12.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 9/7


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 2017

PROGRAMY PROSTE

Dotacje na działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych wdrażane na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014

(2017/C 9/06)

1.   Kontekst i cel niniejszego zaproszenia do składania wniosków

1.1.   Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych

W dniu 22 października 2014 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 (1). Rozporządzenie to uzupełnia rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1829 (2), a zasady jego stosowania zostały określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1831 (3).

Ogólnym celem działań informacyjnych i promocyjnych jest zwiększenie konkurencyjności unijnego sektora rolnego.

Celami szczegółowymi działań informacyjnych i promocyjnych są:

a)

poszerzenie wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich standardach mających zastosowanie do metod produkcji w Unii;

b)

zwiększenie konkurencyjności i spożycia unijnych produktów rolnych i niektórych produktów spożywczych oraz zwiększenie ich widoczności zarówno w Unii, jak i poza nią;

c)

poszerzenie wiedzy o unijnych systemach jakości i ich lepsza rozpoznawalność;

d)

zwiększenie udziału w rynku unijnych produktów rolnych i niektórych produktów spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem rynków w państwach trzecich o najwyższym potencjale wzrostu;

e)

przywrócenie zwykłych warunków rynkowych w przypadku poważnych zakłóceń na rynku, utraty zaufania konsumentów lub innych szczególnych problemów.

1.2.   Roczny program prac Komisji na 2017 r.

W rocznym programie prac Komisji na 2017 r., przyjętym decyzją wykonawczą (4) w dniu 9 listopada 2016 r., ustalono szczegóły przyznawania współfinansowania oraz priorytety dotyczące działań w odniesieniu do propozycji programów prostych, jak i programów, w których uczestniczy wiele państw, na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich. Są one dostępne pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2017_pl

1.3.   Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności

Komisja Europejska powierzyła Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (zwanej dalej „Chafea”) zarządzanie niektórymi częściami działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, w tym ocenę programów prostych.

1.4.   Niniejsze zaproszenie do składania wniosków

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczy wdrożenia programów prostych na podstawie sekcji 1.2.1.1 i 1.2.1.2 załącznika I do rocznego programu prac na 2017 r., związanych z działaniami w ramach priorytetu tematycznego 1 i 2, mianowicie programów prostych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich.

2.   Cel(e) – Tematyka – Priorytety

W sekcji 1.2.1.1 i 1.2.1.2 załącznika I do rocznego programu prac na 2017 r. ustanawia się priorytety tematyczne w odniesieniu do działań, które mają być współfinansowane w ramach niniejszego zaproszenia (zob. również sekcja 6.2 poniżej dotycząca kwalifikujących się działań). Jedynie wnioski, które bezpośrednio odpowiadają tematowi i opisowi podanemu w tej sekcji rocznego programu prac, zostaną uwzględnione przy przyznawaniu finansowania. W związku z tym w niniejszym dokumencie zawierającym zaproszenie do składania wniosków ogłasza się 8 tematów wniosków. Wnioski składane w ramach tego zaproszenia muszą wchodzić w zakres jednego z tych tematów priorytetowych. Organizacja inicjująca może złożyć kilka wniosków dotyczących różnych projektów w ramach tego samego tematu priorytetowego. Można również złożyć kilka wniosków dotyczących różnych projektów w ramach różnych tematów priorytetowych.

3.   Harmonogram

Termin składania wniosków upływa dnia 20 kwietnia 2017 r. o godzinie 17.00 CET (czasu środkowoeuropejskiego).

 

Etapy

Data i godzina albo orientacyjny okres

a)

Publikacja zaproszenia do składania wniosków

12.1.2017

b)

Ostateczny termin składania wniosków

20.4.2017

c)

Okres oceny (orientacyjnie)

21.4–31.8.2017

d)

Decyzja Komisji (orientacyjnie)

Październik 2017 r.

e)

Przekazanie informacji wnioskodawcom (orientacyjnie)

Październik 2017 r.

f)

Podpisanie umowy z państwem członkowskim (orientacyjnie)

Styczeń 2018 r.

g)

Data rozpoczęcia działania (orientacyjnie)

> 1.1.2018

4.   Dostępny budżet

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie działań w ramach tego zaproszenia wynosi 85 500 000 EUR. Orientacyjne kwoty dostępne na temat są wskazane w tabeli „Kwalifikujące się działania” w sekcji 6 poniżej.

Kwota ta zależy od dostępności środków po przyjęciu budżetu na 2018 r. przez władzę budżetową lub przewidzianych w dwunastych częściach środków tymczasowych. Kwota ta zależy również od dostępności środków na kolejne 3 lata, biorąc pod uwagę niezróżnicowany charakter środków.

Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków.

5.   Wymagania w zakresie dopuszczalności

Wnioski należy przesłać nie później niż w terminie składania wniosków, o którym mowa w sekcji 3.

Wniosek musi zostać złożony przez koordynatora elektronicznie za pośrednictwem portalu dla uczestników (elektroniczny system składania wniosków jest dostępny na stronie: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych wymogów będzie skutkować odrzuceniem wniosku.

Wnioski można składać w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej. Niemniej przy przygotowywaniu wniosków wnioskodawcy powinni wziąć pod uwagę, że zamówieniami będą zarządzać państwa członkowskie. W konsekwencji zachęca się wnioskodawców do przedstawienia wniosku w języku(-ach) państwa członkowskiego pochodzenia organizacji inicjującej(-ych), chyba że dane państwo członkowskie wyraziło zgodę na podpisanie umowy w języku angielskim (5). Dla ułatwienia przeglądu wniosków przez niezależnych ekspertów, którzy wnoszą wkład techniczny do oceny, wnioskowi powinno najlepiej towarzyszyć tłumaczenie części technicznej (część B) na język angielski, jeżeli wniosek jest napisany w innym języku urzędowym UE.

