3.4.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 98/1


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM

EPSO/AST/131/14 – ASYSTENCI (AST 3)

INSPEKCJA JĄDROWA

2014/C 098 A/01

 

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) organizuje konkurs otwarty, obejmujący ocenę kwalifikacji i testy, w celu stworzenia listy kandydatów, spośród których mogą być rekrutowani asystenci (1).

Celem konkursu jest stworzenie listy rezerwowej, z której rekrutowani będą urzędnicy na wolne stanowiska w Komisji Europejskiej, a w szczególności w Dyrekcji Generalnej ds. Energii (DG ENER) w Luksemburgu oraz w działach Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), zajmujących się dozorem jądrowym – w Instytucie Pierwiastków Transuranowych (ITU) w Karlsruhe (Niemcy), Instytucie Energii (IE) w Petten (Niderlandy) oraz w Dyrekcji „Zarządzanie Ośrodkiem w Isprze” w Isprze (Włochy).

Przed zgłoszeniem kandydatury należy dokładnie zapoznać się z przepisami ogólnymi mającymi zastosowanie do konkursów otwartych opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 60 A z dnia 1 marca 2014 r., a także na stronie internetowej EPSO.

Dokument ten, stanowiący integralną część ogłoszenia o konkursie, pomoże kandydatom zrozumieć zasady dotyczące procedury konkursowej i dokonywania zgłoszeń.

SPIS TREŚCI

I.

INFORMACJE OGÓLNE

II.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

III.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

IV.

TESTY WSTĘPNE

V.

DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE I WYBÓR NA PODSTAWIE KWALIFIKACJI

VI.

KONKURS OTWARTY

VII.

LISTA REZERWOWA

VIII.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?

I.   INFORMACJE OGÓLNE

Liczba laureatów: 32

II.   ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Misją DG ds. Energii w zakresie dozoru jądrowego jest zapewnienie przestrzegania wymogów dotyczących niezgodnego z przeznaczeniem stosowania materiałów jądrowych, zgodnie z postanowieniami rozdziału VII Traktatu Euratom ustanawiającego system środków bezpieczeństwa.

Misją JRC jest zapewnienie dostosowanego do potrzeb klienta wsparcia naukowego i technicznego przy tworzeniu, opracowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu polityk Unii Europejskiej. JRC podlega Komisji Europejskiej i stanowi ośrodek referencyjny w zakresie nauki i technologii.

Zadaniem inspektorów jądrowych jest weryfikacja prawidłowości danych i sprawozdań składanych przez operatorów obiektów jądrowych, weryfikacja materiałów jądrowych na miejscu oraz sporządzanie sprawozdań z ustaleń. Inspektorzy odpowiadają także za prowadzoną pod nadzorem przełożonych komunikację z operatorami, zainteresowanymi stronami w państwach członkowskich i organizacjami międzynarodowymi. W zakres ich obowiązków może również wchodzić pomoc przy opracowywaniu, instalacji i konserwacji sprzętu wykorzystywanego do celów dozoru.

Obowiązki inspektora jądrowego obejmują przede wszystkim:

prowadzenie w obiektach jądrowych inspekcji obejmujących wszystkie etapy cyklu paliwowego (tj. wydobycie materiałów rozszczepialnych, konwersję, wzbogacenie, wytwarzanie paliwa, eksploatację reaktorów jądrowych, przetwarzanie zużytego paliwa jądrowego, unieszkodliwianie odpadów i tworzenie ostatecznych składowisk). W ramach inspekcji weryfikowane są właściwości techniczne obiektów oraz dokumenty potwierdzające dane księgowe przekazane przez operatora w celu sprawdzenia, czy odpowiadają one rzeczywistości. Weryfikacja obejmuje przeprowadzanie pomiarów ilościowych i jakościowych, pobieranie próbek, a także ocenę danych pomiarowych, nadzoru wideo i danych z plomb,

