24.9.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 257/18


Wtorek, 15 czerwca 2010 r.
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 15 CZERWCA 2010 R.

2010/C 257 E/02

Spis treści

1.

Otwarcie posiedzenia

2.

Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

3.

Składanie dokumentów

4.

Organizacja czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego ***I (debata)

5.

Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności ***I (debata)

6.

Jakość danych statystycznych w Unii i zwiększone uprawnienia Komisji w zakresie audytu (Eurostat) (debata)

7.

Głosowanie

7.1.

Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

7.2.

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji: Hiszpania/Region Walencji (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

7.3.

Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Irlandia/Waterford Crystal (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

7.4.

Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Hiszpania/Kastylia-La Mancha (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

7.5.

Uruchomienie Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: techniczne wsparcie inicjatywy Komisji (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

7.6.

Przejrzystość w polityce regionalnej i jej finansowaniu (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

7.7.

Wkłady finansowe Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

7.8.

Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy ***II (głosowanie)

7.9.

Dostosowanie Regulaminu PE do traktatu z Lizbony (głosowanie)

7.10.

Mandat do postępowania porozumiewawczego w sprawie projektu budżetu na rok 2011 (głosowanie)

7.11.

Rynki instrumentów pochodnych: przyszłe działania w ramach polityki (głosowanie)

7.12.

Internet przedmiotów (głosowanie)

7.13.

Zarządzanie Internetem: kolejne działania (głosowanie)

7.14.

Wspólnotowa polityka w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie (głosowanie)

7.15.

Postępy w rezalicji milenijnych celów rozwoju: średniookresowy przegląd przygotowywany na posiedzenie wysokiego szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2010 r. (głosowanie)

7.16.

Projekt decyzji w sprawie wzmocnienia i zwiększenia liczby członków delegacji do komisji parlamentarnej CARIFORUM-WE (głosowanie)

8.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

9.

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

10.

Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

11.

Tura pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej

11.1.

Pytania z sali

11.2.

Grupa robocza ds. europejskiego systemu rządów

12.

Agencje ratingowe (debata)

13.

Publiczna oferta lub dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych oraz harmonizacja wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach (zmiana dyrektyw 2003/71/WE i 2004/109/WE) ***I (debata)

14.

Przegląd wieloletnich ram finansowych (debata)

15.

Tura pytań (pytania do Komisji)

16.

Kwestie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w kontekście pogorszenia koniunktury i kryzysu finansowego - Ocena wyników mapy drogowej na lata 2006-2010 dotyczącej równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zalecenia na przyszłość - Karta praw kobiet - ciąg dalszy (debata)

17.

Wspólny program badawczo-rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169) ***I (debata)

18.

Stosowanie w Bułgarii i Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen (debata)

19.

W sprawie sportu, a w szczególności agentów zawodników (debata)

20.

Porządek obrad następnego posiedzenia

21.

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

ZAŁĄCZNIK I

WYBORY WICEPRZEWODNICZĄCEGO

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ

1.

Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Hiszpania/Region Walencji

2.

Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Irlandia/Waterford Crystal

3.

Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Hiszpania/Kastylia-La Mancha

4.

Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: techniczne wsparcie inicjatywy Komisji

5.

Przejrzystość w polityce regionalnej i jej finansowaniu

6.

Wkłady finansowe Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) ***I

7.

Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy

8.

Dostosowanie Regulaminu PE do traktatu z Lizbony

9.

Mandat do postępowania porozumiewawczego w sprawie projektu budżetu na rok 2011

10.

Rynki instrumentów pochodnych: przyszłe działania w ramach polityki

11.

Internet przedmiotów

12.

Zarządzanie Internetem: kolejne działania

13.

Wspólnotowa polityka w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie

14.

Postępy w realizacji milenijnych celów rozwoju: średniookresowy przegląd przygotowywany na posiedzenie wysokiego szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2010 r.

15.

Projekt decyzji w sprawie wzmocnienia i zwiększenia liczby członków delegacji do komisji parlamentarnej CARIFORUM-WE

ZAŁĄCZNIK III

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1.

Sprawozdanie MATERA A7-0180/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

2.

Sprawozdanie MATERA A7-0181/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

3.

Sprawozdanie MATERA A7-0179/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

4.

Sprawozdanie MATERA A7-0178/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

5.

Sprawozdanie TREMOPOULOS A7-0139/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

6.

Sprawozdanie KELLY A7-0190/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

7.

Zalecenie do drugiego czytania MARINESCU A7-0162/2010 – POPR. 83REV/1

8.

Zalecenie do drugiego czytania MARINESCU A7-0162/2010 – POPR. 83REV/2

9.

Zalecenie do drugiego czytania MARINESCU A7-0162/2010 – POPR. 82/1

10.

Zalecenie do drugiego czytania MARINESCU A7-0162/2010 – POPR. 82/2

11.

Zalecenie do drugiego czytania MARINESCU A7-0162/2010 – POPR. 82/3

12.

Sprawozdanie JĘDRZEJEWSKA A7-0183/2010 – POPR. 1=18

13.

Sprawozdanie JĘDRZEJEWSKA A7-0183/2010 – POPR. 5=28/1

14.

Sprawozdanie JĘDRZEJEWSKA A7-0183/2010 POPR. 5=28/2

15.

Sprawozdanie JĘDRZEJEWSKA A7-0183/2010 POPR. 6=29/1

16.

Sprawozdanie JĘDRZEJEWSKA A7-0183/2010 POPR. 6=29/2

17.

Sprawozdanie JEDRZEJEWSKA A7-0183/2010 - REZOLUCJA

18.

