29.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 153/15


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8001 – Pillarstone/Sirti)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 153/10)

1.

W dniu 22 kwietnia 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Pillarstone Italy S.p.A („Pillarstone”, Włochy), fundusz inwestycyjny kontrolowany pośrednio przez KKR & Co L.P. („KKR”, Stany Zjednoczone), przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Sirti S.p.A. („Sirti”, Włochy) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa Pillarstone: Pillarstone to fundusz, który jest pośrednio kontrolowany przez KKR. Pillarstone zostało utworzone jako instrument inwestycyjny, który zapewnia przedsiębiorstwom pozyskiwanie nowego kapitału,

—   w przypadku przedsiębiorstwa KKR: KKR to międzynarodowa firma inwestycyjna, która zarządza inwestycjami w różnych klasach aktywów, w tym inwestycjami w private equity, energię, infrastrukturę, nieruchomości, fundusze hedgingowe i strategie kredytowe,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Sirti: Sirti to spółka z siedzibą we Włoszech świadcząca usługi w zakresie inżynierii lądowej. Sirti skupia się na projektowaniu, inżynierii, wdrażaniu, utrzymywaniu sieci i systemów oraz zarządzaniu nimi na rzecz przemysłu telekomunikacyjnego, sektora energetycznego, przemysłu kolejowego, transportu i przemysłu telewizyjnego. Ponadto Sirti prowadzi działalność w branży usług informatycznych i świadczy usługi informatyczne w sektorze telekomunikacji, sektorze instytucji rządowych i samorządowych oraz sektorze użyteczności publicznej. Działalność Sirti koncentruje się przed wszystkim we Włoszech, lecz przedsiębiorstwo prowadzi też pewne działania w innych krajach europejskich, w tym w Szwecji.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8001 – Pillarstone/Sirti, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.