec zmianie w wyniku zmian w rocznym programie prac programu Erasmus+. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku uprasza się o systematyczne sprawdzanie rocznego programu prac Erasmus+ i zmian do niego, opublikowanych na stronie:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_pl

Poziom przyznanych dotacji oraz czas trwania projektów są różne w zależności od takich czynników jak rodzaj projektu, rodzaj kwalifikujących się wnioskodawców i liczba zaangażowanych partnerów.

Beneficjenci mogą zadeklarować koszty za pracę wykonaną przez wolontariuszy w ramach danego działania w oparciu o koszty jednostkowe, określone w decyzji Komisji (2019)2646 i w odniesieniu do których wydano zezwolenie zgodnie z tą decyzją. Szczegółowe instrukcje dotyczące kwalifikowalności kosztów wolontariuszy można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

5.   Termin składania wniosków

Wszystkie przedstawione poniżej terminy składania wniosków zostały określone według czasu obowiązującego w Brukseli.

Akcja kluczowa 1

Mobilność osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego

23 lutego 2023 r., godz. 12:00

Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych

23 lutego 2023 r., godz. 12:00

Mobilność kadry w dziedzinach związanych ze sportem

23 lutego 2023 r., godz. 12:00

Mobilność międzynarodowa obejmująca państwa trzecie niestowarzyszone z programem

23 lutego 2023 r., godz. 12:00

Akredytacje Erasmus w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych

19 października 2023 r., godz. 12:00

Akredytacje Erasmus w dziedzinie młodzieży

19 października 2023 r., godz. 12:00

Mobilność osób w dziedzinie młodzieży

23 lutego 2023 r., godz. 12:00

Mobilność osób w dziedzinie młodzieży

4 października 2023 r., godz. 12:00

Działanie na rzecz włączenia DiscoverEU

4 października 2023 r., godz. 12:00

Wirtualne wymiany w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży

26 kwietnia 2023 r., godz. 17:00


Akcja kluczowa 2:

Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe

22 marca 2023 r., godz. 12:00

Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe

22 marca 2023 r., godz. 17:00

Partnerstwa współpracy w dziedzinie sportu

22 marca 2023 r., godz. 17:00

Partnerstwa współpracy w dziedzinie młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe

4 października 2023 r., godz. 12:00

Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży

22 marca 2023 r., godz. 12:00

Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży

4 października 2023 r., godz. 12:00

Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu

22 marca 2023 r., godz. 17:00

Centra doskonałości zawodowej

8 czerwca 2023 r., godz. 17:00

Akcja Erasmus Mundus

16 lutego 2023 r., godz. 17:00

Sojusze na rzecz innowacji

3 maja 2023 r., godz. 17:00

Projekty przyszłościowe

15 marca 2023 r., godz. 17:00

Budowanie potencjału w dziedzinach związanych ze szkolnictwem wyższym

16 lutego 2023 r., godz. 17:00

Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym

28 lutego 2023 r., godz. 17:00

Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą

8 marca 2023 r., godz. 17:00

Budowanie potencjału w dziedzinie sportu

22 marca 2023 r., godz. 17:00

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

22 marca 2023 r., godz. 17:00


Akcja kluczowa 3

Europejska młodzież razem

9 marca 2023 r., godz. 17:00


Akcje i sieci „Jean Monnet”

14 lutego 2023 r., godz. 17:00

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

6.   Szczegółowe informacje

Szczegółowe warunki niniejszego zaproszenia do składania wniosków wraz z priorytetami można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2023 r. pod adresem:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_pl

Przewodnik po programie Erasmus+ jest integralną częścią niniejszego zaproszenia do składania wniosków, a określone w nim warunki uczestnictwa i finansowania mają w całości zastosowanie do niniejszego zaproszenia.


(1)  Dz.U. L 189 z 28.5.2021, s. 1.

(2)  Z wyjątkiem działań „Jean Monnet”, które są otwarte dla organizacji na całym świecie.

(3)  Z zastrzeżeniem podpisania dwustronnych układów o stowarzyszeniu.