11.4.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 135/1


Wakat na stanowisku Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

COM/2019/20036

(2019/C 135 A/01)

 

Kim jesteśmy? (kontekst)

Stanowisko Europejskiego Inspektora Ochrony Danych przewidziano w art. 52 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 (1). W rozporządzeniu tym ustanowiono zasady, prawa i obowiązki, zgodnie z którymi instytucje, organy, agencje i urzędy Unii Europejskiej przetwarzają dane osobowe, tak aby przestrzegać podstawowych praw i wolności osób fizycznych, a w szczególności ich prawa do ochrony danych osobowych i prywatności. Europejski Inspektor Ochrony Danych („inspektor”) kieruje niezależnym organem nadzorczym, który czuwa nad prawidłowym stosowaniem przepisów niniejszego rozporządzenia. Wykonując powierzone zadania, inspektor zachowuje pełną niezależność.

W budżecie ogólnym Unii Europejskiej na 2019 r. przewidziano do dyspozycji organu nadzorczego budżet w łącznej wysokości około 16,6 mln EUR i około 100 pracowników.

Inspektor będzie mianowany na pięcioletnią kadencję, która może być jednokrotnie odnowiona.

Regulacje i ogólne warunki dotyczące wypełniania obowiązków inspektora, w tym wynagrodzenia, dodatków i innych świadczeń w miejsce wynagrodzenia określono w art. 54 rozporządzenia (UE) 2018/1725. Inspektorowi przysługuje uposażenie równorzędne uposażeniu sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2).

Inspektor ma swoją siedzibę w Brukseli.

Co oferujemy? (opis stanowiska pracy)

Inspektor odpowiada za monitorowanie i egzekwowanie stosowania przepisów rozporządzenia (UE) 2018/1725; w tym celu wykonuje obowiązki określone w rozporządzeniu oraz korzysta z uprawnień przyznanych na jego mocy. Ponadto zadaniem inspektora jest udzielanie porad instytucjom i organom Unii Europejskiej oraz osobom, których dane dotyczą, w kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Ogólnie rzecz biorąc, Europejski Inspektor Ochrony Danych jest odpowiedzialny za zagwarantowanie przestrzegania przez instytucje, organy, agencje i urzędy Unii Europejskiej podstawowych praw i wolności osób fizycznych, a w szczególności ich prawa do ochrony danych osobowych i do prywatności, w kontekście przetwarzania danych osobowych. Inspektor monitoruje i zapewnia stosowanie przepisów rozporządzenia i wszelkich innych aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w kontekście przetwarzania danych osobowych przez instytucje, organy, agencje lub urzędy Unii Europejskiej.

Do zadań inspektora należy

monitorowanie i egzekwowanie stosowania przepisów rozporządzenia (UE) 2018/1725 przez instytucje lub organy Unii, z wyjątkiem przetwarzania danych osobowych przez Trybunał Sprawiedliwości działający jako władza sądownicza,

upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem oraz rozumienia tych zjawisk (poświęcanie szczególnej uwagi działaniom skierowanym do dzieci),

upowszechnianie wśród administratorów i podmiotów przetwarzających wiedzy o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia (UE) 2018/1725,

udzielanie osobie, której dane dotyczą, na jej żądanie informacji o wykonywaniu praw przysługujących jej na mocy rozporządzenia (UE) 2018/1725, a w stosownych przypadkach współpracowanie w tym celu z krajowymi organami nadzorczymi,

rozpatrywanie skarg wniesionych przez osobę, której dane dotyczą, lub przez podmiot, organizację lub zrzeszenie zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725, prowadzenie w odpowiednim zakresie postępowań dotyczących tych skarg i informowanie w rozsądnym terminie skarżącego o postępach i wynikach tych postępowań, w szczególności jeżeli niezbędne jest dalsze postępowanie lub koordynacja działań z innym organem nadzorczym,

prowadzenie postępowań w sprawie stosowania rozporządzenia (UE) 2018/1725, w tym na podstawie informacji otrzymanych od innego organu nadzorczego lub innego organu publicznego,

doradzanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek, wszystkim instytucjom i organom Unii w sprawie prawnych i administracyjnych środków ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych,

monitorowanie zmian w stosownych dziedzinach, o ile zmiany te mają wpływ na ochronę danych osobowych, w szczególności monitorowanie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych,

przyjmowanie standardowych klauzul umownych, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2018/1725,

ustanawianie i prowadzenie wykazu związanego z wymogiem dokonania oceny skutków dla ochrony danych na mocy rozporządzenia (UE) 2018/1725,

uczestniczenie w działaniach Europejskiej Rady Ochrony Danych,

zapewnianie obsługi sekretariatu na potrzeby Europejskiej Rady Ochrony Danych zgodnie z art. 75 rozporządzenia (UE) 2016/679,

wydawanie zaleceń dotyczących przetwarzania, o których mowa w art. 40 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/1725,

zatwierdzanie klauzul umownych i przepisów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2018/1725,

prowadzenie wewnętrznego rejestru naruszeń rozporządzenia (UE) 2018/1725 i podjętych działań,

wypełnianie innych zadań związanych z ochroną danych osobowych,

uchwalanie swojego regulaminu wewnętrznego.

