26.10.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 388/1


Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora wykonawczego

(Zatrudnienie na czas określony – grupa zaszeregowania AD 14)

COM/2018/20032

(2018/C 388 A/01)

 

Reprezentujemy

Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) utworzono w 2004 r., aby pomagała zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i informacji.

Z czasem agencja przekształciła się w nowoczesny ośrodek wiedzy specjalistycznej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, który wspiera państwa członkowskie UE, unijne instytucje, agencje i organy, jak również sektor prywatny w celu zwiększenia odporności Unii w tej dziedzinie, a tym samym usprawnienia funkcjonowania jednolitego rynku. ENISA wspiera w szczególności opracowywanie i realizację strategii politycznej, budowanie potencjału, współpracę i działania informacyjne.

ENISA odgrywa ważną rolę we wdrażaniu dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji, która jest pierwszym ogólnounijnym aktem prawnym dotyczącym cyberbezpieczeństwa. ENISA zapewnia w szczególności obsługę sekretariatu sieci zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CSIRT, ang. Computer Security Incident Response Teams), stanowiącej podstawę współpracy operacyjnej. Z jej wsparcia korzysta również grupa współpracy przy wykonywaniu swoich zadań.

We wrześniu 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący aktu ws. cyberbezpieczeństwa, który obejmuje nowe uprawnienia ENISA oraz ustanawia unijne ramy certyfikacji cyberbezpieczeństwa produktów i usług ICT. Wniosek, który jest obecnie przedmiotem negocjacji w Radzie i Parlamencie Europejskim, umożliwia ambitną reformę ENISA i wzmacnia tę agencję, między innymi przez przyznanie jej stałych kompetencji i zwiększenie jej roli w zapobieganiu poważnym transgranicznym cyberincydentom oraz w reagowaniu na takie incydenty, jak również przez wspieranie opracowywania i wdrażania unijnej polityki w zakresie certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

Siedziba ENISA znajduje się w Grecji, a jej biura ulokowane są w Heraklionie (na Krecie) i w Atenach. Obecnie zatrudnia ona 83 osoby, a jej roczny budżet wynosi około 11 mln EUR. Z zastrzeżeniem wyników negocjacji oczekuje się, że w momencie wejścia w życie nowego mandatu zasoby agencji znacznie się zwiększą.

Oferujemy

Oferujemy stanowisko kierownicze wyższego szczebla, umożliwiające kierowanie multidyscyplinarnym zespołem specjalistów powołanym w celu wsparcia priorytetowego obszaru o kluczowym znaczeniu dla przyszłości Unii Europejskiej.

Dyrektor wykonawczy agencji jest jej przedstawicielem prawnym i reprezentuje ją w kontaktach zewnętrznych. Odpowiada przed zarządem, w skład którego wchodzą przedstawiciele państw członkowskich UE i Komisji Europejskiej.

Dyrektor wykonawczy będzie kierował i zarządzał agencją, a także ponosił ogólną odpowiedzialność za jej działalność i dążył do osiągnięcia jej celów. Do obowiązków dyrektora wykonawczego należeć będzie:

opracowywanie i realizacja działań agencji zgodnie z jej misją i ogólnymi wytycznymi określonymi przez zarząd,

rekrutacja pracowników agencji oraz nadzór nad nimi, tworzenie dobrej atmosfery w zespole oraz zapewnienie przyjaznego środowiska pracy,

uczestniczenie w posiedzeniach zarządu bez prawa głosu, składanie sprawozdań zarządowi i zapewnienie obsługi jego sekretariatu,

podejmowanie decyzji w ramach obowiązków agencji,

przygotowywanie i wykonywanie budżetu agencji oraz zapewnianie wydajnego zarządzania tym budżetem, w zgodzie z zasadami należytego zarządzania finansami,

opracowywanie i wdrażanie jednolitego dokumentu programowego, w tym rocznego programu prac, oraz zapewnienie najbardziej efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów,

zarządzanie zasobami agencji, ze szczególnym uwzględnieniem operacyjnej części jej misji,

ułatwianie współpracy między agencją, Komisją, państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami z myślą o wypracowaniu wspólnego podejścia w zakresie reagowania na kwestie cyberbezpieczeństwa,

nawiązanie skutecznej współpracy między agencją a właściwymi organami w państwach członkowskich w obszarze działalności agencji,

bezpośrednia i pośrednia komunikacja ze społeczeństwem we wszystkich kwestiach należących do kompetencji agencji.