6.   Kryteria kwalifikowalności

6.1.   Kwalifikujący się wnioskodawcy

Wnioski dotyczące programów prostych mogą być składane wyłącznie przez osoby prawne lub inne podmioty, które nie mają osobowości prawnej na mocy obowiązujących przepisów krajowych, pod warunkiem że ich przedstawiciele mają zdolność do podejmowania w ich imieniu zobowiązań prawnych i zapewniają gwarancję ochrony interesów finansowych Unii równoważną gwarancji, jaką zapewniałyby osoby prawne, o których mowa w art. 131 ust. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

Dokładniej rzecz ujmując, kwalifikują się wnioski złożone przez następujące organizacje i podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014:

(i)

organizacje branżowe i międzybranżowe mające siedzibę w jednym z państw członkowskich i reprezentatywne dla danego sektora lub danych sektorów w tym państwie członkowskim, w szczególności przez organizacje międzybranżowe, o których mowa w art. 157 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oraz grupy określone w art. 3 pkt 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, pod warunkiem że reprezentują one nazwę chronioną na mocy tego ostatniego rozporządzenia i objętą tym programem;

(ii)

organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, o których mowa w art. 152 i 156 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, uznane przez państwa członkowskie; lub

(iii)

organy sektora rolno-spożywczego, których celem i przedmiotem działalności jest promocja i informowanie na temat produktów rolnych i którym państwo członkowskie powierzyło świadczenie wyraźnie określonych usług użyteczności publicznej w tej dziedzinie; organy te muszą mieć siedzibę prawną w danym państwie członkowskim od co najmniej dwóch lat przed datą publikacji zaproszenia do składania wniosków, o którym mowa w art. 8 ust. 2.

Wymienione powyżej organizacje inicjujące mogą złożyć wniosek, pod warunkiem że reprezentują one sektor lub produkt, do którego odnosi się wniosek, zgodnie z warunkami określonymi w art. 1 ust. 1 lub 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1829 z dnia 23 kwietnia 2015 r., a więc w następujący sposób:

(i)

organizację branżową lub międzybranżową, z siedzibą w państwie członkowskim, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014, uznaje się za reprezentatywną dla danego sektora objętego programem:

jeżeli obejmuje ona co najmniej 50 % w stosunku do liczby producentów lub 50 % wielkości lub wartości produkcji zbywalnej produktu(-ów) lub danego sektora, w danym państwie członkowskim, lub

jeśli jest to organizacja międzybranżowa uznana przez państwo członkowskie zgodnie z art. 158 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 lub art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013;

(ii)

grupę zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 oraz o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014, uznaje się za reprezentatywną dla nazwy chronionej na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 i objętą programem, w przypadku gdy obejmuje ona co najmniej 50 % wielkości lub wartości produkcji zbywalnej produktu(-ów), którego(-ych) nazwa jest chroniona;

(iii)

organizację producentów lub zrzeszenie organizacji producentów, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014, uznaje się za reprezentatywne dla produktu(-ów) lub danego sektora w ramach programu w przypadku, gdy są uznane przez państwo członkowskie zgodnie z art. 154 i 156 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 lub art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013;

(iv)

organ sektora rolno-spożywczego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014, uznaje się za reprezentatywny dla objętego(-ych) programem sektora(-ów) z uwagi na fakt, że przedstawiciele tego produktu(-ów) lub sektora są ich członkami.

W drodze odstępstwa od powyższych ppkt (i) i (ii) można przyjąć niższe progi, jeśli organizacja inicjująca wykaże w przedstawionym wniosku, że istnieją szczególne okoliczności, w tym dowody dotyczące struktury rynku, które uzasadniałyby uznanie organizacji inicjującej za reprezentatywną dla danego(-ych) produktu(-ów) lub sektora.

Wnioski może złożyć jedna organizacja inicjująca lub większa ich liczba z tego samego państwa członkowskiego.

Jedynie wnioski złożone przez podmioty mające siedzibę w państwach członkowskich UE są kwalifikowalne.

Niekwalifikujące się podmioty: wnioskodawcy, którzy już korzystają z finansowania unijnego w ramach tych samych działań informacyjnych i promocyjnych, które stanowią część ich wniosku(-ów), nie kwalifikują się do finansowania unijnego w odniesieniu do tych działań na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1144/2014.

W celu oceny kwalifikowalności wnioskodawców wymagane są następujące dokumenty potwierdzające:

podmiot prywatny: wyciąg z urzędowego rejestru, kopia statutu lub wyciąg z rejestru handlowego bądź rejestru stowarzyszeń,

podmiot publiczny: kopia uchwały lub decyzji ustanawiającej spółkę publiczną bądź inny urzędowy dokument ustanawiający podmiot prawa publicznego,

podmioty nieposiadające osobowości prawnej: dokumenty stanowiące dowód, iż ich przedstawiciel(-e) ma(-ją) zdolność do podejmowania w ich imieniu zobowiązań prawnych,

dokumenty zaświadczające, że wnioskodawca spełnia kryteria reprezentatywności określone w art. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1829.

6.2.   Kwalifikujące się działania

Wnioski muszą spełniać kryteria kwalifikowalności wymienione w załączniku II do rocznego programu prac, mianowicie:

a)

wnioski mogą obejmować wyłącznie produkty i systemy wymienione w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014;

b)

wnioski gwarantują, że działania są wdrażane przez organy wykonawcze, o których mowa w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014. Organizacje inicjujące muszą wybrać organy odpowiedzialne za realizację programów, zapewniając najlepszy stosunek wartości do ceny i brak konfliktu interesów (zob. art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1829 oraz sekcja 11.1 lit. e) zaproszenia do składania wniosków). Organizacja inicjująca zobowiązuje się, aby organ odpowiedzialny za realizację programu został wybrany najpóźniej przed podpisaniem umowy (zob. art. 10 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1831);

c)

jeżeli organizacja inicjująca proponuje, że sama dokona realizacji niektórych części wniosku, zapewnia, że koszt działań, które zamierza przeprowadzić, nie przekracza normalnych stawek rynkowych;

d)

wnioski muszą być zgodne z prawem unijnym dotyczącym danych produktów oraz z wszystkimi postanowieniami opisanymi zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1829;

e)

jeżeli przesłanie programu obejmuje informacje na temat wpływu na zdrowie, wniosek musi być zgodny z przepisami, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1829;

f)

jeżeli we wniosku proponuje się wymienienie pochodzenia lub znaków handlowych, musi on być zgodny z przepisami określonymi w rozdziale II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1831.

