22.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/35


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012/C 398/07

1.

W dniu 13 grudnia 2012 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs”, USA), TPG Lundy Co L.P. („TPG”, Kajmany), ostatecznie kontrolowane przez grupę funduszy TPG („TPG Funds”, USA), oraz Barclays plc („Barclays”, Zjednoczone Królestwo) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Kew Green Holdings Limited („Kew Green”, Zjednoczone Królestwo) w drodze zakupu udziałów.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Goldman Sachs: międzynarodowa firma inwestycyjna świadcząca szeroką gamę usług dla zróżnicowanej bazy klientów na całym świecie,

w przypadku przedsiębiorstwa TPG: międzynarodowa firma inwestycyjna świadcząca szeroką gamę usług dla zróżnicowanej bazy klientów na całym świecie,

w przypadku grupy TPG Funds: portfel funduszy, który skupia różne fundusze kontrolowane przez TPG i nimi zarządza,

w przypadku przedsiębiorstwa Barclays: duży dostawca usług finansowych na arenie międzynarodowej we wszystkich sektorach bankowych,

w przypadku przedsiębiorstwa Kew Green: właściciel i operator hoteli w Zjednoczonym Królestwie.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).