weryfikację prawidłowości i spójności danych księgowych dotyczących materiałów jądrowych otrzymywanych od operatorów obiektów jądrowych. Obejmuje to zapisywanie danych w skomputeryzowanym systemie rachunkowości, analizę anomalii zasygnalizowanych przez system oraz ich późniejszy monitoring we współpracy z zainteresowanym operatorem,

udział w opracowywaniu systemów dozoru właściwych dla poszczególnych obiektów jądrowych, reprezentowanie Komisji podczas spotkań z operatorami, organami krajowymi i organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, oraz sporządzanie szczegółowych sprawozdań,

analizę próbek materiałów jądrowych i wymazów, przeprowadzaną w laboratoriach na miejscu lub laboratoriach Komisji Europejskiej. Obejmuje ona testy kalibracyjne i kwalifikacyjne sprzętu do przeprowadzania analiz oraz operowanie radioaktywnymi próbkami w kontrolowanym środowisku,

opracowywanie, przygotowywanie i kalibrowanie sprzętu i instrumentów wykorzystywanych podczas inspekcji na miejscu oraz instalowanie i konserwację urządzeń pomiarowych i monitorujących, w tym systemów nadzoru wideo i elektronicznych systemów uszczelniania w obiektach jądrowych.

Wyżej wymienione obowiązki mogą być wykonywane przez różne zespoły. Kandydat może być specjalistą tylko w zakresie niektórych z powyższych zadań, jednak posiadanie multidyscyplinarnych umiejętności obejmujących więcej dziedzin będzie atutem. Inspektorów jądrowych zachęca się, aby wraz z rozwojem swojej kariery pracowali w różnych zespołach.

Wymienione zadania podlegają postanowieniom Traktatu Euratom oraz prawodawstwu wtórnemu przyjętemu na jego podstawie, a także umowom międzynarodowym, których Europejska Wspólnota Energii Atomowej jest stroną. Wypełnianie tych zadań wiąże się z częstymi podróżami służbowymi i zakłada dostęp do kontrolowanych stref obiektów jądrowych. Ze względu na fakt, iż obiekty jądrowe są często położone w oddalonych miejscach, od inspektorów wymaga się posiadania prawa jazdy.

Inspektorzy jądrowi muszą uzyskać poświadczenie bezpieczeństwa.

III.   WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

W momencie upływu terminu zgłoszeń drogą elektroniczną kandydat musi spełniać wszystkie następujące warunki ogólne i szczegółowe:

1.

Warunki ogólne

a)

posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej;

b)

korzystanie z pełni praw obywatelskich;

c)

uregulowany stosunek do służby wojskowej;

d)

posiadanie odpowiednich kwalifikacji etycznych niezbędnych do wykonywania przyszłych obowiązków.

2.

Warunki szczegółowe

2.1.

Tytuły/dyplomy

Wykształcenie pomaturalne, potwierdzone dyplomem w dziedzinie technicznej bądź związanej z naukami przyrodniczymi lub stosowanymi, takiej jak: fizyka jądrowa, chemia jądrowa, ochrona przed promieniowaniem, radiobiologia, fizyka, chemia, inżynieria;

LUB

wykształcenie średnie, ogólne lub techniczne, potwierdzone świadectwem uprawniającym do podjęcia nauki na poziomie pomaturalnym oraz przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe, nabyte po uzyskaniu tego świadectwa, w dziedzinie związanej z zakresem obowiązków.

UWAGA: wspomniane 3 lata nie zostaną wliczone do wymaganej liczby lat doświadczenia zawodowego określonej poniżej.

2.2.

Doświadczenie zawodowe

Przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe, w tym dwa lata w dziedzinie związanej z fizyką jądrową, chemią jądrową, ochroną przed promieniowaniem, radiobiologią, fizyką, chemią, inżynierią lub we wszelkiej innej dziedzinie technicznej lub związanej z naukami stosowanymi, nabyte w sektorze przemysłu jądrowego, centrum badań jądrowych, krajowym lub międzynarodowym organie sektora publicznego lub w innej stosownej dziedzinie.