Do celów oceny kwalifikowalności planowanych działań należy przedstawić następujące informacje:

we wnioskach obejmujących krajowe systemy jakości należy przedstawić dokumentację lub odniesienie do źródeł dostępnych publicznie, które potwierdzają, że państwo członkowskie uznaje system jakości,

we wnioskach odnoszących się do rynku wewnętrznego i obejmujących przesłanie, które dotyczy właściwych praktyk żywieniowych i odpowiedzialnego spożywania alkoholu, należy opisać, w jaki sposób program przedstawiony we wniosku i jego przesłanie(-nia) są zgodne z odnośnymi przepisami krajowymi w dziedzinie zdrowia publicznego w państwie członkowskim, w którym program zostanie wdrożony. W uzasadnieniu należy przedstawić odniesienia lub dokumentację, które potwierdzają przedstawione informacje.

Ponadto wniosek musi być również zgodny z jednym z priorytetów tematycznych wymienionych w rocznym programie prac na 2017 r. w przypadku programów prostych. Poniżej zamieszczono fragmenty rocznego programu prac na 2017 r. zawierające 8 tematów, w odniesieniu do których można składać wnioski. Tekst zawiera opis tematu, przewidzianą odnośną kwotę, cele i oczekiwane wyniki.

Działania w ramach priorytetu tematycznego 1: Programy proste na rynku wewnętrznym

Tematy

Przewidywana łączna kwota

Roczne priorytety, cele i oczekiwane wyniki

Temat 1 – Programy informacyjne i promocyjne mające na celu poszerzenie wiedzy o unijnych systemach jakości, o których mowa w art. 5 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014

12 375 000 EUR

Celem jest poszerzenie wiedzy o poszczególnych unijnych systemach jakości i ich lepsza rozpoznawalność:

a)

systemy jakości: chroniona nazwa pochodzenia (CHNP), chronione oznaczenie geograficzne (CHOG), gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS) i fakultatywne określenia jakościowe;

b)

ekologiczna metoda produkcji;

c)

logo dla produktów rolnych wysokiej jakości właściwych dla najbardziej oddalonych regionów Unii.

Programy informacyjne i promocyjne ukierunkowane na unijne systemy jakości powinny stanowić kluczowy priorytet w ramach rynku wewnętrznego, ponieważ takie systemy zapewniają konsumentom gwarancje w zakresie jakości produktu i jego cech lub stosowanego procesu produkcji, tworzą wartość dodaną odnośnych produktów i zwiększają ich możliwości rynkowe.

Jednym z oczekiwanych wyników jest zwiększenie stopnia rozpoznawalności przez konsumentów europejskich logo związanego z unijnymi systemami jakości, mając na względzie, że – zgodnie ze specjalnym sondażem Eurobarometru (nr 440) – tylko 20 % europejskich konsumentów rozpoznaje logo produktów o chronionej nazwie pochodzenia (ChNP), 17 % – logo produktów o chronionym oznaczeniu geograficznym (ChOG), a 15 % – logo produktów o gwarantowanej tradycyjnej specjalności, podczas gdy te systemy są głównymi unijnymi systemami jakości. Co więcej, tylko 23 % europejskich konsumentów rozpoznaje logo rolnictwa ekologicznego.

Oczekiwanym skutkiem końcowym jest zwiększenie konkurencyjności i spożycia unijnych produktów rolno-spożywczych zarejestrowanych w ramach unijnego systemu jakości, zwiększenie ich widoczności i zwiększenie ich udziału w rynku.

Temat 2 – Programy informacyjne i promocyjne, których celem jest podkreślenie szczególnych właściwości metod rolniczych stosowanych w Unii oraz cech europejskich produktów rolnych i spożywczych oraz systemów jakości określonych w art. 5 ust. 4 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014

10 125 000 EUR

Celem jest podkreślenie szczególnych właściwości metod produkcji rolnej w Unii, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, identyfikowalności, autentyczności, oznakowania, wartości odżywczych i zdrowotnych (w tym właściwych praktyk żywieniowych i odpowiedzialnego spożywania kwalifikowalnych napojów alkoholowych), dobrostanu zwierząt, poszanowania środowiska i zrównoważonego charakteru oraz cech produktów rolnych i spożywczych, zwłaszcza w zakresie ich jakości, smaku, różnorodności lub tradycji.

Oczekiwanym efektem jest poszerzenie wiedzy europejskich konsumentów na temat zalet unijnych produktów rolnych oraz zwiększenie konkurencyjności i spożycia odnośnych unijnych produktów rolno-spożywczych, a także zwiększenie ich widoczności i udziału w rynku.


Działania w ramach priorytetu tematycznego 2: Programy proste w państwach trzecich  (6)

Tematy

Przewidywana łączna kwota

Roczne priorytety, cele i oczekiwane wyniki

Temat 3 (*1) – Programy informacyjne i promocyjne skierowane do co najmniej jednego z następujących państw: Chiny (w tym Hongkong i Makau), Japonia, Korea Południowa, Tajwan, państwa Azji Południowo-Wschodniej lub Indie

14 750 000 EUR

Programy informacyjne i promocyjne powinny być skierowane do co najmniej jednego z państw określonych w odpowiednim temacie.