Poszukujemy (kryteria wyboru)

Wybrany kandydat musi być wybitnym i dynamicznym fachowcem spełniającym poniższe kryteria:

kompetencje w zakresie zarządzania, w szczególności:

udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu z powodzeniem dużymi zespołami, w tym zdolność do kierowania zespołem o wielonarodowym i multidyscyplinarnym charakterze, motywowania go i rozwijania jego potencjału. Doświadczenie nabyte w środowisku wielokulturowym będzie atutem,

doświadczenie w zarządzaniu znaczącymi zasobami finansowymi w otoczeniu krajowym, europejskim lub międzynarodowym, w tym w zakresie planowania budżetowego i kontroli wewnętrznej (1),

umiejętność pracy pod dużą presją i zachowania profesjonalizmu podczas wypełniania swoich obowiązków,

zdolność współkształtowania i realizacji strategicznej wizji agencji, określonej przez zarząd, oraz mobilizowania wsparcia zainteresowanych stron,

zdolność utrzymywania owocnych stosunków z instytucjami UE oraz z właściwymi organami państw członkowskich, świadomość wagi public relations w sprawowaniu powierzonej funkcji;

kompetencje techniczne, w szczególności:

dogłębne zrozumienie kluczowych kwestii dotyczących cyberbezpieczeństwa, w tym kwestii strategicznych, regulacyjnych, politycznych i przemysłowych, na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym,

dobra znajomość instytucji, agencji i organów Unii Europejskiej, sposobu ich funkcjonowania i wzajemnych powiązań,

doświadczenie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa nabyte w krajowej, europejskiej lub międzynarodowej administracji publicznej lub w podmiocie niepublicznym blisko związanym z sektorem publicznym będzie dodatkowym atutem,

doświadczenie w kierowaniu zespołami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa będzie dodatkowym atutem;

komunikacja i inne umiejętności, w szczególności:

udokumentowane umiejętności i doświadczenie w zakresie skutecznych i efektywnych kontaktów z opinią publiczną oraz współpracy ze wszystkimi istotnymi zainteresowanymi stronami. Doświadczenie w zakresie komunikacji w sytuacjach kryzysowych będzie dodatkowym atutem,

doskonałe umiejętności interpersonalne, decyzyjne, organizacyjne i negocjacyjne oraz zdolność budowania opartych na zaufaniu stosunków roboczych z instytucjami Unii Europejskiej i innymi zainteresowanymi stronami,

bardzo dobra znajomość języka angielskiego, który jest językiem roboczym agencji, będzie dodatkowym atutem.

Kandydat musi (kryteria kwalifikacyjne)

Kandydaci zostaną zakwalifikowani do etapu naboru wyłącznie na podstawie następujących kryteriów formalnych, których spełnienie musi nastąpić przed upływem terminu składania zgłoszeń:

obywatelstwo: kandydat musi posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,

dyplom lub stopień uniwersytecki: kandydat musi posiadać:

poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, trwającym normalnie cztery lata lub dłużej, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów,

lub poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym potwierdzony dyplomem ukończenia studiów oraz przynajmniej roczne właściwe doświadczenie zawodowe, w przypadku gdy normalny okres trwania studiów wyższych wynosi przynajmniej 3 lata (wspomniane roczne doświadczenie nie może wchodzić w zakres doświadczenia zawodowego liczonego od momentu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa poniżej),

