15.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 80/3


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EACEA/07/2017

w ramach programu Erasmus+

Kluczowe działanie 3: Wspieranie reform politycznych

Wspieranie włączenia społecznego poprzez podejmowanie działań w obszarze kształcenia, szkolenia i młodzieży

(2017/C 80/03)

1.   Cele

W ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wsparcie otrzymają projekty współpracy ponadnarodowej w obszarze kształcenia, szkolenia i młodzieży. Zaproszenie składa się z dwóch części: pierwsza dotyczy kształcenia i szkolenia (część 1), a druga młodzieży (część 2).

Cele ogólne

Projekty składane w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie i obejmujące obie części powinny służyć:

1.

Popularyzacji i/lub rozpowszechnianiu dobrych praktyk w zakresie uczenia się sprzyjającego włączeniu społecznemu, inicjowanych przede wszystkim na poziomie lokalnym. W kontekście niniejszego zaproszenia do składania wniosków, rozpowszechnianie oznacza powielanie dobrych praktyki na szerszą skalę/wdrażanie ich w innym kontekście lub na wyższym/systemowym poziomie;

lub

2.

Opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych metod i praktyk służących wspieraniu edukacji włączającej i/lub środowisk młodzieżowych w określonych kontekstach.

Każdy wniosek musi dotyczyć jednego cel ogólnego i jednego spośród celów szczegółowych, które sformułowano osobno dla części 1 i części 2. Zarówno ogólne, jak i szczegółowe cele przyjęte na potrzeby zaproszenia do składania wniosków są wyczerpujące: wnioski, które ich nie uwzględniają, nie będą rozpatrywane.

Część 1 – Kształcenie i szkolenie

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma torować drogę przyszłemu sojuszowi szkół, służącemu włączeniu społecznemu poprzez tworzenie/rozwój społeczności uczących się pośród różnorodnych podmiotów (instytucje edukacyjne oraz instytucje oświatowe, organy władzy publicznej, organizacje skupiające zainteresowane strony i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstwa itd.) działających w obszarze włączającego uczenia się.

Chociaż zakłada się, że głównymi beneficjentami docelowymi takich społeczności uczenia się są szkoły, składających projekty w ramach niniejszego zaproszenia zachęca się do zaangażowania innych sektorów kształcenia formalnego i nieformalnego oraz szkoleń (od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, po kształcenie i szkolenie zawodowe (VET), szkolnictwo wyższe i kształcenie dorosłych), a także podmiotów zainteresowanych na różnych poziomach (organy władzy, instytucje, organizatorzy szkoleń, nauczyciele i uczniowie, organizacje pozarządowe, społeczności lokalne, przedsiębiorstwa, rodziny, organizacje młodzieżowe itd.) oraz nieformalnych środowisk kształcenia.

Cele szczegółowe:

1.

Ułatwianie zdobywania kompetencji społecznych i obywatelskich, pogłębiania wiedzy, rozumienia i odpowiedzialności za podstawowe wartości, budowanie wzajemnego szacunku i dialogu międzykulturowego oraz zwalczanie wszelkiego rodzaju dyskryminacji;

2.

Promowanie kształcenia i szkolenia sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz kształcenia osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, m.in. poprzez wspieranie nauczycieli, wychowawców i kierownictwa instytucji edukacyjnych w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z różnorodnością oraz promowanie zróżnicowania społeczno-gospodarczego w środowisku uczenia się;

3.

Zachęcanie uczących się, rodziców i pracowników sektora edukacji do krytycznego myślenia i zdobywania umiejętności korzystania z mediów;

4.

Wspieranie integracji nowo przybyłych imigrantów poprzez umożliwienie im dostępu do wysokiej jakości usług kształcenia, m.in. poprzez ocenę posiadanej przez nich wiedzy i uznawanie wcześniej zdobytego wykształcenia.

Część 2 – Młodzież

Cele szczegółowe:

1.

Promowanie aktywności obywatelskiej młodzieży poprzez wzmacnianie roli wolontariatu na rzecz integracji społecznej;

2.