Kogo poszukujemy? (kryteria naboru)

Kandydaci powinni wykazać się:

udokumentowanym doświadczeniem z zakresu ochrony danych, zdobytego jako członek organu nadzorującego ds. ochrony danych lub w dużej organizacji publicznej lub prywatnej,

dobrą znajomością polityki UE w dziedzinie ochrony danych i doświadczeniem w tym zakresie,

praktycznym doświadczeniem w zakresie wdrażania zasad ochrony danych i zapewniania ich przestrzegania, najlepiej zdobytym w dużej organizacji sektora publicznego lub prywatnego,

doświadczeniem w ocenie wpływu polityki UE w dziedzinie ochrony danych na europejskich obywateli, przedsiębiorstwa i organy administracji publicznej,

zdolnościami do przygotowania i przedstawienia wizji, do myślenia w skali globalnej o systemach i procesach oraz do proponowania konkretnych zaleceń i możliwych do wprowadzenia rozwiązań,

doświadczeniem na stanowisku kierowniczym wysokiego szczebla oraz niezbędnymi umiejętnościami przywódczymi, umożliwiającymi zarządzanie wysoko wyspecjalizowanym zespołem ekspertów ds. ochrony danych i jego budżetem, jak również współpracę z różnymi zainteresowanymi podmiotami,

zdolnościami do działania z zachowaniem niezbędnej niezależności,

doświadczeniem w komunikacji i budowaniu sieci kontaktów w celu reprezentowania urzędu Europejskiego Inspektora Danych Osobowych na najwyższym szczeblu oraz nawiązywania i podtrzymywania relacji z zainteresowanymi podmiotami w instytucjach UE, państwach członkowskich, państwach trzecich i innych organizacjach międzynarodowych.

Wymagania wobec kandydatów (kryteria kwalifikacyjne)

Kandydaci zostaną zakwalifikowani do etapu naboru wyłącznie na podstawie następujących kryteriów formalnych, których spełnienie musi nastąpić przed upływem terminu składania zgłoszeń:

Obywatelstwo: kandydat musi posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dyplom lub stopień uniwersytecki: kandydat musi posiadać:

poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, trwającym normalnie cztery lata lub dłużej, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów,

lub poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów, oraz przynajmniej roczne właściwe doświadczenie zawodowe, w przypadku gdy normalny okres trwania studiów wyższych wynosi przynajmniej trzy lata (wspomniane roczne doświadczenie nie może wchodzić w zakres doświadczenia zawodowego liczonego od momentu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa poniżej).

Doświadczenie zawodowe: kandydat musi posiadać co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od chwili ukończenia studiów wyższych, na poziomie, na którym wymagane są wyżej wymienione kwalifikacje. Przynajmniej pięć lat tego doświadczenia zawodowego powinno być zdobyte w dziedzinie związanej z zakresem działań inspektora.

Doświadczenie w zarządzaniu: przynajmniej pięć lat tego doświadczenia zawodowego powinno być zdobyte na wyższym stanowisku kierowniczym (3) i w dziedzinie związanej z przedmiotowym stanowiskiem.

Znajomość języków: kandydat musi biegle władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej (4) oraz znać na zadowalającym poziomie inny język urzędowy.

Polityka zatrudnienia

Unia Europejska stosuje politykę równych szans i niedyskryminacji.

Procedura naboru i powołania

Parlament Europejski i Rada powołują Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w drodze wspólnego porozumienia na okres pięciu lat, na podstawie listy sporządzonej przez Komisję Europejską po ogłoszeniu publicznego zaproszenia do zgłaszania kandydatur.

Komisja Europejska sporządzi tę listę zgodnie z obowiązującymi w niej procedurami naboru i rekrutacji (zob. również Compilation Document on Senior Officials Policy (5) – dokument w jęz. angielskim dotyczący polityki względem urzędników wyższego szczebla). W tym celu Komisja powołuje komisję preselekcyjną, która ocenia wszystkie kandydatury w świetle wyżej wymienionych kryteriów kwalifikacyjnych i wybiera kandydatów, których profil najbardziej odpowiada kryteriom naboru dotyczącym stanowiska inspektora. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę z komisją preselekcyjną.

Po rozmowach komisja preselekcyjna wyciąga wnioski i proponuje listę kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na kolejne rozmowy kwalifikacyjne, przeprowadzane przez działający w Komisji Europejskiej Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania. Uwzględniając wnioski komisji preselekcyjnej, Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania podejmie decyzję w sprawie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę z Komitetem Konsultacyjnym ds. Powoływania wezmą udział w całodziennych testach przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej w zakresie zarządzania przez zewnętrzne firmy rekrutacyjne.