doświadczenie zawodowe (2): kandydat musi posiadać co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od chwili ukończenia studiów wyższych, na poziomie, na którym wymagane są wyżej wymienione kwalifikacje. Przynajmniej 5 lat tego doświadczenia zawodowego powinno być zdobyte w obszarze działalności agencji,

doświadczenie w zarządzaniu: kandydat musi posiadać przynajmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, liczonego od chwili ukończenia studiów wyższych, zdobytego na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla (3),

znajomość języków: kandydat musi biegle władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej (4) oraz znać na zadowalającym poziomie inny język urzędowy. Komisje selekcyjne będą sprawdzać podczas rozmowy, czy kandydaci spełniają wymóg zadowalającej znajomości innego języka urzędowego UE. Oznacza to, że część rozmowy może być prowadzona w tym języku,

limit wieku: kandydat musi być w stanie, w momencie złożenia kandydatury, sprawować powierzoną funkcję przez całą pięcioletnią kadencję przed osiągnięciem wieku emerytalnego (zob. również pierwszy przypis w sekcji poświęconej warunkom zatrudnienia). Dla pracowników Unii Europejskiej zatrudnionych na czas określony wiek emerytalny rozpoczyna się wraz z końcem miesiąca, w którym pracownik ten osiąga wiek 66 lat (zob. art. 47 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (5)).

Ponadto kandydaci muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, przedstawić odpowiednie referencje poświadczające predyspozycje do wykonywania przewidzianych obowiązków oraz być fizycznie zdolni do wykonywania obowiązków.

Procedura wyboru i mianowania

Dyrektor wykonawczy zostanie wybrany przez zarząd ENISA z listy kandydatów przygotowanej przez Komisję Europejską.

Aby ustalić taką listę, Komisja Europejska przeprowadza nabór zgodnie z obowiązującymi procedurami selekcji i rekrutacji (zob. Document on Senior Officials Policy, dokument w jęz. angielskim dotyczący polityki względem urzędników wyższego szczebla (6)).

W ramach procedury selekcji Komisja Europejska powołuje komisję kwalifikacyjną. Komisja ta analizuje wszystkie wnioski, przystępuje do wstępnej weryfikacji kwalifikacji oraz wskazuje kandydatów o najlepszym profilu pod kątem wspomnianych wyżej kryteriów wyboru, którzy mogą zostać zaproszeni na rozmowę z komisją kwalifikacyjną, w której w charakterze obserwatora zasiadać będzie również przedstawiciel zarządu ENISA.

Po rozmowach komisja kwalifikacyjna wyciąga wnioski i wyłania kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na dalsze rozmowy kwalifikacyjne, przeprowadzane przez działający w Komisji Europejskiej Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania. Uwzględniając wnioski komisji kwalifikacyjnej, Komitet ten podejmie decyzję w sprawie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę z Komitetem Konsultacyjnym ds. Powoływania wezmą udział w całodziennych testach przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej w zakresie zarządzania przez zewnętrzne firmy rekrutacyjne. Biorąc pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej i testów przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej, Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania sporządzi listę kandydatów, którzy jego zdaniem są odpowiedni do pełnienia funkcji dyrektora wykonawczego ENISA.

Kandydaci, których znajdą się na tej liście, zostaną zaproszeni na rozmowę z odpowiednim komisarzem lub komisarzami (7).

Po tych rozmowach Komisja Europejska sporządzi listę kandydatów najlepiej spełniających określone wymagania, którą przekaże zarządowi ENISA. Zarząd może zdecydować, że przeprowadzi rozmowy z kandydatami, zanim mianuje dyrektora z listy kandydatów figurujących na liście Komisji. Umieszczenie kandydata na wspomnianej liście nie gwarantuje zatrudnienia.

Kandydaci mogą zostać zaproszeni na dodatkowe rozmowy lub testy poza wymienionymi powyżej. Może być od nich również wymagane złożenie oświadczenia przed odpowiednią komisją lub odpowiednimi komisjami Parlamentu Europejskiego.

