9.3.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 90/23


OGŁOSZENIE O NABORZE NR PE/213/S

DYREKTOR (K/M) (GRUPA FUNKCYJNA AD, GRUPA ZASZEREGOWANIA 14)

DYREKCJA GENERALNA DS. LOGISTYKI KONFERENCYJNEJ I TŁUMACZEŃ USTNYCH – DYREKCJA DS. ORGANIZACJI KONFERENCJI

(2018/C 090 A/04)

 

1.   Wolne stanowisko

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego podjął decyzję o uruchomieniu procedury naboru na stanowisko dyrektora  (1) (AD, grupa zaszeregowania 14) w Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Logistyki – Dyrekcja ds. Logistyki, na podstawie art. 29 ust. 2 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej (2) (zwanego dalej „regulaminem”).

Przedmiotowa procedura naboru, której celem jest zapewnienie organowi powołującemu większego wyboru kandydatów, odbędzie się równolegle z procedurą wewnętrzną i międzyinstytucjonalną procedurą naboru na stanowiska.

Nabór nastąpi do grupy zaszeregowania AD 14 (3). Wynagrodzenie podstawowe wynosi 14 303,51 EUR miesięcznie. Kwota wynagrodzenia podstawowego, która podlega opodatkowaniu podatkiem wspólnotowym i jest zwolniona z podatku krajowego, może zostać powiększona o określone dodatki, zgodnie z warunkami przewidzianymi w regulaminie.

Zwraca się uwagę kandydatów na fakt, że przedmiotowe stanowisko podlega przepisom z zakresu polityki mobilności, przyjętym przez Prezydium Parlamentu Europejskiego w dniu 15 stycznia 2018 r.

Praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz licznych kontaktów wewnątrz instytucji i poza nią, między innymi kontaktów z posłami do Parlamentu Europejskiego. Dyrektor będzie odbywał liczne wyjazdy służbowe do poszczególnych miejsc pracy Parlamentu Europejskiego i poza nie.

2.   Miejsce pracy

Bruksela. Stanowisko to może zostać przeniesione do jednego z pozostałych miejsc pracy Parlamentu Europejskiego.

3.   Równość szans

Parlament Europejski stosuje politykę równości szans i przyjmuje kandydatury bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub sytuację rodzinną.

4.   Opis stanowiska

Jako wysoki rangą urzędnik dyrektor będzie wykonywał, w ramach wytycznych i decyzji przyjętych przez władze parlamentarne i dyrektora generalnego, następujące zadania (4):

zapewnianie właściwego funkcjonowania dużej jednostki Sekretariatu Generalnego Parlamentu Europejskiego, obejmującej działy zajmujące się poszczególnymi obszarami działalności dyrekcji,

kierowanie, organizacja, motywowanie i koordynowanie zespołów pracowników, optymalizowanie wykorzystania zasobów jednostki przy zapewnieniu jakości pracy (organizacja, zarządzanie zasobami ludzkimi i finansowymi, innowacyjność itp.) w odnośnych obszarach działalności,

planowanie działań dyrekcji (definiowanie celów i strategii), podejmowanie decyzji koniecznych do osiągnięcia wyznaczonych celów, ocenianie świadczonych usług w celu zapewnienia ich jakości),

doradzanie dyrektorowi generalnemu, Sekretariatowi Generalnemu oraz posłom do Parlamentu Europejskiego w odnośnych obszarach działalności,

współpraca z poszczególnymi dyrekcjami Sekretariatu Generalnego, reprezentowanie instytucji i negocjowanie umów lub porozumień w odnośnych obszarach działalności,

zarządzanie konkretnymi projektami mogącymi wiązać się z odpowiedzialnością finansową i ich wdrażanie,

pełnienie funkcji subdelegowanego urzędnika zatwierdzającego.

5.   Warunki przyjęcia

Niniejsza procedura naboru jest otwarta dla kandydatów, którzy w dniu, w którym upływa termin składania kandydatur, spełniają następujące warunki:

a)   Warunki ogólne

Zgodnie z art. 28 regulaminu wymagane są w szczególności:

posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,

korzystanie z pełni praw obywatelskich,

uregulowany stosunek do służby wojskowej,

poziom etyczny wymagany do wykonywania obowiązków na tym stanowisku.