Okresy doskonalenia zawodowego związanego z wymaganą specjalizacją i podjętego po uzyskaniu wymaganego dyplomu mogą zostać uwzględnione w wymiarze maksymalnie jednego roku.

Powyższe doświadczenie zawodowe będzie brane pod uwagę tylko w przypadku, gdy zostało zdobyte po uzyskaniu dyplomu uprawniającego do udziału w konkursie.

2.3.

Znajomość języków  (2)

Język 1

Język podstawowy

doskonała znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej

Język 2

Drugi język (obowiązkowo inny niż język 1)

zadowalająca znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.

W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wielka izba) w sprawie C-566/10 P, Republika Włoska przeciwko Komisji, instytucje UE pragną uzasadnić powody ograniczenia w niniejszym konkursie wyboru drugiego języka do mniejszej liczby języków urzędowych UE.

W związku z tym niniejszym informujemy kandydatów, że możliwości wyboru drugiego języka w ramach niniejszego konkursu zostały określone zgodnie z interesem służb, który wymaga, aby nowo zatrudnione osoby były niezwłocznie zdolne do wykonywania obowiązków i do skutecznej komunikacji w codziennej pracy. W przeciwnym razie wydajność pracy w instytucjach poważnie by ucierpiała.

Zgodnie z długoletnią praktyką dotyczącą komunikacji wewnętrznej w instytucjach UE, a także z uwagi na potrzeby służb w zakresie komunikacji zewnętrznej i prowadzenia dokumentacji, językami najpowszechniej wykorzystywanymi są angielski, francuski i niemiecki. Ponadto angielski, francuski i niemiecki są językami obcymi najbardziej rozpowszechnionymi w Unii Europejskiej i najczęściej wybieranymi przez uczniów i studentów jako pierwszy język obcy. Taka sytuacja odzwierciedla obecne standardy edukacyjne i zawodowe, na podstawie których od kandydatów na stanowiska w Unii Europejskiej można oczekiwać znajomości przynajmniej jednego z tych trzech języków. W związku z tym, uwzględniając interes służby oraz potrzeby i wiedzę kandydatów, a także dziedzinę niniejszego konkursu, uzasadnione jest przeprowadzenie testów w trzech wspomnianych językach; ma to zagwarantować, że wszyscy kandydaci, niezależnie od tego, który z języków urzędowych jest ich językiem pierwszym, będą władać przynajmniej jednym ze wspomnianych trzech języków urzędowych na poziomie umożliwiającym wykonywanie obowiązków służbowych. Przeprowadzane w taki sposób testy szczególnych kompetencji kandydatów umożliwiają instytucjom dokonanie oceny zdolności kandydatów do bezzwłocznego wykonywania zadań w środowisku, które jest bardzo zbliżone do prawdziwego środowiska pracy.

Z tych samych względów należy ograniczyć liczbę języków wykorzystywanych w komunikacji między kandydatami a instytucją, w tym języków, w których przygotowuje się zgłoszenie elektroniczne. Ponadto wymóg ten zapewnia jednolitość przy porównywaniu kandydatów i sprawdzaniu informacji, które zamieścili oni w swoich zgłoszeniach.

Ponadto zgodnie z zasadą równego traktowania wszyscy kandydaci, nawet ci, dla których jeden z trzech języków urzędowych jest ich pierwszym językiem, mają obowiązek przystąpienia do niektórych testów w swoim drugim języku, wybranym spośród trzech wskazanych.

Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla możliwości odbywania w późniejszym terminie szkoleń językowych w celu osiągnięcia zdolności do pracy w trzecim języku, zgodnie z art. 45 ust. 2 regulaminu pracowniczego.

