5.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 234/5


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2018/C 234/05)

Image

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Portugalię

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące : Portugalia

Upamiętniane wydarzenie : 250 rocznica powstania drukarni państwowej (Imprensa Nacional)

Opis motywu : Projekt graficzny zawiera napis „1768–2018 IMPRENSA NACIONAL DUZENTOS E CINQUENTA 250 ANOS PORTUGAL MMXVIII”, a litery i numery wyglądają jak księgi eksponowane w bibliotece. Na dole wewnętrznej części monety po lewej stronie znajduje się imię i nazwisko artysty „Eduardo Aires”, a po prawej stronie znak mennicy – „INCM”. Drukarnia państwowa odpowiada za publikację portugalskiego dziennika urzędowego, który zawiera całą działalność prawodawczą portugalskich instytucji, książek o szczególnym znaczeniu dla kultury, a także prowadzi inną działalność kulturalną.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład : 520 tys. monet

Data emisji : II półrocze 2018 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).