7.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 401/9


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW – EACEA 37/2018

w ramach programu Erasmus+

KA3 – Wsparcie dla reform politycznych

Sieci i partnerstwa organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET)

(2018/C 401/09)

1.   Cel

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest wspieranie projektów w zakresie tworzenia ponadnarodowych i krajowych sieci oraz partnerstw organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w ramach systemów wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego w celu wspierania refleksji nad polityką na szczeblu europejskim, a także promowania świadomości i wdrażania polityki europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie krajowym i regionalnym.

Ogólnym celem niniejszego zaproszenia jest zachęcenie partnerstw lokalnych do składania wniosków. Partnerstwa te powinny wspomagać tworzenie ponadnarodowych i krajowych sieci i partnerstw organizatorów VET w celu współpracy na poziomie krajowym i europejskim.

Projekty te powinny poprawić jakość i skuteczność kształcenia i szkolenia zawodowego, zwiększyć jego wpływ i znaczenie dla osób uczących się i pracodawców, a także budować współpracę transgraniczną zmierzającą do zapewnienia jakości i atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wnioski finansowane w ramach niniejszego zaproszenia powinny również sprzyjać komunikacji, rozpowszechnianiu i wspieraniu realizacji agendy polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego na szczeblu unijnym i krajowym, w celu dzielenia się wiedzą, wymiany informacji zwrotnych i doświadczeń w zakresie realizacji polityki oraz wymiany najlepszych praktyk dotyczących doskonałości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wnioski należy składać w ramach jednej z następujących dwóch części zaproszenia:

—   Część 1: Krajowe, regionalne lub sektorowe organizacje organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego

Projekty wspierane w ramach części 1 ustanowią lub wzmocnią sieci i partnerstwa między organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie krajowym, regionalnym lub sektorowym. Cele te zostaną osiągnięte poprzez projekty ponadnarodowe mające na celu budowanie potencjału i dzielenie się najlepszymi doświadczeniami wśród organizacji organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności w przypadku państw, które mają ograniczone możliwości reprezentacji wśród organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego.

—   Część 2: Europejskie organizacje patronackie organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego

Projekty wspierane w ramach części 2 przyczynią się do zacieśnienia współpracy między europejskimi organizacjami patronackimi organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, przy jednoczesnym wspieraniu refleksji nad polityką na poziomie europejskim, a także wykorzystaniu możliwości dotarcia do ich krajowych członków lub podmiotów powiązanych. Europejskie organizacje patronackie będą również odgrywać kluczową rolę w podnoszeniu świadomości i wspieraniu wdrażania europejskiej polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego za pośrednictwem krajowych, regionalnych i sektorowych organizacji organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego.

2.   Kwalifikujące się partnerstwa

—   Część 1: Krajowe, regionalne lub sektorowe organizacje organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego

Partnerstwo obejmuje co najmniej dwie krajowe, regionalne lub sektorowe sieci (lub stowarzyszenia) organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, z co najmniej dwóch różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus+ (z których co najmniej jedno musi być państwem członkowskim Unii Europejskiej). Jednym z powyższych partnerów jest organizacja koordynująca, składająca wniosek o przyznanie dotacji w ramach programu Erasmus+ w imieniu partnerstwa.

W przypadku sieci/stowarzyszenia, które nie zostały jeszcze prawnie ustanowione, wniosek może zostać złożony przez organizatora VET, który ją/je reprezentuje.

Dalszy skład partnerstwa powinien odzwierciedlać konkretne działania związane z zaproszeniem do składania wniosków.

—   Część 2: Europejskie organizacje patronackie organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego

Partnerstwo obejmuje co najmniej dwie europejskie organizacje patronackie organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, z których w każdej są członkowie lub podmioty powiązane w co najmniej pięciu różnych krajach uczestniczących w programie Erasmus+ (z których co najmniej jedno musi być państwem członkowskim Unii Europejskiej). Jedną z europejskich organizacji patronackich będzie organizacja koordynująca, składająca wniosek o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ w imieniu partnerstwa.

Dalszy skład partnerstwa powinien odzwierciedlać konkretne działania związane z zaproszeniem do składania wniosków.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ to:

—   28 państw członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Zjednoczone Królestwo (1), Włochy;

—   Kraje objęte programem, niebędące państwami członkowskimi UE: była jugosłowiańska republika Macedonii, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Serbia (2), Turcja.

3.   Działania

Działania muszą rozpocząć się między dniem 1 września 2019 r. a dniem 1 listopada 2019 r.

Czas trwania projektów wynosi 24 miesiące.

Głównym celem tych działań jest wspieranie tworzenia i/lub wzmacniania sieci i partnerstw organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego służących budowaniu zdolności na poziomie lokalnym dla skutecznej realizacji europejskich programów, inicjatyw i priorytetów w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym tych uzgodnionych w kontekście procesu kopenhaskiego.

W odniesieniu do obu części beneficjenci powinni podjąć następujące działania:

Zacieśnienie współpracy między organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez angażowanie się we wzajemne uczenie się, wzajemne doradztwo i budowanie zdolności, mające na celu polepszenie jakości i atrakcyjności oferty kształcenia i szkolenia zawodowego. Sieci i partnerstwa powinny również propagować i wspierać skuteczne wykorzystanie unijnych instrumentów finansowania, a także wspierać wdrażanie i rozpowszechnianie odpowiednich narzędzi i inicjatyw UE w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, w miarę możliwości w języku(-ach) narodowym(-ych). Projekty powinny mieć również na celu angażowanie i docieranie do organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, którzy jeszcze nie wnoszą wkładu lub nie czerpią korzyści ze współpracy europejskiej.