Mając na uwadze wyniki prac komisji preselekcyjnej oraz wyniki rozmów z Komitetem Konsultacyjnym ds. Powoływania, Komisja Europejska sporządzi listę, na której figuruje co najmniej trzech kandydatów. Lista kandydatów jest publikowana i przekazywana Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie. Instytucje te mogą zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowych rozmów z kandydatami, których nazwiska zostały umieszczone na liście. Umieszczenie kandydata na wspomnianej liście nie gwarantuje zatrudnienia.

Informujemy, że ze względów praktycznych oraz w celu jak najszybszego zakończenia procedury naboru w interesie kandydatów oraz instytucji procedura naboru będzie przeprowadzana wyłącznie w języku angielskim lub francuskim (6).

Procedura zgłaszania kandydatur

Przed dokonaniem zgłoszenia kandydaci powinni dokładnie sprawdzić, czy spełniają wszystkie kryteria kwalifikacyjne (wyszczególnione w rubryce „Wymogi wobec kandydatów”), w szczególności kryteria dotyczące wymaganego rodzaju dyplomu, doświadczenia zawodowego na wysokim szczeblu, jak również wymaganej znajomości języków. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów kwalifikacyjnych oznacza automatycznie wykluczenie z procedury naboru.

Zgłoszenie kandydatury następuje przez rejestrację w internecie na poniższej stronie internetowej. Należy zastosować się do instrukcji dotyczących poszczególnych etapów procedury:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Kandydat musi posiadać ważny adres poczty elektronicznej. Zostanie on wykorzystany do potwierdzenia rejestracji, a także do kontaktu z kandydatem na poszczególnych etapach procedury. Prosimy w związku z tym informować Komisję Europejską o wszelkich zmianach adresu poczty elektronicznej.

W celu dokonania zgłoszenia należy załadować życiorys w formacie PDF oraz wypełnić list motywacyjny w trybie on-line (maks. 8 000 znaków). Życiorys i list motywacyjny można złożyć w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej.

Po zakończeniu rejestracji kandydaci otrzymają wiadomość elektroniczną potwierdzającą, że ich zgłoszenie zostało zarejestrowane. Nieotrzymanie wiadomości potwierdzającej oznacza, że zgłoszenie nie zostało zarejestrowane!

Należy zwrócić uwagę, że nie ma możliwości śledzenia w internecie przebiegu procesu naboru. Informacje o statusie zgłoszenia kandydaci otrzymają bezpośrednio od Komisji Europejskiej.

Prośby o dodatkowe informacje lub zgłoszenia ewentualnych problemów technicznych należy kierować na adres: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Termin rejestracji kandydatów

Termin rejestracji kandydatów upływa w dniu 16 maja 2019 r., o godz. 12.00 w południe czasu obowiązującego w Brukseli. Po tym terminie rejestracja nie będzie możliwa.

Za dokonanie rejestracji w internecie we wskazanym terminie odpowiadają sami kandydaci. Zaleca się, aby kandydaci nie zwlekali z dokonywaniem zgłoszeń do ostatnich dni, ponieważ duże obciążenie łączy internetowych lub błąd połączenia internetowego może doprowadzić do przerwania rejestracji w internecie przed jej zakończeniem, co może wiązać się z koniecznością powtórzenia całego procesu. Możliwość rejestracji zostanie zablokowana po upływie terminu zgłoszeń. Zgłoszenia nadsyłane po upływie terminu nie będą przyjmowane.

Ważne informacje dla kandydatów

Pragniemy przypomnieć, że prace poszczególnych komisji selekcyjnych są tajne. Kandydatom nie wolno nawiązywać bezpośredniego ani pośredniego kontaktu z członkami komisji, ani też prosić o nawiązanie takiego kontaktu w ich imieniu. Wszystkie pytania należy kierować do sekretariatu odpowiedniej komisji.

Ochrona danych osobowych

Komisja zapewni przetwarzanie danych osobowych kandydatów w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725. Dotyczy to w szczególności poufności i bezpieczeństwa takich danych.


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

(2)  Miesięczne wynagrodzenie podstawowe jest równe kwocie otrzymanej w wyniku zastosowania w odniesieniu do wynagrodzenia podstawowego urzędnika Unii Europejskiej trzeciego stopnia 16. grupy zaszeregowania następujących wartości procentowych: sędzia: 112,5 %

(3)  W życiorysie kandydaci powinni wyszczególnić, w odniesieniu do wszystkich lat, podczas których zdobyli doświadczenie w zarządzaniu: 1) nazwy zajmowanych stanowisk kierowniczych i pełnione funkcje; 2) liczbę pracowników nadzorowanych na tych stanowiskach; 3) wielkość budżetów, którymi zarządzali; 4) liczbę szczebli organizacyjnych w hierarchii powyżej i poniżej ich stanowiska oraz 5) liczbę osób na równorzędnych stanowiskach.

(4)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=pl

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(6)  Komisja selekcyjna zadba o to, aby rodzimi użytkownicy tych języków nie odnieśli w związku z tym nadmiernej korzyści.