Ze względów praktycznych oraz w celu jak najszybszego zakończenia procedury selekcji w interesie kandydatów oraz instytucji procedura rekrutacyjna będzie przeprowadzana wyłącznie w języku angielskim lub francuskim (8).

Polityka równych szans

Komisja Europejska oraz ENISA stosują politykę równych szans i niedyskryminacji zgodnie z art. 1d regulaminu pracowniczego (9).

Warunki zatrudnienia (10)

Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia określono w warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (11).

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony przez zarząd ENISA w charakterze pracownika na czas określony w grupie zaszeregowania AD 14 (12). W zależności od długości swojego doświadczenia wybrany kandydat zostanie zaklasyfikowany do stopnia 1 lub 2 w tej grupie zaszeregowania.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 (13) wybrany kandydat zostanie mianowany na początkowy okres pięciu lat, który może zostać przedłużony o maksymalnie pięć lat. Przywołane rozporządzenie jest obecnie przedmiotem przeglądu w związku z wnioskiem dotyczącym aktu ws. cyberbezpieczeństwa (COM(2017) 477).

Informujemy kandydatów, że warunki zatrudnienia innych pracowników nakładają na wszystkich nowych pracowników wymóg pomyślnego ukończenia dziewięciomiesięcznego okresu próbnego.

Miejscem pracy jest Grecja, zgodnie z decyzją 2004/97/WE, Euratom (14) przyjętą na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 13 grudnia 2003 r. oraz warunkami ustaleń rządu Grecji i ENISA w odniesieniu do siedziby agencji.

Stanowisko jest dostępne od dnia 16 października 2019 r.

Niezależność i oświadczenie o ewentualnym konflikcie interesów

Przed objęciem funkcji dyrektor ma obowiązek złożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do działania w sposób niezależny i zgodnie z interesem publicznym, oraz oświadczenie dotyczące konfliktu interesów, który mógłby zaważyć na jego/jej niezależności.

Procedura zgłaszania kandydatur

Przed dokonaniem zgłoszenia kandydaci powinni dokładnie sprawdzić, czy spełniają wszystkie kryteria kwalifikacyjne (wyszczególnione w rubryce „Kandydat musi”), w szczególności kryteria dotyczące wymaganego rodzaju dyplomu, doświadczenia zawodowego na wysokim szczeblu, jak również wymaganej znajomości języków. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów kwalifikacyjnych oznacza automatycznie wykluczenie z procedury wyboru.

Zgłoszenie kandydatury następuje przez rejestrację w internecie pod poniższym adresem oraz zastosowanie się do instrukcji dotyczących poszczególnych etapów procedury:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Kandydaci muszą posiadać ważny adres poczty elektronicznej. Zostanie on wykorzystany do potwierdzenia rejestracji, a także do przekazywania informacji na poszczególnych etapach procedury. Prosimy w związku z tym informować Komisję Europejską o wszelkich zmianach adresu poczty elektronicznej.

W celu dokonania rejestracji należy załadować życiorys w formacie PDF oraz wypełnić list motywacyjny w trybie on-line (maks. 8 000 znaków).

Po zakończeniu rejestracji kandydaci otrzymają wiadomość elektroniczną potwierdzającą, że ich zgłoszenie zostało zarejestrowane. Nieotrzymanie wiadomości potwierdzającej oznacza, że zgłoszenie nie zostało zarejestrowane!

Należy zwrócić uwagę, że nie ma możliwości śledzenia w internecie przebiegu procesu naboru. Informacje o wynikach procedury kandydaci otrzymają bezpośrednio od Komisji Europejskiej.

Prośby o dodatkowe informacje lub zgłoszenia ewentualnych problemów technicznych należy kierować na adres: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Termin rejestracji kandydatów

Termin rejestracji kandydatów upływa dnia 27 listopada 2018 r., o godz. 12.00 w południe czasu obowiązującego w Brukseli. Po tym terminie rejestracja nie będzie możliwa.

