17.2.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 53/5


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2020/C 53/05)

Image 1

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Włochy

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Włochy

Upamiętniane wydarzenie: 150. rocznica urodzin Marii Montessori

Opis motywu: Portret Marii Montessori w geometrycznej kompozycji zawierającej niektóre elementy dydaktyczne pochodzące z jej systemu edukacyjnego. W prawym polu znajduje się skrót oznaczający Republikę Włoską, „RI”; po lewej stronie litera „R”, oznaczająca mennicę rzymską; po prawej stronie umieszczono litery „LDS”, tj. inicjały autorki motywu Luciany De Simoni; na górze i na dole daty: „1870” i „2020”, oznaczające odpowiednio rok narodzin włoskiej pedagog i rok emisji monety; wokół portretu widnieje napis „MARIA MONTESSORI”.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 3 000 000 monet

Data emisji: Czerwiec 2020 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).