IV.   TESTY WSTĘPNE

Testy wstępne przeprowadzane są na komputerach, a ich organizacją zajmuje się EPSO. Komisja konkursowa określa poziom trudności testów i zatwierdza ich treść na podstawie propozycji EPSO.

Testy wstępne zostaną przeprowadzone jedynie w przypadku, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów przekroczy określony próg. Dyrektor EPSO – jako organ powołujący – określi próg po zamknięciu rejestracji kandydatur; kandydaci są o nim informowani za pośrednictwem konta EPSO.

W przeciwnym przypadku na etapie oceny zintegrowanej zorganizowane zostaną testy kompetencyjne (zob. część VI pkt 2).

1.

Zaproszenie

Do udziału w testach zostaną zaproszeni kandydaci, którzy dokonali zgłoszenia w terminie (zob. część VIII).

Uwaga:

1.

zatwierdzając zgłoszenie, kandydat oświadcza, że spełnia warunki ogólne i szczegółowe określone w części III;

2.

aby wziąć udział w testach, należy zarezerwować termin; rezerwacji tej należy koniecznie dokonać w terminie wskazanym za pośrednictwem konta EPSO.

2.

Rodzaj testów i punktacja

Seria testów składających się z pytań wielokrotnego wyboru mających na celu ocenę ogólnych umiejętności kandydata w zakresie:

Test a)

rozumienia tekstu pisanego

punktacja: od 0 do 20 pkt

wymagane minimum: 10 pkt

Test b)

operowania danymi liczbowymi

punktacja: od 0 do 10 pkt

Test c)

myślenia abstrakcyjnego

punktacja: od 0 do 10 pkt

 

Wymagane minimum wynosi 10 pkt dla testów b) i c) łącznie.

3.

Język, w którym przeprowadzane są testy

Język 1

V.   DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE I WYBÓR NA PODSTAWIE KWALIFIKACJI

1.   Procedura

Spełnienie warunków ogólnych i szczegółowych oraz kwalifikacje kandydatów oceniane są w pierwszej kolejności na podstawie informacji, jakie podają oni w zgłoszeniach.

a)

Analizowane są odpowiedzi kandydatów na pytania dotyczące warunków ogólnych i szczegółowych w celu wyłonienia kandydatów spełniających wszystkie warunki dopuszczenia do udziału w konkursie.

W przypadku gdy wcześniej zostaną zorganizowane testy wstępne, analizę pod względem spełnienia warunków ogólnych i szczegółowych przeprowadza się w porządku malejącym, począwszy od kandydata, który w testach wstępnych uzyskał najwyższą liczbę punktów, do momentu osiągnięcia określonej przez organ powołujący liczby  (3) kandydatów, którzy:

uzyskali wymaganą minimalną liczbę punktów, a jednocześnie najwyższe wyniki w testach wstępnych, oraz

spełniają warunki udziału w konkursie.

W przypadku gdy kilku kandydatów z tą samą liczbą punktów znajdzie się na ostatnim miejscu, wszyscy ci kandydaci zostaną wzięci pod uwagę na etapie wyboru na podstawie kwalifikacji. Po osiągnięciu wymaganej liczby zgłoszenia elektroniczne pozostałych kandydatów nie będą sprawdzane.

b)

Komisja konkursowa przystępuje następnie do oceny kwalifikacji kandydatów, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, w celu wyłonienia osób posiadających kwalifikacje (w tym dyplomy, świadectwa i doświadczenie zawodowe), które najlepiej odpowiadają zakresowi obowiązków i w najwyższym stopniu spełniają kryteria wyboru określone w niniejszym ogłoszeniu o konkursie. Kwalifikacje kandydatów oceniane są wyłącznie na podstawie informacji, jakie podają oni w zakładce „ocena zdolności” (fr. évaluateur de talent, ang. talent screener, niem. Talentfilter), według punktacji ustalonej w następujący sposób:

każde kryterium wyboru jest ważone w skali od 1 do 3 zależnie od przypisanego mu przez komisję konkursową znaczenia,

komisja konkursowa analizuje odpowiedzi kandydatów i przyznaje za każdą z nich od 0 do 4 punktów, w zależności od kwalifikacji kandydata. Liczba punktów jest następnie mnożona przez współczynnik ważności dla danego pytania i sumowana w celu uzyskania oceny ogólnej.

