12.6.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 196/22


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 2018 – EAC/A01/2019

Europejski Korpus Solidarności

Zespoły wolontariuszy na obszarach o wysokim priorytecie

(2019/C 196/09)

1.   Wprowadzenie/kontekst

Podstawą dla niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1475 z dnia 2 października 2018 r. ustanawiające ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1288/2013, rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 i decyzję 1313/2013/UE (1), a także roczny program prac Europejskiego Korpusu Solidarności na 2018 r. Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności obejmuje lata 2018–2020. Ogólne i szczegółowe cele Europejskiego Korpusu Solidarności wymieniono w art. 3 i 4 rozporządzenia.

2.   Opis

Zespoły wolontariuszy na obszarach o wysokim priorytecie to duże projekty wspierające działania zespołów wolontariuszy mające na celu przeprowadzanie krótkoterminowych działań o dużym wpływie, ukierunkowanych na wyzwania społeczne w obszarach polityki określonych na szczeblu UE.

3.   Cele i priorytety

Europejski Korpus Solidarności ma na celu promowanie solidarności jako wartości, głównie za pośrednictwem wolontariatu, zwiększenie zaangażowania osób młodych i organizacji w dostępne działania solidarnościowe wysokiej jakości, będące jednym ze sposobów wzmocnienia spójności, solidarności, demokracji i obywatelstwa w Europie, a także reagowanie na wyzwania społeczne i wzmocnienie społeczności, przy jednoczesnym podjęciu szczególnych starań na rzecz promowania włączenia społecznego. Ma on również wkład w zacieśnienie europejskiej współpracy, istotnej dla osób młodych.

Zespoły wolontariuszy na obszarach o wysokim priorytecie będą miały za zadanie przede wszystkim:

zajęcie się jasno zdefiniowanymi niezaspokojonymi potrzebami społecznymi,

promowanie solidarności w państwach członkowskich,

umożliwienie młodym wolontariuszom zdobycia umiejętności i kompetencji przydatnych w ich rozwoju osobistym, edukacyjnym, społecznym i zawodowym,

przyniesienie konkretnych korzyści społecznościom, w obrębie których działania są realizowane,

dotarcie do młodych ludzi o mniejszych szansach, włącznie z uchodźcami, osobami ubiegającymi się o azyl i migrantami,

promowanie różnorodności, dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, wspólnych wartości wolności, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz realizowanie projektów zwiększających umiejętności korzystania z mediów, krytyczne myślenie i zmysł inicjatywy u młodych ludzi,

wzmacnianie potencjału i międzynarodowego zasięgu uczestniczących organizacji,

podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów wśród uczestników, oferując im możliwość tworzenia sieci kontaktów międzynarodowych umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości.

Oprócz realizacji powyższych celów, wnioski złożone w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków muszą dotyczyć jednego lub kilku spośród trzech wymienionych poniżej priorytetów:

europejskiego dziedzictwa kulturowego,

integracji obywateli państw trzecich (w tym osób ubiegających się o azyl i uchodźców),

reagowania na wyzwania związane z ochroną środowiska, w tym zapobiegania katastrofom, gotowości i usuwania ich skutków (z wyłączeniem natychmiastowego reagowania na katastrofy).

W ramach priorytetu europejskiego dziedzictwa kulturowego wspierane mogą być projekty odbudowy, w tym np. katedry Notre Dame w Paryżu.

4.   Kwalifikujący się wnioskodawcy

Kwalifikującymi się wnioskodawcami są organizacje publiczne i prywatne posiadające w okresie składania wniosków ważny certyfikat wolontariatu lub znak jakości dla wolontariatu Erasmus+.

Kwalifikują się jedynie wnioski złożone przez osoby prawne mające siedzibę w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Informacja dla brytyjskich wnioskodawców: Należy pamiętać, że kryteria kwalifikowalności muszą być przestrzegane przez cały okres trwania dotacji. Jeżeli Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE w okresie obowiązywania dotacji i nie zawrze z UE porozumienia zapewniającego w szczególności, aby brytyjscy wnioskodawcy nadal się kwalifikowali, przestaną oni otrzymywać finansowanie ze środków UE (w miarę możliwości kontynuując udział w projekcie) lub będą zmuszeni zaprzestać udziału w projekcie na podstawie odpowiednich przepisów umowy o udzielenie dotacji dotyczących jej rozwiązania.

5.   Działania kwalifikowalne i czas trwania projektu

Do objęcia pomocą kwalifikują się następujące rodzaje działalności:

Zespoły wolontariuszy to działania solidarnościowe, które umożliwiają zespołom uczestników z co najmniej dwóch różnych krajów wspólne odbycie wolontariatu przez okres od dwóch tygodni do dwóch miesięcy. W ramach zespołów wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności będą wykonywać przez krótki okres zadania związane z projektem. Chociaż działania te trwają krócej, przyniosą korzyść zarówno wolontariuszom, jak i społecznościom, które korzystają z tej usługi.

Wizyty przygotowawcze to wizyty organizacyjne przed rozpoczęciem działań wolontariackich, które mają na celu zapewnienie wysokiej jakości działań poprzez ułatwienie i przygotowanie ustaleń administracyjnych, budowanie zaufania i zrozumienia oraz ustanowienie solidnego partnerstwa między organizacjami i zaangażowanymi osobami.

Działania uzupełniające to stosowne działania dodatkowe, które mają wnieść dodatkową wartość i poprawić wyniki projektu, jak również zwiększyć jego wpływ na szczeblu lokalnym, regionalnym lub europejskim. Te działania uzupełniające mają również na celu zwiększenie świadomości na temat wartości wolontariatu dla osób młodych i społeczności, jak również zwiększenie stopnia, w jakim uznaje się umiejętności i kompetencje zdobyte przez wolontariuszy.

Czas trwania projektu musi wynosić od 3 do 24 miesięcy.

6.   Budżet

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów objętych niniejszym zaproszeniem do składania wniosków wynosi 1 018 325 EUR i opiera się na rocznym programie prac Europejskiego Korpusu Solidarności na 2018 r. Wsparcie finansowe ze strony UE nie może przekroczyć 80 % łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Agencja przewiduje finansowanie dziewięciu wniosków.

Agencja zastrzega sobie prawo do niewypłacenia wszystkich dostępnych środków.

7.   Składanie wniosków

Wnioski należy składać za pomocą elektronicznego formularza wniosku o dotację (eForm). eForm dostępny jest w językach angielskim, francuskim i niemieckim pod następującym adresem internetowym: http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en i musi być należycie wypełniony w jednym z języków urzędowych UE.

Wniosek – należycie wypełniony – należy złożyć online do dnia 19 września 2019 r. do godz. 12.00 w południe czasu obowiązującego w Brukseli.

8.   Szczegółowe informacje

Szczegółowe warunki niniejszego zaproszenia do składania wniosków określone są w przewodniku dla zespołów wolontariuszy na obszarach o wysokim priorytecie, dostępnym pod następującym adresem:

https://eacea.ec.europa.eu/european-solidarity-corps/funding_en

Przewodnik dla zespołów wolontariuszy na obszarach o wysokim priorytecie jest integralną częścią niniejszego zaproszenia do składania wniosków, a określone w nim warunki uczestnictwa i finansowania mają w całości zastosowanie do niniejszego zaproszenia.


(1)  Dz.U. L 250 z 4.10.2018, s. 1.