1.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 253/12


Zaproszenia do składania wniosków i powiązane działania przewidziane w programie pracy ERBN na rok 2016 w ramach programu ramowego „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)

(2015/C 253/11)

Niniejszym ogłasza się rozpisanie zaproszeń do składania wniosków i powiązanych działań przewidzianych w programie pracy ERBN na rok 2016 w ramach programu ramowego „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020).

Decyzją C(2015) 5086 z dnia 28 lipca 2015 r. Komisja przyjęła program pracy ERBN na rok 2016 (1).

Niniejszym zapraszamy do składania wniosków w odpowiedzi na te zaproszenia. Program pracy ERBN na rok 2016, w tym terminy i budżet, są dostępne na portalu uczestników wraz z informacjami na temat metod przeprowadzania zaproszeń do składania wniosków oraz powiązanych działań i informacjami dla wnioskodawców na temat składania wniosków:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


(1)  http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp16-erc_en.pdf