28.10.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 368/6


Zaproszenia do składania wniosków i powiązane działania wynikające z programu prac na lata 2018–2020 w ramach programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz z programu prac na rok 2018 w ramach programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2014–2018) uzupełniającego „Horyzont 2020”

(2017/C 368/05)

Niniejszym ogłasza się wszczęcie procedury zaproszeń do składania wniosków i powiązanych działań wynikających z programu prac na lata 2018–2020 w ramach programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz z programu prac na 2018 r. w ramach programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2014–2018) uzupełniającego „Horyzont 2020”.

Decyzjami C(2017) 7123 oraz C(2017) 7124 z dnia 27 października 2017 r. Komisja przyjęła dwa programy prac obejmujące zaproszenia do składania wniosków i powiązane działania.

Ich realizacja jest uwarunkowana dostępnością środków finansowych przewidzianych w projekcie budżetu na dane lata przez władzę budżetową lub, jeżeli nie uchwalono budżetu na dany rok, zgodnie z systemem dwunastych części środków tymczasowych.

Wspomniane programy prac, w tym terminy i budżety przeznaczone na poszczególne działania, udostępniono na stronie internetowej portalu dla uczestników (http://ec.europa.eu/research/participants/portal). Strona ta zawiera również informacje o warunkach zaproszeń i powiązanych działań oraz wskazówki dla wnioskodawców dotyczące sposobu składania wniosków. Na portalu dla uczestników będą również w razie potrzeby publikowane aktualizacje wszelkich informacji.

Na obecnym etapie wnioski można składać tylko w odniesieniu do tematów oznaczonych datą „2018” w opublikowanych na portalu dla uczestników zaproszeniach do składania wniosków. Informacje o tym, kiedy będzie można składać wnioski w odniesieniu do tematów oznaczonych datami „2019” i „2020”, zostaną zamieszczone na portalu dla uczestników na późniejszym etapie.