Ponadto beneficjenci powinni podejmować co najmniej trzy z następujących działań:

1.

Wnoszenie wkładu w Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, poprzez organizowanie skoordynowanych innowacyjnych wydarzeń i działań na szczeblu krajowym, mających na celu podniesienie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego, przy jednoczesnym docieraniu do szerokiego grona odbiorców, w tym rodziców, osób uczących się, nauczycieli, przedsiębiorstw, a w szczególności MŚP (Malych i Srednich Przedsiebiorstw).

2.

Wspieranie rozwoju strategii umiędzynarodowienia na poziomie organizatorów, wspieranie mobilności kadry kierowniczej, kadry i osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, a także tworzenie partnerstw na rzecz współpracy.

3.

Polepszenie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez mechanizmy pozyskiwania informacji zwrotnych w celu dostosowania kształcenia i szkolenia zawodowego zgodnie z zaleceniem w sprawie monitorowania losów absolwentów oraz zaleceniem w sprawie europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET). Opracowanie, w stosownych przypadkach, systemów monitorowania losów absolwentów, między innymi poprzez połączenie krajowych lub regionalnych danych statystycznych z danymi gromadzonymi przez organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego lub wykorzystywanie danych dotyczących systemów monitorowania losów absolwentów w celu poprawy kształcenia i szkolenia zawodowego.

4.

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w rozwijaniu kapitału ludzkiego poprzez podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie pracowników. Może to obejmować określenie potrzeb w zakresie umiejętności lub ocenę umiejętności, walidację i uznawanie umiejętności i/lub ofertę szkoleniową dostosowaną do konkretnych potrzeb, w stosownych przypadkach z uwzględnieniem wniosków grupy roboczej ds. kształcenia dorosłych z lat 2016–2018 w ramach ET2020.

5.

Promowanie innowacyjnego uczenia się kluczowych kompetencji w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (na przykład umożliwienie elastyczności i dostosowanie do indywidualnych potrzeb w zakresie uczenia się) poprzez dostosowanie projektu i oceny programu.

6.

Promowanie narzędzi i możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli, szkoleniowców, opiekunów lub kadry kształcenia i szkolenia zawodowego, aby lepiej przygotować ich na przyszłe wyzwania (np. cyfryzacja), zgodnie z konkluzjami grupy roboczej ds. kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2016–2018 w ramach ET2020.

4.   Kryteria udzielania dotacji

Kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

1)

adekwatność projektu (maksymalnie 30 punktów – minimalny próg: 16 punktów);

2)

jakość projektu i jego realizacji (maksymalnie 20 punktów – minimalny próg: 11 punktów);

3)

jakość konsorcjum projektu i ustaleń dotyczących współpracy (maksymalnie 30 punktów – minimalny próg: 16 punktów);

4)

wpływ i rozpowszechnianie (maksymalnie 20 punktów – minimalny próg: 11 punktów).

Aby mieć szansę na uzyskanie dotacji, wniosek musi zdobyć co najmniej 60 punktów (z maksymalnej liczby 100 punktów), z uwzględnieniem minimalnych progów przyjętych dla każdego z czterech powyższych kryteriów.

5.   Budżet

Szacuje się, że całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów wynosi maksymalnie 6 mln EUR, przy orientacyjnym podziale 4 mln EUR na część 1 i 2 mln EUR na część 2. Maksymalna stopa współfinansowania UE wynosi 80 %.

Każda dotacja wyniesie od 300 000 do 500 000 EUR dla części 1 oraz od 600 000 do 800 000 EUR dla części 2.

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia wszystkich dostępnych funduszy.

6.   Termin składania wniosków

Wnioski muszą spełniać następujące wymogi:

należy je złożyć do dnia 31 stycznia 2019 r., do godz. 12.00 (południe czasu brukselskiego),

należy je złożyć online przy użyciu właściwego oficjalnego formularza zgłoszeniowego (e-formularza),

muszą zostać sporządzone w jednym z języków urzędowych UE,

do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis projektu, oświadczenie i zbilansowany szacunkowy budżet, sporządzone na oficjalnych formularzach.

Niezastosowanie się do powyższych wymogów będzie skutkować odrzuceniem wniosku.

7.   Szczegółowe informacje

Wytyczne dla wnioskodawców wraz z elektronicznym formularzem zgłoszeniowym są dostępne na stronie internetowej:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en

Wnioski muszą spełniać wszystkie wymogi wskazane w Wytycznych.


(1)  Informacja dla brytyjskich wnioskodawców: Należy pamiętać, że kryteria kwalifikowalności muszą być spełniane przez cały okres trwania dotacji. Jeżeli Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE w okresie obowiązywania dotacji i nie zawrze z UE porozumienia zapewniającego w szczególności, aby brytyjscy wnioskodawcy nadal się kwalifikowali, przestaną oni otrzymywać finansowanie ze środków UE (w miarę możliwości kontynuując udział w projekcie) lub będą zmuszeni zaprzestać udziału w projekcie na podstawie odpowiednich przepisów umowy o udzielenie dotacji dotyczących jej rozwiązania.

(2)  Uznanie Serbii za państwo uczestniczące w programie Erasmus+ podlega następującym warunkom:

i)

dostępność środków przewidzianych w projekcie budżetu na 2019 r. po przyjęciu budżetu Serbii na 2019 r.;

ii)

zmiana do Umowy między Unią Europejską a Serbią w sprawie udziału Serbii w programie Erasmus+: unijnym programie na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.