Komisja konkursowa sporządza następnie listę kandydatów sklasyfikowanych według uzyskanej oceny ogólnej. Liczba kandydatów zaproszonych (4) do etapu oceny zintegrowanej może być maksymalnie 3 razy większa niż liczba laureatów wskazana w niniejszym ogłoszeniu o konkursie. Liczba ta zostanie opublikowana na stronie internetowej EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.   Weryfikacja danych dostarczonych przez kandydatów

Po zakończeniu oceny zintegrowanej i na podstawie jej wyników EPSO weryfikuje umieszczone przez kandydatów w zgłoszeniach elektronicznych dane pod kątem spełnienia warunków ogólnych, a komisja konkursowa pod kątem warunków szczegółowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydata. Przy ocenie kwalifikacji dokumenty kandydatów będą brane pod uwagę jedynie w celu potwierdzenia danych podanych w zakładce „ocena zdolności”. Jeżeli w trakcie weryfikacji okaże się, że dane podane przez kandydata (5) nie są potwierdzone odpowiednimi dokumentami, kandydat zostaje wykluczony z procedury konkursowej.

Weryfikacja kwalifikacji odbywa się w porządku malejącym w przypadku kandydatów, którzy uzyskali wymaganą minimalną liczbę punktów i najwyższy łączny wynik z testów d), e), f) oraz g) (zob. część VI pkt 2). W stosownym przypadku kandydaci muszą również uzyskać minimalną wymaganą liczbę punktów w testach kompetencyjnych a), b) i c). Weryfikacja odbywa się do momentu, gdy osiągnięta zostanie liczba kandydatów, którzy mogą zostać wpisani na listę rezerwową i którzy rzeczywiście spełniają wszystkie warunki udziału w konkursie. Po osiągnięciu wymaganej liczby dokumenty potwierdzające pozostałych kandydatów nie będą sprawdzane.

3.   Kryteria wyboru

W ramach wyboru na podstawie kwalifikacji komisja konkursowa uwzględnia następujące kryteria:

1.

Doświadczenie zawodowe w opracowywaniu technik eksperymentalnych w dziedzinie fizyki jądrowej, chemii jądrowej, ochrony przed promieniowaniem, radiobiologii, fizyki, chemii, inżynierii lub innej stosownej dziedziny w obszarze nauk technicznych lub nauk stosowanych, w tym przeprowadzanie doświadczeń, ich analiza i ocena.

2.

Doświadczenie zawodowe w stosowaniu technik eksperymentalnych w dziedzinie fizyki jądrowej, chemii jądrowej, ochrony przed promieniowaniem, radiobiologii, fizyki, chemii, inżynierii lub innej stosownej dziedziny w obszarze nauk technicznych lub nauk stosowanych, w tym przeprowadzanie doświadczeń, ich analiza i ocena.

3.

Doświadczenie zawodowe w opracowywaniu technik pomiarowych w dziedzinie fizyki jądrowej, chemii jądrowej, ochrony przed promieniowaniem, radiobiologii, fizyki, chemii, inżynierii lub innej stosownej dziedziny w obszarze nauk technicznych lub nauk stosowanych.

4.

Doświadczenie zawodowe w stosowaniu technik pomiarowych w dziedzinie fizyki jądrowej, chemii jądrowej, ochrony przed promieniowaniem, radiobiologii, fizyki, chemii, inżynierii lub innej stosownej dziedziny w obszarze nauk technicznych lub nauk stosowanych.

