16.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 81/8


Zaproszenie do składania wniosków 2017

Trzeci program działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014–2020)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 81/08)

W dniu dzisiejszym zostaje otwarte zaproszenie do składania wniosków „Zdrowie – 2017” w ramach trzeciego programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014–2020) (1)

Zaproszenie do składania wniosków składa się z następujących części:

zaproszenie do składania wniosków o przyznanie wkładu finansowego na konkretne działania w formie dotacji na projekt,

zaproszenie do składania wniosków o przyznanie wkładu finansowego na funkcjonowanie organizacji pozarządowych (dotacje na działalność).

Terminy składania wniosków w internecie: 15 czerwca 2017 r.

Wszystkie informacje, w tym decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu pracy na 2017 r. wdrażającego trzeci program działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014–2020) oraz w sprawie wyboru, przyznania i innych kryteriów w zakresie wkładów finansowych w działania w ramach niniejszego programu, są dostępne na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea) pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/chafea/


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 282/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Trzeciego Programu działań w dziedzinie zdrowia (2014–2020) (Dz.U. L 86 z 21.3.2014, s. 1).