Cele tych programów powinny być zgodne z celami ogólnymi i szczegółowymi określonymi w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014.

Oczekiwanym ostatecznym efektem jest zwiększenie konkurencyjności i spożycia unijnych produktów rolno-spożywczych, zwiększenie ich widoczności i ich udziału w rynku w tych państwach docelowych.

Temat 4 (*1) – Programy informacyjne i promocyjne skierowane do co najmniej jednego z następujących państw: USA, Kanada lub Meksyk

11 600 000 EUR

Temat 5 (*1) – Programy informacyjne i promocyjne skierowane do co najmniej jednego z państw Afryki lub Bliskiego Wschodu (*2) bądź do Iranu lub Turcji

8 450 000 EUR

Temat 6 (*1) – Programy informacyjne i promocyjne skierowane do obszarów geograficznych innych niż te wymienione w tematach 3, 4 i 5

11 600 000 EUR

Temat 7 – Programy informacyjne i promocyjne dotyczące produktów mlecznych, produktów z wieprzowiny lub kombinacji tych dwóch składników skierowane do dowolnego państwa trzeciego

Produkty kwalifikujące się w ramach tego tematu są wyszczególnione odpowiednio w części XVII załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (*3) – w odniesieniu do produktów z wieprzowiny – oraz w części XVI załącznika I do tego rozporządzenia – w odniesieniu do mleka i produktów mlecznych.

12 600 000 EUR

Temat 8 – Programy informacyjne i promocyjne dotyczące produktów z wołowiny, skierowane do dowolnego państwa trzeciego

Produkty kwalifikujące się w ramach tego tematu są wyszczególnione w części XV załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013.

4 000 000 EUR

Gdy organizacja inicjująca pragnie skupić się w jednym programie na kilku regionach priorytetowych w państwach trzecich, powinna złożyć kilka wniosków (jeden wniosek na temat). Ewentualnie może również złożyć wniosek w ramach tematu „programy informacyjne i promocyjne skierowane do innych obszarów geograficznych”. Temat ten odnosi się do obszarów geograficznych, które nie zostały wymienione w ramach tematów 3–5, ale może również dotyczyć kombinacji kilku regionów priorytetowych wymienionych w ramach tematów 3–5.

Rodzaje kwalifikujących się działań

Działania promocyjne i informacyjne mogą w szczególności obejmować następujące działania kwalifikujące się w ramach niniejszego zaproszenia:

1.

Zarządzanie projektem

2.

Public relations

Działania w zakresie PR

Wydarzenia prasowe

3.

Strona internetowa, media społecznościowe

Założenie, aktualizowanie i utrzymanie strony internetowej

Media społecznościowe (założenie kont, regularne posty)

Inne (aplikacje mobilne, platformy e-learningowe, seminaria internetowe itp.)

4.

Reklama

drukowana

telewizyjna

radiowa

internetowa

zewnętrzna

kinowa

5.

Narzędzia komunikacji

Publikacje, teczki prasowe, materiały reklamowe

Promocyjne filmy wideo

6.

Imprezy

Stoiska na targach

Seminaria, warsztaty, spotkania B2B, szkolenia dla handlowców/kucharzy, zajęcia w szkołach

Tygodnie restauracji

Sponsorowanie imprez

Wyjazdy studyjne do krajów europejskich

7.

Promocja w punktach sprzedaży

Dni degustacji

Pozostałe: promocja w publikacjach detalistów, reklama w punktach sprzedaży

Okres realizacji

Współfinansowane działanie (dostarczanie informacji / programy promocyjne) jest realizowane przez okres co najmniej jednego roku, lecz nie dłużej niż przez trzy lata.

We wnioskach należy określić czas trwania działania.

7.   Kryteria wykluczenia

7.1.   Wykluczenie z udziału w procedurze

Z ubiegania się o dotację w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wyklucza się wnioskodawców, którzy znajdują się w jednej z sytuacji wykluczenia (7):

a)

wykonawca znajduje się w stanie upadłości, prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, w przypadku gdy jego aktywami zarządza likwidator lub sąd, w przypadku zawarcia układu z wierzycielami, w przypadku gdy jego działalność gospodarcza jest zawieszona lub w przypadku gdy znajduje się on w jakiejkolwiek analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych lub wykonawczych;

b)

stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że dany wykonawca naruszył obowiązki dotyczące uiszczania podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z prawem kraju, w którym wykonawca ten prowadzi przedsiębiorstwo, zgodnie z prawem kraju, w którym znajduje się instytucja zamawiająca lub z prawem kraju realizacji zamówienia;

c)

stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że dany wykonawca dopuścił się poważnego wykroczenia zawodowego poprzez naruszenie mających zastosowanie przepisów ustawowych lub wykonawczych lub norm etycznych grupy zawodowej, do której ten wykonawca należy, lub poprzez każde bezprawne zachowanie, które ma wpływ na jego zawodową wiarygodność, gdy tego rodzaju zachowanie wskazuje na bezprawny zamiar lub rażące niedbalstwo, w tym w szczególności poprzez następujące zachowanie:

(i)

przedstawienie informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji lub w ramach realizacji zamówienia, które to informacje w wyniku nieuczciwości lub zaniedbania wprowadzały w błąd;

(ii)

zawarcie porozumienia z innymi wykonawcami w celu zakłócenia konkurencji;

(iii)

naruszenie praw własności intelektualnej;

(iv)

próby wpłynięcia na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

(v)

próby pozyskania poufnych informacji, które mogą dać danemu wykonawcy nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

d)

stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku – że dany wykonawca dopuścił się jednego z następujących czynów:

(i)

nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich ustanowionej aktem Rady z dnia 26 lipca 1995 r. (8);