Za dokonanie rejestracji w internecie we wskazanym terminie odpowiadają sami kandydaci. Zaleca się, by kandydaci nie zwlekali z dokonywaniem zgłoszeń do ostatnich dni, ponieważ duże obciążenie łączy internetowych lub błąd połączenia internetowego może doprowadzić do przerwania rejestracji w internecie przed jej zakończeniem, co może wiązać się z koniecznością powtórzenia całego procesu. Możliwość rejestracji zostanie zablokowana po upływie terminu zgłoszeń. Zgłoszenia nadsyłane po upływie terminu nie będą przyjmowane.

Ważne informacje dla kandydatów

Pragniemy przypomnieć, że prace poszczególnych komisji selekcyjnych są tajne. Kandydatom nie wolno nawiązywać bezpośredniego ani pośredniego kontaktu z poszczególnymi członkami komisji, ani też prosić o nawiązanie takiego kontaktu w ich imieniu. Wszystkie pytania należy kierować do sekretariatu odpowiedniej komisji.

Ochrona danych osobowych

Komisja zapewni przetwarzanie danych osobowych kandydatów w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy UE i o swobodnym przepływie takich danych (15). Dotyczy to w szczególności poufności i bezpieczeństwa tych danych.


(1)  Kwestie dotyczące zasobów ludzkich i finansowych podlegają, odpowiednio, przepisom Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (1962R0031) oraz decyzji nr MB/2014/1 WP Zarządu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) w sprawie regulacji finansowych mających zastosowanie do tej agencji.

(2)  Pod uwagę brane jest doświadczenie zawodowe zdobyte od momentu uzyskania minimalnych kwalifikacji wymaganych do podjęcia zatrudnienia. Każdy podany okres może być liczony tylko raz (aby się kwalifikować, uwzględniane lata studiów lub doświadczenia zawodowego nie mogą się pokrywać się z innymi okresami studiów lub doświadczenia zawodowego). Działalność zawodowa wykonywana w niepełnym wymiarze będzie uwzględniana proporcjonalnie do poświadczonej liczby godzin przepracowanych w pełnym wymiarze;

(3)  Kandydat powinien w swoim życiorysie wyszczególnić w odniesieniu do wszystkich lat, podczas których zdobył doświadczenie na wyższych stanowiskach kierowniczych: 1) nazwy zajmowanych stanowisk kierowniczych i pełnione funkcje; 2) liczbę pracowników nadzorowanych na tych stanowiskach; 3) kwoty środków budżetowych, którym zarządzał; 4) liczbę szczebli organizacyjnych w hierarchii powyżej i poniżej stanowiska; jak również 5) liczbę osób na równorzędnych stanowiskach;

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=PL

(5)  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:PL:PDF

(6)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(7)  Chyba że dany członek Komisji delegował to zadanie na innego jej członka, zgodnie z decyzją Komisji z dnia 5 grudnia 2007 r. (PV(2007) 1811).

(8)  Komisja selekcyjna zadba o to, aby rodzimi użytkownicy tych języków nie odnieśli w związku z tym nienależytej korzyści.

(9)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=PL

(10)  Parlament Europejski i Rada UE omawiają obecnie wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ENISA – „Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa”, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. cyberbezpieczeństwa”). Wniosek Komisji zakłada utrzymanie ustaleń dotyczących siedziby określonych w decyzji 2004/97/WE/Euratom w sprawie lokalizacji niektórych urzędów i agencji Unii Europejskiej oraz utrzymanie czasu trwania kadencji dyrektora wykonawczego zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (UE) nr 526/2013 w sprawie ENISA.

(11)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=PL

(12)  Od dnia 1 lipca 2017 r. współczynnik korygujący dla Grecji mający zastosowanie do wynagrodzeń urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej wynosi 79,9 %. Współczynnik ten jest co roku aktualizowany.

(13)  Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 41.

(14)  Dz.U. L 29 z 3.2.2004, s. 15.

(15)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.