17.12.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 454/24


Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2019 – EAC/A05/2018 – Europejski Korpus Solidarności

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 444 z dnia 10 grudnia 2018 r. )

(2018/C 454/09)

Strona 20, pkt 5 „Termin składania wniosków”, tabela, wiersze: „Projekty wolontariatu”, „Praktyki zawodowe i miejsca pracy” i „Projekty solidarnościowe”:

zamiast:

„5 lutego 2019 r.”,

powinno być:

„7 lutego 2019 r.”.

Strona 20, pkt 5 „Termin składania wniosków”, tabela, wiersz „Partnerstwa na rzecz wolontariatu (umowy szczegółowe na 2019 r. w ramach umowy ramowej o partnerstwie na lata 2018–2020)”:

zamiast:

„20 kwietnia 2019 r.”,

powinno być:

„30 kwietnia 2019 r.”.