(ii)

korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji, w którą zaangażowani są urzędnicy Wspólnot Europejskich lub urzędnicy państw członkowskich Unii Europejskiej, ustanowionej aktem Rady z dnia 26 maja 1997 r. (9), i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (10), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie kraju, w którym znajduje się instytucja zamawiająca, kraju, w którym wykonawca prowadzi przedsiębiorstwo, lub kraju realizacji zamówienia;

(iii)

udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW (11);

(iv)

prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (12);

(v)

przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą, odpowiednio, w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (13), lub podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia takich przestępstw, o których to czynach mowa w art. 4 tej decyzji;

(vi)

pracy dzieci lub innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (14);

e)

wykonawca dopuścił się znaczących uchybień w wypełnieniu najważniejszych obowiązków w ramach wykonywania umowy finansowanej z budżetu, które doprowadziły do wcześniejszego rozwiązania tej umowy lub do zastosowania ryczałtowego odszkodowania lub innych kar przewidzianych w umowie lub które zostały wykryte w następstwie kontroli, audytów lub dochodzeń prowadzonych przez urzędnika zatwierdzającego, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) lub Trybunał Obrachunkowy;

f)

stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że dany wykonawca dopuścił się nieprawidłowości w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95.

7.2.   Wykluczenie z procedury udzielenia dotacji

Wnioskodawcy zostaną wykluczeni z procedury przyznania współfinansowania, jeżeli w trakcie procedury udzielenia dotacji znajdują się w jednej z sytuacji opisanych w art. 107 rozporządzenia finansowego:

a)

znajdują się w sytuacji wykluczenia ustalonej zgodnie z art. 106 rozporządzenia finansowego;

b)

wprowadzili w błąd, przekazując informacje wymagane jako jeden z warunków udziału w postępowaniu, bądź nie przedstawili tych informacji w postępowaniu o udzielenie dotacji lub w dalszym ciągu nie przedstawiają tych informacji;

W celu wykazania zgodności z kryteriami wykluczenia, składając wniosek przez internet, wnioskodawca musi zaznaczyć odpowiednią rubrykę. Wszyscy beneficjenci, którzy zostali wybrani do przyznania współfinansowania, muszą podpisać oświadczenie potwierdzające, że nie znajdują się w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 106 ust. 1 i art. 107–109 rozporządzenia finansowego. Wnioskodawcy powinni postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na portalu dla uczestników.

8.   Kryteria wyboru

8.1.   Zdolność finansowa

Wnioskodawcy muszą posiadać stałe i wystarczające źródła finansowania w celu utrzymania swojej działalności przez okres realizacji działania i muszą uczestniczyć w jego finansowaniu.

Zdolność finansowa wszystkich wnioskodawców będzie oceniana zgodnie z wymogami rozporządzenia finansowego (UE, Euratom) nr 966/2012. Taka ocena nie zostanie dokonana, jeżeli:

wkład UE, o którego przyznanie wnioskodawca złożył wniosek, jest ≤ 60 000 EUR,

wnioskodawca jest podmiotem publicznym.

Dokumenty potwierdzające, które należy załączyć do elektronicznego formularza wniosku w celu umożliwienia oceny zdolności finansowej, obejmują:

roczne sprawozdanie finansowe (w tym bilans oraz rachunek zysków i strat) za ostatni rok budżetowy, który został zamknięty (w przypadku nowo założonych podmiotów sprawozdanie roczne zastępuje się biznesplanem),

wypełniony formularz zdolności finansowej podsumowujący niezbędne dane z rocznego sprawozdania finansowego i ułatwiający ocenę zdolności finansowej wnioskodawcy.

Ponadto w przypadku koordynatora lub innego beneficjenta występującego o wkład UE wynoszący ≥ 750 000 EUR (pułap na beneficjenta):

sprawozdanie z audytu sporządzone przez wyznaczonego audytora zewnętrznego potwierdzające księgi rachunkowe za ostatni dostępny rok budżetowy. Tego przepisu nie stosuje się do podmiotów publicznych.

8.2.   Zdolność operacyjna

Wnioskodawcy muszą posiadać kompetencje i kwalifikacje zawodowe wymagane do zrealizowania działania.

Na dowód należy dostarczyć następujące informacje w części B wniosku:

ogólny profil zawodowy (kwalifikacje i doświadczenie) pracowników wnioskodawcy będących głównymi odpowiedzialnymi za zarządzanie i realizację proponowanego działania,

sprawozdanie z działalności organizacji inicjującej(-ych) lub opis działań przeprowadzonych w związku z działaniami, które kwalifikują się do współfinansowania, jak opisano w pkt 6 powyżej.

W przypadkach gdy organizacje inicjujące proponują realizację niektórych części wniosku, należy udowodnić, że posiadają one co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych.

9.   Kryteria przyznania finansowania

Część B formularza pozwala na ocenę wniosku na podstawie kryteriów przyznania finansowania.

Zasadniczo oczekuje się, że projekty będą posiadać skuteczną strukturę zarządzania, jasną strategię i zawierać dokładny opis spodziewanych wyników.

Treść każdego wniosku będzie oceniana na podstawie następujących kryteriów oraz kryteriów szczegółowych:

Kryteria

Maksymalna ilość punków

Próg

1.

Wymiar unijny

20

14

2.

Jakość techniczna projektu

40

24

3.

Jakość zarządzania

10

6

4.

Budżet i opłacalność

30

18

SUMA

100

62

Wnioski znajdujące się poniżej ogólnych lub indywidualnych progów przedstawionych powyżej należy odrzucić.

Następujące kryteria szczegółowe są brane pod uwagę przy ocenie każdego z głównych kryteriów udzielania dotacji:

1.

Wymiar unijny

a)

znaczenie proponowanych działań informacyjnych i promocyjnych dla celów głównych i szczegółowych wymienionych w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014, celów wymienionych w art. 3 tego rozporządzenia i priorytetów, celów i oczekiwanych wyników przedstawionych w ramach odpowiedniego priorytetu tematycznego;

b)

przesłanie unijne kampanii;

c)

wpływ projektu na szczeblu Unii.

2.

Jakość techniczna projektu

a)

jakość i istotność analizy rynku;

b)

adekwatność strategii, celów i najważniejszych przesłań programu;

c)

odpowiednie dobranie działań do celów i strategii programu, zrównoważony zestaw komunikatów, synergia między działaniami;

d)

zwięzły opis działań;

e)

jakość proponowanych metod oceny i wskaźników.

3.

Jakość zarządzania

a)

struktura organizacyjna i zarządcza projektu;

b)

mechanizmy kontroli jakości i zarządzanie ryzykiem.

4.

Budżet i opłacalność

a)

zwrot z inwestycji;

b)

odpowiedni podział budżetu w odniesieniu do celów i zakresu działań;

c)

spójność między szacowanymi kosztami i rezultatami;

d)

realistyczne oszacowanie osobodni w odniesieniu do działań realizowanych przez organizację inicjującą, w tym koszty koordynacji projektu.

Po dokonaniu oceny wszystkie kwalifikujące się wnioski zostają uszeregowane według całkowitej liczby przyznanych punktów. Wniosek lub wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, otrzymają współfinansowanie w zależności od dostępności środków budżetowych.

Oddzielny ranking ustala się dla każdego z tematów priorytetowych wymienionych w sekcji 6.2 niniejszego zaproszenia.

Jeżeli to samo miejsce w rankingu zajmują dwa wnioski (lub więcej), które otrzymały taką samą liczbę punktów, wówczas wybiera się wniosek(-ki), które(-y) umożliwiają największe zróżnicowanie pod względem produktów lub rynków docelowych. Oznacza to, że spośród dwóch wniosków zajmujących to samo miejsce, Komisja wybiera najpierw ten, którego treść (przede wszystkim pod względem produktów, po drugie pod względem rynku docelowego) nie jest jeszcze reprezentowana w rankingu. Jeżeli nie można zastosować tego kryterium, wówczas Komisja wybiera najpierw ten program, który uzyskał wyższy wynik na podstawie indywidualnych kryteriów przyznania finansowania. W pierwszej kolejności porówna wyniki za kryterium „Wymiar unijny”, następnie za kryterium „Jakość techniczna”, a w ostatniej kolejności za kryterium „Budżet i opłacalność”.

10.   Zobowiązania prawne

Po dokonaniu oceny Chafea sporządza wykaz wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego, ułożony według całkowitej liczby przyznanych punktów.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014 Komisja Europejska przyjmuje akty wykonawcze określające wybrane programy proste, ewentualne zmiany, jakie należy w nich wprowadzić, oraz odpowiadające im budżety (decyzja o udzieleniu dotacji).

Ta decyzja Komisji będzie zawierać wykaz wybranych programów przyjętych do wkładu finansowego Unii na podstawie art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014. Ta decyzja będzie skierowana do właściwych państw członkowskich. Zainteresowane państwa członkowskie są odpowiedzialne za należytą realizację wybranych programów prostych oraz za stosowne płatności.

Jak tylko Komisja przyjmie ten akt wykonawczy, prześle kopie wybranych programów do zainteresowanych państw członkowskich. Państwa członkowskie niezwłocznie informują organizacje inicjujące o wyniku rozpatrzenia ich wniosków.

Państwa członkowskie zawierają umowy na realizację programów z wybranymi organizacjami inicjującymi zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1831. Umowa będzie zwłaszcza zawierać szczegółowe warunki i poziom finansowania, jak również odpowiednie zobowiązania stron.

11.   Przepisy finansowe

11.1.   Zasady ogólne

a)

Zasada niełączenia dotacji

Na dane działanie z budżetu UE może zostać przyznana tylko jedna dotacja.

W żadnych okolicznościach te same koszty nie mogą być dwukrotnie finansowane z budżetu Unii.

Wnioskodawcy wskazują źródła i kwoty finansowania unijnego, które otrzymali lub o które wnioskowali na to samo działanie lub część działania bądź na jego funkcjonowanie (dotacje operacyjne), a także wszelkie inne finansowanie, które otrzymali lub o które wnioskowali na to samo działanie.

b)

Zasada niedziałania prawa wstecz

Nie można przyznać z mocą wsteczną dotacji na działania już zakończone.

c)

Współfinansowanie

Współfinansowanie oznacza, że środki, które są niezbędne do przeprowadzenia działania, nie pochodzą w całości z dotacji UE.

Pozostałą część wydatków ponosi wyłącznie organizacja inicjująca.

Dopuszczalne są wkłady finansowe przekazane na rzecz beneficjenta przez jego członków, w szczególności na rzecz pokrycia kosztów, które są kwalifikowalne w ramach działania; wkłady te będą uznawane za wpływy.

d)

Zrównoważony budżet

Szacowany budżet działania musi zostać przedstawiony w części A formularza wniosku. Musi o zawierać zbilansowane przychody i wydatki.

Budżet jest sporządzany w euro.

Wnioskodawcy, którzy przewidują, że koszty nie będą ponoszone w euro, muszą stosować kurs wymiany publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

e)

Umowy realizacyjne/podwykonawstwo

Jeżeli realizacja działania wymaga udzielenia zamówień publicznych (umów realizacyjnych), beneficjent musi udzielić zamówienia oferentowi proponującemu ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie lub najniższą cenę (stosownie do przypadku), unikając konfliktu interesów, oraz musi zachować dokumentację na wypadek audytu.

W przypadku gdy organizacja inicjująca jest podmiotem prawa publicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 dyrektywy 2014/24/UE, musi wybrać podwykonawców zgodnie z krajowymi przepisami transponującymi wymienioną dyrektywą.