Zapobieganie radykalizacji postaw prowadzącej do brutalnego ekstremizmu wśród młodych ludzi poprzez docieranie do osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

2.   Kwalifikujący się wnioskodawcy

Kwalifikujący się wnioskodawcy to organizacje publiczne i prywatne działające w sektorze edukacji, szkoleń i młodzieży, lub inne organizacje sektora społeczno-gospodarczego prowadzące działalność międzysektorową (np. ośrodki uznawalności wykształcenia, izby przemysłowo-handlowe, organizacje zawodowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, kultury, sportowe itd.) w obszarach objętych zakresem deklaracji w sprawie promowania poprzez edukację postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości, którymi są wolność, tolerancja i niedyskryminacja (deklaracja paryska).

Pośród kwalifikujących się wnioskodawców mogą znaleźć się (lista niewyczerpująca):

instytucje oświatowe i inne placówki edukacyjne,

organy publiczne działające na szczeblu krajowym/regionalnym/lokalnym, odpowiedzialne za podejmowanie działań w obszarze kształcenia, szkolenia i młodzieży,

organizacje niekomercyjne (NGO),

instytucje badawcze,

organizacje handlowe i partnerzy społeczni,

ośrodki zajmujące się doradztwem i uznawaniem kwalifikacji,

organizacje międzynarodowe,

spółki prywatne,

sieci wymienionych powyżej organizacji również są uprawnione do składania wniosków, o ile posiadają osobowość prawną.

Za kwalifikujące się uznaje się wyłącznie wnioski złożone przez osoby prawne mające siedzibę w następujących państwach objętych programem:

28 państw członkowskich Unii Europejskiej,

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,

kraje kandydujące do UE: Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Turcja.

Wymaga się, aby partnerstwo składało się z co najmniej 4 organizacji reprezentujących 4 państwa objęte programem.

Jeżeli w realizację projektu zaangażowane są również sieci, w skład konsorcjum muszą wchodzić co najmniej 2 organizacje nienależące do sieci, a członkowie konsorcjum muszą reprezentować co najmniej cztery kwalifikujące się kraje.

3.   Wyniki projektu, czas trwania i harmonogram

Oczekiwane rezultaty:

Realizacja projektów w ramach Części 1 – Kształcenie i szkolenie powinny przynieść następujące rezultaty:

upowszechnienie w społecznościach uczących się wiedzy i dobrych praktyk (w zakresie uczenia się sprzyjającego integracji społecznej, kompetencji społecznych i obywatelskich, krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów, a także integracji migrantów),

opracowanie i przetestowanie innowacyjnych podejść, ich ocena i włączenie do wspólnej praktyki lub (części) systemów,

przygotowanie i zachęcenie liderów edukacyjnych i wychowawców w społecznościach uczących się do przyjęcia rozwiązań sprzyjających włączeniu społecznemu (np. wspólnych metod pedagogicznych, podejścia ogólnoszkolnego, zindywidualizowanego wsparcia dla osób uczących się), przy jednoczesnym zapewnieniu widocznego zaangażowania rodzin i społeczności lokalnych,

opracowanie i wdrożenie skuteczniejszych mechanizmów wsparcia i pomocy w celu wspomagania instytucji i placówek kształcenia i szkolenia w zakresie wdrażania rozwiązań edukacyjnych sprzyjających włączeniu społecznemu,

Realizacja projektów w ramach części 2 – Młodzież powinna przynieść następujące rezultaty:

poprawę kompetencji i umiejętności społecznych, obywatelskich i międzykulturowych młodych ludzi, w tym aktywnego obywatelstwa, umiejętności cyfrowych i umiejętności korzystania z mediów, krytycznego myślenia i zrozumienia międzykulturowego; zwiększenie udziału młodzieży w życiu społecznym i obywatelskim,

większą świadomość praw podstawowych wśród młodych ludzi oraz wzmocnienie poczucia przynależności do społeczeństwa, większe oddanie wartościom demokratycznym i zaangażowanie w dialog przeciw rasizmowi, dialog międzykulturowy i międzyreligijny oraz wzajemne zrozumienie,