5.

Doświadczenie zawodowe w dziedzinie informatyki w zakresie opracowywania i stosowania technik eksperymentalnych lub technik pomiarowych w dziedzinie fizyki jądrowej, chemii jądrowej, ochrony przed promieniowaniem, radiobiologii, fizyki, chemii, inżynierii lub innej stosownej dziedziny w obszarze nauk technicznych lub nauk stosowanych.

6.

Doświadczenie zawodowe w dziedzinie informatyki w zakresie zarządzania bazami danych i programami księgowymi.

7.

Doświadczenie zawodowe w zakresie aspektów regulacyjnych w dziedzinie energii jądrowej.

8.

Doświadczenie zawodowe w zakresie ewidencji materiałów jądrowych.

9.

Doświadczenie zdobyte w środowisku międzynarodowym przynajmniej w jednym z powyższych obszarów (1–8), w tym w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi prowadzącymi działalność w wymienionych dziedzinach.

10.

Doświadczenie w prowadzeniu negocjacji z osobami trzecimi, np. władzami państw członkowskich, przedstawicielami operatorów obiektów lub przedsiębiorcami.

VI.   KONKURS OTWARTY

1.

Zaproszenie

Kandydaci, którzy (6):

w świetle danych podanych w zgłoszeniu elektronicznym spełniają warunki ogólne i szczegółowe określone w części III

oraz

uzyskali jedne z najlepszych wyników w ramach oceny kwalifikacji,

zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w etapie oceny zintegrowanej, która odbywa się zasadniczo w Brukseli (7) i trwa jeden lub dwa dni.

2.

Ocena zintegrowana

W ramach testów oceny zintegrowanej, których treść zatwierdzana jest przez komisję konkursową, oceniane będą:

umiejętności kandydatów w zakresie rozumienia tekstu pisanego, operowania danymi liczbowymi i myślenia abstrakcyjnego (o ile nie zostały one ocenione w ramach wcześniejszych testów wstępnych) za pomocą następujących testów:

a)

rozumienie tekstu pisanego,

b)

operowanie danymi liczbowymi,

c)

myślenie abstrakcyjne;

umiejętności specjalistyczne będą oceniane na podstawie następującego elementu:

d)

ustrukturyzowana rozmowa na temat umiejętności w dziedzinie konkursu, przeprowadzona w oparciu o odpowiedzi udzielone w zakładce „ocena zdolności” (fr. évaluateur de talent, ang. talent screener, niem. Talentfilter) formularza zgłoszenia;

umiejętności ogólne  (8) będą oceniane na podstawie następujących elementów:

e)

studium przypadku;

f)

zadanie do wykonania w zespole;

g)

ustrukturyzowana rozmowa na temat umiejętności ogólnych.

Każda z umiejętności ogólnych sprawdzana będzie według następującego schematu:

 

Studium przypadku

Zadanie do wykonania w zespole

Ustrukturyzowana rozmowa

Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów

x

x

 

Komunikacja

x

 

x

Jakość i wydajność pracy

x

 

x

Nauka i rozwój osobisty

 

x

x

Ustalanie priorytetów i organizacja

x

x

 

Odporność

 

x

x

Umiejętność pracy w zespole

 

x

x


3.

Język oceny zintegrowanej

język 1 dla testów a), b) i c)

język 2 dla części d), e), f) i g)

4.

Punktacja i przypisana waga

Umiejętności w zakresie rozumienia tekstu pisanego, operowania danymi liczbowymi i myślenia abstrakcyjnego:

a)

rozumienie tekstu pisanego: od 0 do 20 pkt

wymagane minimum: 10 pkt

b)

operowanie danymi liczbowymi: od 0 do 10 pkt

c)

myślenie abstrakcyjne: od 0 do 10 pkt

Wymagane minimum dla testów b) i c) łącznie: 10 pkt

Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów w testach a), b) i c) powoduje wykluczenie z dalszej procedury, ale jednocześnie uzyskane w nich punkty nie zostają dodane do punktów uzyskanych w pozostałych częściach oceny zintegrowanej.