b)   Warunki szczegółowe

(i)   Wymagane tytuły, dyplomy i doświadczenie zawodowe

Poziom wykształcenia odpowiadający pełnemu cyklowi studiów uniwersyteckich, potwierdzony uzyskaniem dyplomu, w przypadku gdy normalny czas trwania wspomnianych studiów wynosi co najmniej cztery lata,

lub

studia odpowiadające pełnemu cyklowi studiów uniwersyteckich, zakończone uzyskaniem dyplomu i odpowiednie doświadczenie zawodowe o długości co najmniej jednego roku (5), w przypadku gdy normalny czas trwania wspomnianych studiów wynosi co najmniej trzy lata,

co najmniej dwunastoletnie doświadczenie zawodowe, nabyte po uzyskaniu kwalifikacji wymienionych powyżej, w tym co najmniej sześcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

(ii)   Zakres wymaganej wiedzy

Doskonała wiedza ogólna z zakresu spraw europejskich,

doskonałe rozeznanie w zagadnieniach związanych z polityką wewnętrzną, krajową i międzynarodową,

doskonała znajomość traktatów,

bardzo dobre zrozumienie poszczególnych kultur reprezentowanych w instytucjach europejskich,

doskonała znajomość struktury Sekretariatu Generalnego Parlamentu Europejskiego, jego organizacji, środowiska pracy i poszczególnych zaangażowanych podmiotów,

doskonała znajomość Regulaminu Parlamentu Europejskiego, procedur ustawodawczych, wewnętrznych przepisów i praktyk,

doskonała znajomość regulaminu pracowniczego, jego wykładni i przepisów pochodnych,

doskonała znajomość rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz jego przepisów wykonawczych, a także przepisów wewnętrznych i innych podlegających rozporządzeniu dokumentów Parlamentu Europejskiego,

gruntowna wiedza ogólna z zakresu administracji (aspekty zasobów ludzkich, zarządzania, budżetu, finansów, informatyki, aspekty prawne itd.),

doskonała znajomość technik zarządzania.

(iii)   Znajomość języków

Wymagana jest pogłębiona znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej (6) oraz bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego innego spośród tych języków.

Komitet doradczy uwzględni znajomość innych języków urzędowych Unii Europejskiej.

(iv)   Wymagane predyspozycje

Zmysł strategii,

zdolności kierownicze,

umiejętność przewidywania,

umiejętność szybkiego reagowania,

dokładność,

komunikatywność.

6.   Procedura wyboru

Aby pomóc organowi uprawnionemu do mianowania w dokonaniu wyboru, komitet doradczy ds. mianowania wysokich rangą urzędników sporządza listę kandydatów i proponuje Prezydium Parlamentu Europejskiego osoby, które powinny zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Prezydium przyjmuje wspomnianą listę, po czym komitet doradczy przystępuje do rozmów, a następnie przedkłada do decyzji Prezydium sprawozdanie końcowe. Prezydium będzie wówczas mogło rozpocząć przesłuchania kandydatów.

7.   Składanie kandydatur

Termin składania kandydatur ustala się na:

23 marca 2018 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu brukselskiego.

Kandydaci proszeni są o przesłanie na poniższy adres – wyłącznie pocztą elektroniczną i w formacie pdf – listu motywacyjnego (ze wzmianką: à l’attention de Monsieur le Secrétaire général du Parlement européen, avis de recrutement numéro PE/213/S) i życiorysu w formacie Europass (7), z podaniem w przedmiocie wiadomości numeru ogłoszenia (PE/213/S):

EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu

Obowiązuje data i godzina wysłania wiadomości elektronicznej.

Kandydaci mają obowiązek upewnić się, że dokumenty zeskanowane są czytelne.

Przypomina się kandydatom zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną, że w dniu rozmowy muszą przedstawić dokumenty zaświadczające o studiach, jak również doświadczeniu zawodowym i obecnie zajmowanym stanowisku; wspomniane dokumenty przyjmowane są jedynie w formie kopii lub kserokopii  (8) . Kandydatom nie zwraca się żadnego z ww. dokumentów.

Dane osobowe podane przez kandydatów w ramach niniejszej procedury naboru będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r. (9).


(1)  Wszelkie zawarte w niniejszym ogłoszeniu sformułowania dotyczące osób płci męskiej należy rozumieć jako odnoszące się również do osób płci żeńskiej i odwrotnie.

(2)  Zob. rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1), zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 723/2004 (Dz.U. L 124 z 27.4.2004, s. 1) i ostatnio rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniającym regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 15).

(3)  Urzędnik jest klasyfikowany z chwilą zatrudnienia zgodnie z art. 32 regulaminu.

(4)  Spis głównych zadań znajduje się w załączniku.

(5)  Ten rok doświadczenia nie zostanie uwzględniony w ocenie doświadczenia zawodowego określonego w następnym akapicie.