skuteczniejsze docieranie do młodych ludzi z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (np. młodzieży sklasyfikowanej jako NEET i młodzieży ze środowisk migracyjnych) poprzez tworzenie synergii ze społecznością lokalną i optymalne wykorzystanie istniejących sieci na poziomie lokalnym,

zwiększony potencjał pracy z młodzieżą, organizacji młodzieżowych i/lub sieci młodzieżowych działających jako siły napędowe włączenia społecznego, poprzez wspieranie młodych ludzi i zachęcanie ich do zaangażowania, pracy na zasadach wolontariatu i sprzyjania pozytywnym zmianom w społecznościach,

wzbogaconą fachową wiedzą w zakresie udzielania podstawowej pomocy lub przekazywania nowo przybyłym imigrantom i uchodźcom wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie integracji w nowym społeczeństwie lub przydatnych w procesie reintegracji w kraju pochodzenia po zakończeniu konfliktu, a także szacunek dla różnorodności kulturowej w społecznościach,

usprawniony proces integracji nowo przybyłych imigrantów i uchodźców oraz budowanie klimatu sprzyjającego włączeniu w społeczeństwach przyjmujących, w szczególności poprzez planowanie i organizację przedsięwzięć o charakterze społecznym i kulturalnym na poziomie lokalnym, z udziałem mieszkańców i wolontariuszy, jeśli zostanie to uznane za stosowne,

usprawnienie przekazywania informacji w mediach społecznościowych, na stronach internetowych i podczas spotkań publicznych, w celu wspierania wolontariatu i wysiłków organizacji.

Działania muszą się rozpocząć się w dniu 1 lub 31 grudnia 2017 r., lub 15 stycznia 2018 r. Czas trwania projektu powinien wynosić od 24 do 36 miesięcy.

4.   Kryteria przyznania finansowania

Kwalifikujące się wnioski zostaną poddane ocenie w oparciu o kryteria wykluczające, kryteria kwalifikacji i kryteria przyznania finansowania.

Kryteria przyznania finansowania na pokrycie kosztów realizacji wniosku obejmują:

1.

Istotność projektu (30 %)

2.

Jakość planu projektu i sposobu jego realizacji (20 %)

3.

Jakość partnerstwa i uzgodnień w zakresie prowadzenia współpracy (20 %)

4.

Wpływ, możliwość upowszechniania i zrównoważony charakter projektu (30 %)

Wyłącznie te wnioski, które uzyskały:

co najmniej 60 % łącznej liczby punktów (tj. sumy punktów możliwych do zdobycia w ramach 4 kryteriów przyznania finansowania), oraz

co najmniej 50 % łącznej liczby punktów dla każdego kryterium

zostaną wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie przyznania dofinansowania z UE.

5.   Budżet

Całkowity budżet udostępniony do celów współfinansowania projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 10 000 000 EUR i został podzielony w następujący sposób:

Część 1– Kształcenie i szkolenie: 8 000 000 EUR

Część 2– Młodzież: 2 000 000 EUR

Wielkość wkładu finansowego UE nie może przekraczać 80 % łącznych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Maksymalna kwota dotacji, jaka może zostać udzielona na realizację jednego projektu, wynosi 500 000 EUR.

Agencja zastrzega sobie prawo do nierozdzielenia wszystkich środków udostępnionych w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków.

6.   Procedura i termin składania wniosków

Termin składania wniosków upływa 22 maja 2017 r. o godzinie 12.00 (południe) czasu środkowoeuropejskiego.

Wnioskodawcy powinni uważnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi zaproszenia do składania wniosków EACEA/07/2017 oraz procedury ich składania, oraz skorzystać z dokumentów stanowiących część pakietu zgłoszeniowego, dostępnych pod następującym adresem:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Pakiet zgłoszeniowy należy złożyć przez Internet, należycie wypełniając odpowiedni formularz elektroniczny i załączając do niego wszystkie istotne załączniki i dokumenty potwierdzające.

7.   Wszystkie informacje dotyczące składania wniosków

Wszystkie informacje dotyczące składania wniosków w ramach zaproszenia EACEA/07/2017 opublikowano na stronie:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Adres e-mail:

EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu