22.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/5


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2018/C 173/05)

Image

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące : Grecja

Upamiętniana postać : Kostis Palamas – 75. rocznica śmierci

Opis motywu : Motywem jest portret greckiego poety Kostisa Palamasa (1859–1943). Wzdłuż wewnętrznej krawędzi po lewej stronie umieszczono napis „REPUBLIKA GRECKA” i nazwisko „KOSTIS PALAMAS” (w języku greckim). Widoczna jest również palmeta (znak mennicy greckiej) i rok wydania „2018”. Na dole po prawej stronie umieszczono monogram artysty (George Stamatopoulos).

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest 12 gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład :

Data emisji : połowa 2018 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).