Podwykonawstwo, tj. zlecanie na zewnątrz szczególnych zadań lub działań, które stanowią część działania opisanego we wniosku, musi spełniać warunki stosowane we wszelkich umowach realizacyjnych (zgodnie z tym, co określono powyżej) oraz, w uzupełnieniu do nich, następujące warunki:

musi być ono uzasadnione charakterem działania oraz tym, co jest konieczne do jego realizacji,

musi być jasno określone w technicznej i finansowej części wniosku.

f)

Zlecanie podwykonawstwa podmiotom mającym powiązania strukturalne z beneficjentem

Podwykonawstwo może również być zlecone podmiotom, które mają powiązania strukturalne z beneficjentem, ale tylko jeżeli cena jest ograniczona do rzeczywistych kosztów poniesionych przez podmiot (tj. bez marży zysku).

Zadania, jakie mają być realizowane przez takie podmioty, muszą być wyraźnie określone w części technicznej wniosku.

11.2.   Formy finansowania

Współfinansowanie przyjmuje formę zwrotu określonej części faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych; będzie ono również zawierać stawkę ryczałtową obejmującą koszty pośrednie (odpowiadające 4 % kwalifikowalnych kosztów personelu), które są związane z realizacją działania (15).

Maksymalna wnioskowana kwota

Dotacja UE jest ograniczona do następującej maksymalnej stawki współfinansowania:

w odniesieniu do programów prostych na rynku wewnętrznym: 70 % kosztów kwalifikowalnych programu,

w odniesieniu do programów prostych w państwach trzecich: 80 % kosztów kwalifikowalnych programu,

w odniesieniu do programów prostych na rynku wewnętrznym beneficjenta, który ma siedzibę w państwach członkowskich otrzymujących w dniu 1 stycznia 2014 r. lub później pomoc finansową zgodnie z art. 136 i 143 TFUE (16): 75 % kosztów kwalifikowalnych programu,

w odniesieniu do programów prostych w państwach trzecich beneficjenta, który ma siedzibę w państwach członkowskich otrzymujących w dniu 1 stycznia 2014 r. lub później pomoc finansową zgodnie z art. 136 i 143 TFUE: 85 % kosztów kwalifikowalnych programu.

Te dwie ostatnie wartości procentowe mają zastosowanie do tych programów zatwierdzonych przez Komisję przed datą, począwszy od której zainteresowane państwo członkowskie nie otrzymuje już takiej pomocy finansowej.

Co za tym idzie, część łącznych wydatków kwalifikowalnych zapisanych w budżecie szacunkowym musi być finansowana ze źródeł innych niż dotacja UE (zasada współfinansowania).

Koszty kwalifikowalne

Koszty kwalifikowalne są faktycznie ponoszone przez beneficjenta dotacji i spełniają wszystkie kryteria określone w art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1829.

Koszty niekwalifikowalne

Koszty niekwalifikowalne to koszty niespełniające warunków określonych w art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1829, w szczególności:

zwrot z kapitału,

zadłużenie i opłaty za obsługę zadłużenia,

rezerwy na straty lub spłatę długów,

należne odsetki,

wątpliwe długi,

straty wynikające z różnic kursowych,

koszty przelewów z Komisji naliczane przez bank beneficjenta,

koszty zgłoszone przez beneficjenta i pokryte w ramach innego działania korzystającego z dotacji Unii Europejskiej. W szczególności koszty pośrednie nie kwalifikują się do finansowania w ramach dotacji na działanie udzielonej beneficjentowi, który w rozpatrywanym okresie otrzymuje już dotację operacyjną finansowaną z budżetu Unii,

wkłady niepieniężne,

nadmierne lub nieuzasadnione wydatki,

podlegający odliczeniu podatek VAT,

koszty poniesione w okresie zawieszenia realizacji działania.

Naliczenie ostatecznej kwoty dotacji

Ostateczną kwotę dotacji oblicza się po zakończeniu programu, po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

„Ostateczna kwota dotacji” zależy od rzeczywistego stopnia, w jakim program został zrealizowany zgodnie z warunkami umowy.

Kwota ta jest obliczana przez państwo członkowskie – w momencie dokonywania płatności salda – zgodnie z art. 15 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1831.

11.3.   Zasady wypłaty wkładu finansowego

Organizacja inicjująca może złożyć do danego państwa członkowskiego wniosek o wypłatę zaliczki zgodnie z art. 13 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1831.

Wnioski o płatności okresowe wkładów finansowych Unii są składane przez organizację inicjującą do państw członkowskich zgodnie z art. 14 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1831.

Wnioski o wypłatę salda są składane przez organizację inicjującą do państwa członkowskiego zgodnie z art. 15 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1831.

11.4.   Zabezpieczenie płatności zaliczkowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1831 wypłata zaliczki jest uwarunkowana złożeniem przez organizację inicjującą zabezpieczenia równego kwocie zaliczki na rzecz państwa członkowskiego zgodnie z rozdziałem IV rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 (17).

12.   Podawanie do publicznej wiadomości

Beneficjenci muszą wyraźnie zaznaczyć wkład Unii Europejskiej we wszystkich działaniach, na które wykorzystuje się dotację.

W tym względzie beneficjenci są zobowiązani do uwidocznienia nazwy i emblematu Unii Europejskiej we wszystkich swoich publikacjach, plakatach, programach i innych produktach zrealizowanych w ramach współfinansowanego projektu.

Zasady graficznego powielania emblematu europejskiego zamieszczono w Międzyinstytucjonalnym przewodniku redakcyjnym (18).

Ponadto wszystkie materiały wizualne wyprodukowane w ramach programów promocyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską muszą być opatrzone hasłem „Enjoy it’s from Europe” („Smacznego, to z Europy”). Wytyczne dotyczące wykorzystywania hasła, jak również pliki graficzne można pobrać ze strony promocyjnej portalu Europa (19).

Wreszcie wszystkie materiały pisemne, tj. broszury, plakaty, ulotki, transparenty, billboardy, reklamy drukowane, artykuły w prasie, strony internetowe (z wyjątkiem małych gadżetów) powinny zawierać zastrzeżenie prawne zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w umowie o udzielenie dotacji, z wyjaśnieniem, że przedstawiają one poglądy autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w nich informacji.