Wiedza specjalistyczna (część d))

od 0 do 100 pkt

wymagane minimum: 50 pkt

przypisana waga: 55 % całkowitej liczby punktów

Umiejętności ogólne (część e), f) oraz g))

od 0 do 10 pkt za każdą z umiejętności ogólnych

wymagane minimum:

3 pkt za każdą umiejętność

oraz

35 pkt z 70 pkt za wszystkie 7 umiejętności ogólnych łącznie

przypisana waga: 45 % całkowitej liczby punktów

VII.   LISTA REZERWOWA

1.

Zgłoszenie

Komisja konkursowa umieszcza na liście rezerwowej nazwiska kandydatów:

którzy (9) uzyskali wymaganą minimalną liczbę punktów za wszystkie części od a) do g) oraz jeden z najlepszych wyników za wszystkie testy d), e), f) i g) (zob. liczba laureatów, część I pkt 1)

oraz którzy, zgodnie z dokumentami potwierdzającymi, spełniają wszystkie warunki udziału w konkursie.

2.

Klasyfikacja

Lista w porządku alfabetycznym.

VIII.   JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?

1.

Zgłoszenie drogą elektroniczną

Należy zgłosić się drogą elektroniczną zgodnie z procedurą opisaną na stronie internetowej EPSO, a zwłaszcza w rozdziale „Jak się zapisać” (ang. How to apply, fr. Mode d’emploi de l’inscription, niem. Wie kann ich mich bewerben?).

Termin zgłaszania kandydatur (z zatwierdzeniem włącznie): 6 maja 2014 r., godzina 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli.

2.

Dokumentacja zgłoszeniowa

Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do etapu oceny zintegrowanej, muszą w momencie przystępowania do testów oceny zintegrowanej przedstawić (10) kompletną dokumentację zgłoszeniową (podpisany elektroniczny formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi dokumentami).

Zasady: zob. pkt 2.1.7 przepisów ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych.


(1)  W niniejszym ogłoszeniu wszelkie odniesienia do osoby płci męskiej uznaje się jednocześnie za odniesienia do osoby płci żeńskiej.

(2)  Zob. europejski system opisu kształcenia językowego – wymagany poziom: język 1 = C1/język 2= B2 (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp)

(3)  Liczba ta odpowiada progowi, o którym mowa w drugim akapicie części IV.

(4)  Kandydaci, którzy nie zostaną zaproszeni do etapu oceny zintegrowanej, otrzymają wyniki oceny swojej kandydatury oraz współczynniki przypisywane poszczególnym pytaniom przez komisję konkursową.

(5)  Informacje te zostaną zweryfikowane na podstawie dokumentów potwierdzających przed sporządzeniem listy rezerwowej (zob. część VII pkt 1 oraz część VIII pkt 2).

(6)  W przypadku gdy na ostatnim miejscu uplasuje się kilku kandydatów z jednakowym wynikiem, wszyscy ci kandydaci zostaną zaproszeni do etapu oceny zintegrowanej.

(7)  Ze względów organizacyjnych testy kompetencyjne mogą zostać przeprowadzone w ośrodkach egzaminacyjnych w państwach członkowskich, niezależnie od pozostałych elementów oceny zintegrowanej.

(8)  Umiejętności te zostały zdefiniowane w pkt 1.2 przepisów ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych.

(9)  W przypadku gdy na ostatnim miejscu znajdzie się kilku kandydatów z jednakowym wynikiem, na listę rezerwową wpisani zostaną wszyscy ci kandydaci.

(10)  O terminie testów oceny zintegrowanej kandydaci zostaną powiadomieni w odpowiednim czasie za pośrednictwem konta EPSO.