11.11.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 382/23


Zaproszenie do składania wniosków 2020 – EAC/A03/2019

Europejski Korpus Solidarności

(2019/C 382/08)

1.   Wprowadzenie i cele

Podstawą niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1475 z dnia 2 października 2018 r. ustanawiające ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1288/2013, rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 i decyzję nr 1313/2013/UE (1), a także roczny program prac Europejskiego Korpusu Solidarności na 2020 r. Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności obejmuje lata 2018–2020. Ogólne i szczegółowe cele programu Erasmus+ wymieniono w art. 3 i 4 rozporządzenia.

2.   Działania

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków obejmuje następujące działania Europejskiego Korpusu Solidarności:

projekty wolontariatu,

partnerstwa na rzecz wolontariatu (umowy szczegółowe na 2020 r. w ramach umowy ramowej o partnerstwie na lata 2018–2020) (2),

zespoły wolontariuszy na obszarach o wysokim priorytecie,

praktyki zawodowe i miejsca pracy,

projekty solidarnościowe,

znak jakości.

3.   Kwalifikowalność

O finansowanie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności mogą ubiegać się wszelkie podmioty publiczne lub prywatne (3). Ponadto o finansowanie na projekty solidarnościowe mogą ubiegać się grupy młodych osób, które zarejestrowały się w portalu Europejskiego Korpusu Solidarności.

Uczestnictwo w Europejskim Korpusie Solidarności jest możliwe w następujących państwach:

28 państw członkowskich Unii Europejskiej może w pełni uczestniczyć we wszystkich działaniach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Ponadto udział w niektórych działaniach Europejskiego Korpusu Solidarności jest otwarty dla organizacji z:

państw należących do EFTA/EOG: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii,

krajów kandydujących do UE: Turcja, Serbia i Republika Macedonii Północnej,

krajów partnerskich.

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po Europejskim Korpusie Solidarności na 2020 r.

W przypadku wnioskodawców brytyjskich: Należy pamiętać, że kryteria kwalifikowalności muszą być spełnione przez cały okres trwania dotacji. Jeżeli Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE w okresie obowiązywania dotacji i nie zawrze z UE porozumienia zapewniającego w szczególności, aby brytyjscy wnioskodawcy nadal się kwalifikowali, przestaną oni otrzymywać finansowanie ze środków UE (w miarę możliwości kontynuując udział w projekcie) lub będą zmuszeni zaprzestać udziału w projekcie na podstawie odpowiednich przepisów umowy o udzielenie dotacji dotyczących jej rozwiązania.

4.   Budżet i czas trwania projektów

Realizacja niniejszego zaproszenia do składania wniosków zależy od dostępności środków przewidzianych w budżecie na 2020 r. po jego przyjęciu przez władzę budżetową lub – w przypadku gdy budżet nie zostanie przyjęty – w ramach systemu opartego na dwunastych częściach środków tymczasowych.

Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków szacuje się na 117 650 000 EUR i opiera się na rocznym programie prac na 2020 r. dla Europejskiego Korpusu Solidarności.

Całkowity budżet przeznaczony na zaproszenie do składania wniosków oraz jego podział jest orientacyjny i może ulec zmianie zgodnie z rocznym programem prac na 2020 r. dla Europejskiego Korpusu Solidarności. Potencjalni wnioskodawcy powinni regularnie sprawdzać roczny program prac na 2020 r. dla Europejskiego Korpusu Solidarności oraz zmiany do niego, opublikowane na stronie:

 

[https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_en] w odniesieniu do budżetu na każde działanie objęte zaproszeniem do składania wniosków.

Poziom przyznanych dotacji oraz czas trwania projektów są różne w zależności od takich czynników jak rodzaj projektu i liczba zaangażowanych partnerów.

5.   Termin składania wniosków

Wszystkie określone poniżej terminy składania wniosków upływają o godzinie 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli.

Projekty wolontariatu

5 lutego 2020 r.

30 kwietnia 2020 r.

1 października 2020 r.

Partnerstwa na rzecz wolontariatu (umowy szczegółowe na 2020 r. w ramach umowy ramowej o partnerstwie na lata 2018–2020)

30 kwietnia 2020 r.

Zespoły wolontariuszy na obszarach o wysokim priorytecie

17 września 2020 r.

Praktyki zawodowe i miejsca pracy

5 lutego 2020 r.

30 kwietnia 2020 r.

1 października 2020 r.

Projekty solidarnościowe

5 lutego 2020 r.

30 kwietnia 2020 r.

1 października 2020 r.

Wnioski o przyznanie znaku jakości mogą być składane w sposób ciągły.

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w przewodniku po Europejskim Korpusie Solidarności.

6.   Szczegółowe informacje

Szczegółowe warunki niniejszego zaproszenia do składania wniosków wraz z priorytetami można znaleźć w przewodniku po Europejskim Korpusie Solidarności 2020 pod adresem:

 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

Przewodnik po Europejskim Korpusie Solidarności 2020 jest integralną częścią niniejszego zaproszenia do składania wniosków, a określone w nim warunki uczestnictwa i finansowania mają w całości zastosowanie do niniejszego zaproszenia.


(1)  Dz.U. L 250 z 4.10.2018, s. 1.

(2)  Do ubiegania się w ramach tego działania kwalifikują się jedynie organizacje uczestniczące, które podpisały umowę ramową o partnerstwie na lata 2018–2020.

(3)  Bez uszczerbku dla szczegółowych warunków kwalifikowalności mających zastosowanie do poszczególnych działań objętych niniejszym zaproszeniem do składania wniosków.