(6)  Języki urzędowe Unii Europejskiej to: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski.

(7)  http://europass.cedefop.europa.eu/

(8)  Nie dotyczy to kandydatów, którzy w dniu, w którym upływa termin składania kandydatur, byli zatrudnieni w Parlamencie Europejskim.

(9)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

DYREKCJA GENERALNA DS. LOGISTYKI KONFERENCYJNEJ I TŁUMACZEŃ

USTNYCH

DYREKCJA DS. ORGANIZACJI KONFERENCJI

GŁÓWNE ZADANIA

(Jednostka zatrudniająca 139 pracowników: 97 urzędników, 2 pracowników zatrudnionych na czas określony i 40 pracowników kontraktowych)

Kierowanie pracą działów i służb Dyrekcji ds. Organizacji Konferencji oraz koordynacja i organizacja ich pracy

Zarządzanie salami posiedzeń Parlamentu Europejskiego, organizacja posiedzeń poza trzema miejscami pracy instytucji oraz wsparcie techniczne dla organów Sekretariatu Generalnego i grup politycznych

Udział w wewnątrzdyrekcyjnych i międzydyrekcyjnych komitetach lub grupach roboczych, grupach międzyinstytucjonalnych itp. oraz reprezentowanie dyrekcji, a w stosowanych przypadkach dyrekcji generalnej, w tych organach

Pełnienie funkcji subdelegowanego urzędnika zatwierdzającego

DZIAŁ TECHNIKÓW KONFERENCYJNYCH

Udzielanie wsparcia technicznego w trakcie wszystkich posiedzeń Parlamentu Europejskiego oraz nagrywanie posiedzeń

Konserwacja wyposażenia technicznego w trzech miejscach pracy instytucji

Modernizacja wyposażenia w trzech miejscach pracy instytucji

Zarządzanie inwentarzem specjalistycznego sprzętu

Obsługa nagłośnienia poza salami posiedzeń i w czasie podróży służbowych poza trzy miejsca pracy

Przydział stanowisk pracy technikom konferencyjnym

Przygotowywanie specyfikacji oraz uruchamianie wszystkich procedur administracyjnych dotyczących zakupu wyposażenia i usług świadczonych przez firmy zewnętrzne

DZIAŁ WOŹNYCH

Zapewnianie obsługi sal w trakcie wszystkich posiedzeń organów PE, w tym sesji plenarnych

Zapewnianie wsparcia podczas wydarzeń protokolarnych i innych, a także pomocy szczególnej lub doraźnej

Zarządzanie działem i koordynowanie pracy Działu Woźnych

Umieszczanie we właściwych miejscach oficjalnych plakatów, taśm bezpieczeństwa, znaków

Organizowanie imprez podmiotów trzecich w Parlamencie

DZIAŁ ZEBRAŃ I KONFERENCJI

Zarządzanie salami posiedzeń oraz wprowadzanie do aplikacji Perikles informacji o wszystkich posiedzeniach organów PE, grup politycznych, DG i innych instytucji; monitorowanie stopniowego wdrażania aplikacji MRS do tych celów

Organizacja posiedzeń organów Sekretariatu Generalnego i grup politycznych poza trzema miejscami pracy oraz obsługa tych posiedzeń na miejscu

Zarządzanie wnioskami o tłumaczenie ustne zgodnie z decyzją Prezydium z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wydajnego korzystania z zasobów w zakresie tłumaczeń ustnych we współpracy z Działem Programowania Posiedzeń DG IPOL; monitorowanie stopniowego wdrażania aplikacji MRS do tych celów

Rozpatrywanie i obsługa wniosków o wykorzystanie lokali Parlamentu Europejskiego przez organy zewnętrzne, w tym przygotowywanie odpowiedzi do podpisu przez sekretarza generalnego lub dyrektora generalnego, w zależności od potrzeby

Pozostawanie w kontakcie z grupami politycznymi, działem planowania i działem ds. rekrutacji pomocniczych tłumaczy konferencyjnych, jeśli chodzi o techniczną wykonalność wniosków o tłumaczenie ustne lub ich zgodność z kodeksem postępowania w kwestii wielojęzyczności; dokonywanie zmian obsługi językowej w ostatniej chwili w zależności od dostępności tłumaczy ustnych

Zarządzanie środkami przeznaczonymi na działalność działu wspólnie z Działem Budżetowym

Przygotowywanie opinii technicznych w związku z nietypowymi wnioskami o tłumaczenie ustne oraz wnioskami ze strony organów administracyjnych Parlamentu.