14.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 366/10


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2013/C 366/05)

Image

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Finlandię

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Finlandia

Upamiętniane wydarzenie: Sto dwudziesta piąta rocznica urodzin Fransa Emila SILLANPÄÄ, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

Opis motywu: Wewnętrzna część monety przedstawia portret F. E. SILLANPÄÄ. Nad portretem widnieją w półkolu słowa „F. E. SILLANPÄÄ”. Po lewej stronie widnieje oznaczenie roku „1888” oraz znak mennicy. Po prawej stronie widnieje oznaczenie roku „1964”, oznaczenie państwa emitującego „FI” oraz rok emisji „2013”.

Moneta okolicznościowa upamiętnia „praojca” narodu fińskiego. F. E. SILLANPÄÄ był mistrzowskim stylistą, który wniósł do literatury fińskiej głębokie spostrzeżenia dotyczące więzi między człowiekiem a przyrodą. W roku 1939 otrzymał Nagrodę Nobla, w szczególności za dzieła takie jak Nuorena nukkunut (Zasnęła za młodu) i Hurskas kurjuus (Nabożna nędza). Jeszcze większe uznanie w ojczystym kraju przyniosły mu jego popularne audycje radiowe oraz niezapomniane felietony z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Po drugiej wojnie światowej pisarz z czasem stał się długobrodym „dziadkiem” („Taata”), nieoficjalnym patronem kraju. Jego wspomnienia z dzieciństwa dotyczące świąt Bożego Narodzenia stały się źródłem popularnej tradycji: cały naród gromadził się przy odbiornikach radiowych, aby posłuchać świątecznych gawęd „dziadka” Sillanpää.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 1,5 mln

Data emisji: Listopad 2013 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).