17.10.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 313/8


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

2012/C 313/04

Image

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Państwo Watykańskie

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności, Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2), państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny ze Wspólnotą przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Państwo Watykańskie

Upamiętniane wydarzenie: VII Światowe Spotkanie Rodzin

Opis motywu: Wewnętrzna część monety przedstawia rodzinę na tle katedry w Mediolanie. Motyw ten jest otoczony od dołu napisem w formie półokręgu „VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE”, a od prawej górnej strony – nazwą państwa emitującego „CITTÁ DEL VATICANO”. Po prawej stronie widnieje rok 2012, a po lewej – nazwisko projektanta monety „G. TITOTTO” oraz znak grawera „LDS Inc”. U dołu motywu, pomiędzy matką a dzieckiem, widnieje znak mennicy „R”.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład:

Data emisji: Październik 2012 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).