9.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 40/24


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6117 – Assa Abloy/Cardo)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 40/14

1.

W dniu 2 lutego 2011 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Assa Abloy AB (Szwecja) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Cardo AB (Szwecja), w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Assa Abloy AB: produkcja i dostawa mechanizmów otwierania drzwi, takich jak elektroniczne i techniczne zabezpieczenia, zamków oraz związanych z tym produktów takich jak mechanizmy wyjść ewakuacyjnych oraz zabezpieczenia okienne,

w przypadku przedsiębiorstwa Cardo AB: dostawa drzwi przemysłowych oraz systemów logistycznych, systemów oczyszczania ścieków, wyposażenia do przetwarzania pulpy i dla przemysłu papierniczego oraz dostawa drzwi garażowych.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6117 – Assa Abloy/Cardo, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).