13.   Ochrona danych

Odpowiedź na każde zaproszenie do składania wniosków wiąże się z rejestracją i przetwarzaniem danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres i życiorys osób uczestniczących we współfinansowanym działaniu). Dane te są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. O ile nie określono inaczej, pytania oraz wszelkie wymagane dane osobowe są niezbędne do oceny oferty zgodnie ze specyfikacją zaproszenia do składania wniosków i będą przetwarzane wyłącznie w tym celu przez agencję wykonawczą / Komisję lub osoby trzecie działające w imieniu i pod kierownictwem agencji wykonawczej / Komisji. Zainteresowani mogą znaleźć dalsze szczegóły dotyczące procesów przetwarzania, przysługujących im praw i sposobie ich egzekwowania w oświadczeniu o ochronie prywatności opublikowanym na portalu dla uczestników:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

oraz na stronie internetowej Agencji:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

Zachęca się wnioskodawców do sprawdzania odpowiedniego oświadczenia o ochronie prywatności w regularnych odstępach czasu, tak aby mogli być należycie informowani o ewentualnych aktualizacjach, które mogą nastąpić przed upływem terminu składania wniosków lub po nim. Beneficjenci zobowiązują się do poinformowania pracowników o odpowiednich procesach przetwarzania, które mają być przeprowadzane przez Agencję; w tym celu muszą dostarczyć im oświadczenia o ochronie prywatności opublikowane przez Agencję na portalu dla uczestników przed przekazaniem ich danych Agencji. Dane osobowe mogą być rejestrowane w bazie danych systemu wczesnego wykrywania i wykluczania (EDES) Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 105a i 108 rozporządzenia finansowego UE zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14.   Procedura składania wniosków

Wnioski należy składać przed upływem terminu określonego w sekcji 5 za pośrednictwem elektronicznego system składania wniosków: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Przed złożeniem wniosku:

1.

Znajdź zaproszenie:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

2.

Utwórz nowe konto w celu złożenia wniosku:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

3.

Zarejestruj wszystkich partnerów za pośrednictwem rejestru beneficjenta:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Wnioskodawcy zostają poinformowani na piśmie o wynikach procesu selekcji.

Składając wniosek, wnioskodawca akceptuje procedury i warunki opisane w niniejszym zaproszeniu oraz w dokumentach, do których zaproszenie się odnosi.

Nie zezwala się na wprowadzanie zmian we wniosku po upływie terminu składania wniosków. Gdy jednak zachodzi potrzeba wyjaśnienia niektórych aspektów lub korekty błędów pisarskich, Komisja lub Agencja może zwrócić się w tym celu do wnioskodawcy podczas procesu oceny (20).

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących składania wniosku przez internet należy za pośrednictwem portalu dla uczestników skontaktować się z ustanowionym w tym celu Helpdeskiem IT:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=pl&pg=enquiries

W przypadku pytań niezwiązanych z IT należy kontaktować się z Helpdeskiem Chafea [tel. +352 430136611, e-mail: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu, w dniach roboczych w godzinach 9.30–12.00 i 14.30–17.00 CET (czasu środkowoeuropejskiego)]. Helpdesk jest niedostępny w weekendy i święta.

Najczęściej zadawane pytania są publikowane na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności:

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

W korespondencji związanej z niniejszym zaproszeniem (np. w przypadku próśb o udzielenie informacji lub przy składaniu wniosku) należy wyraźnie odnieść się do tego konkretnego zaproszenia. Gdy tylko system elektronicznej wymiany przydzieli wnioskowi numer identyfikacyjny, wnioskodawca musi używać tego numeru we wszelkiej dalszej korespondencji.

Po upływie terminu składania wniosków wprowadzanie zmian do wniosku jest niemożliwe.

Powiązane dokumenty

przewodnik dla wnioskodawców z odpowiednimi załącznikami,

formularz wniosku,

wzór umowy o udzielenie dotacji (wersja dla jednego beneficjenta i dla wielu beneficjentów).


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 56).

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1829 z dnia 23 kwietnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich (Dz.U. L 266 z 13.10.2015, s. 3).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1831 z dnia 7 października 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich (Dz.U. L 266 z 13.10.2015, s. 14).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu prac na 2017 r. dotyczącego działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, C(2016) 7100 final.

(5)  Informacje te będą dostępne na stronie http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states_pl.

(6)  Skład regionów jest zgodny z klasyfikacją państw i regionów ONZ. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat wykazu państw tworzących obszary geograficzne, zob. http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm.

(*1)  Programy nie obejmują mleka / przetworów mlecznych, produktów z wieprzowiny, produktów z wołowiny ani kombinacji tych trzech składników. Mogą one jednak obejmować te produkty, jeżeli są one powiązane z innymi produktami rolno-spożywczymi.

(*2)  Do Bliskiego Wschodu odnosi się również nazwa „Azja Zachodnia”.

(*3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 oraz (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

(7)  Art. 106 rozporządzenia finansowego i jego odpowiednie zasady stosowania przyjęte odpowiednio rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012 i rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1268/2012 ostatnio zmienionym rozporządzeniem (UE) 2015/1929 i rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/2462.

(8)  Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48.

(9)  Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1.

(10)  Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54).

(11)  Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

(12)  Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

(13)  Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3).

(14)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

(15)  Zwraca się uwagę wnioskodawcy na fakt, iż w przypadku otrzymywania dotacji operacyjnej koszty pośrednie nie są kwalifikowalne.

(16)  W dniu opublikowania niniejszego zaproszenia: Grecja.

(17)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 18).

(18)  http://publications.europa.eu/code/pl/pl-5000100.htm

(19)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_pl.htm

(20)  Art. 96 rozporządzenia finansowego.