16.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 232/7


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2015/C 232/05)

Image

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące : Luksemburg

Upamiętniane wydarzenie : 125-lecie dynastii Nassau-Weilburg

Opis motywu : Po lewej stronie monety znajduje się wizerunek Jego Królewskiej Wysokości Wielkiego Księcia Henryka, a po prawej stronie, w półokręgu, w kolejności wstępowania na tron – wizerunki Ich Królewskich Wysokości Wielkich Książąt Adolfa i Wilhelma IV, Wielkich Księżnych Marii Adelajdy i Szarlotty oraz Wielkiego Księcia Jana. Po prawej stronie monety, również w półokręgu, znajduje się napis „1890 – dynastia Nassau-Weilburg”. Nazwa państwa emitującego, „Luxembourg”, oraz rok, „2015”, umieszczone są pionowo pośrodku motywu.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład : 1,4 mln monet

Data emisji : sierpień 2015 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).