Sprawozdanie BADIA i CUTCHET A7-0154/2010 - REZOLUCJA

19.

Sprawozdanie SOSA WAGNER A7-0185/2010 – UST. 6/1

20.

Sprawozdanie SOSA WAGNER A7-0185/2010 – UST. 6/2

21.

Sprawozdanie SOSA WAGNER A7-0185/2010 – UST. 14

22.

Sprawozdanie SOSA WAGNER A7-0185/2010 – UST. 16/1

23.

Sprawozdanie SOSA WAGNER A7-0185/2010 – UST. 16/2

24.

Sprawozdanie SOSA WAGNER A7-0185/2010 – UST. 31

25.

Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 7/1

26.

Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 7/2

27.

Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – POPR. 3

28.

Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 22/1

29.

Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 23/1

30.

Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 23/2

31.

Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 42/1

32.

Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 42/2

33.

Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 42/3

34.

Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 42/4

35.

Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 47

36.

Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 - REZOLUCJA

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 15 CZERWCA 2010 R.

PRZEWODNICTWO: Silvana KOCH-MEHRIN

Wiceprzewodnicząca

1.   Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:00.

2.   Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.

Demokratyczna Republika Konga: sprawa Floriberta Chebeyi Bahizire'a

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Ana Gomes, Miguel Angel Martínez Martínez i Richard Howitt w imieniu grupy S&D, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga: sprawy Floriberta Chebeyi Bahizire'a (B7-0376/2010);

Isabelle Durant, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Michail Tremopoulos, Barbara Lochbihler i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie zabójstwa Floriberta Chebeyi w Demokratycznej Republice Konga (B7-0377/2010);

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Sari Essayah, Martin Kastler, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė i Elena Băsescu w imieniu grupy PPE, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga: sprawy Floriberta Chebeyi Bahizire'a (B7-0378/2010);

Marie-Christine Vergiat i Rui Tavares w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga: sprawy Floriberta Chebeyi Bahizire'a (B7-0380/2010;

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga: sprawy Floriberta Chebeyi Bahizire'a (B7-0381/2010);

Sonia Alfano, Frédérique Ries i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga: sprawy Floriberta Chebeyi Bahizire'a (B7-0382/2010).

II.

Nepal

Véronique De Keyser i Rovana Plumb w imieniu grupy S&D, w sprawie Nepalu (B7-0383/2010);

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, w sprawie Nepalu (B7-0384/2010);

Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Nepalu (B7-0387/2010);

Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola i Elena Băsescu w imieniu grupy PPE, w sprawie Nepalu (B7-0388/2010);

Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz i Rui Tavares w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Nepalu (B7-0390/2010);

Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, w sprawie Nepalu (B7-0397/2010).

III.

Egzekucje w Libii

Véronique De Keyser i Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Libii (B7-0391/2010);

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, w sprawie egzekucji w Libii B7-0392/2010);

Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie egzekucji 18 osób w Libii i zamknięcia biura Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Trypolisie (B7-0393/2010);

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Helmut Scholz, Cornelia Ernst i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie egzekucji w Libii (B7-0394/2010);

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Martin Kastler, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Dominique Vlasto i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE, w sprawie egzekucji w Libii (B7-0395/2010);

Marietje Schaake, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, w sprawie egzekucji w Libii (B7-0396/2010).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.

3.   Składanie dokumentów

Rada i Komisja złożyły następujące dokumenty:

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu do układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, dotyczącego oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (05190/2010 C7-0126/2010 2009/0155(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc.: INTA

opinia: AFET, ITRE

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego (09132/2010 C7-0128/2010 2010/0016(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc.: ENVI

opinia: PECH, TRAN, REGI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk europejskich dotyczących upraw trwałych (COM(2010)0249 C7-0129/2010 2010/0133(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: AGRI

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 16/2010 Sekcja III Komisja (N7-0023/2010 C7-0130/2010 2010/2081(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przyjęcia przez Estonię euro w dniu 1 stycznia 2011 r. (COM(2010)0239 C7-0131/2010 2010/0135(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc.: ECON

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 17/2010 Sekcja III Komisja (N7-0024/2010 C7-0132/2010 2010/2082(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 18/2010 Sekcja III Komisja (N7-0025/2010 C7-0133/2010 2010/2083(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii europejskiej zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (COM(2010)0256 C7-0134/2010 2010/0137(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: LIBE

opinia: AFET

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (COM(2010)0142 C7-0135/2010 2010/0140(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: INTA

opinia: DEVE

Wniosek dotyczący decyzji Rady ustanawiającej zasady przywozu do Unii Europejskiej produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i ich produktów ubocznych z Grenlandii (COM(2010)0176 C7-0136/2010 2010/0097(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc.: PECH

opinia: ENVI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (EURATOM) ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub winnym przypadku zdarzenia radiacyjnego (COM(2010)0184 C7-0137/2010 2010/0098(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc.: ITRE

opinia: JURI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/… wdrażającego art. 10 protokołu Narodów Zjednoczonych w sprawie broni palnej oraz ustanawiającego zezwolenia na wywóz oraz środki dotyczące przywozu i tranzytu dla broni palnej, jej części, komponentów oraz amunicji (COM(2010)0273 C7-0138/2010 2010/0147(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: INTA

opinia: AFET, LIBE, IMCO

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 663/2009 ustanawiające program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki (COM(2010)0283 C7-0139/2010 2010/0150(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: ITRE

opinia: BUDG, REGI

Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu, przewodniczący poinformował, że w sprawie tego wniosku zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.

Projekt decyzja Rady w sprawie zawarcia protokołu między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii (06242/2010 C7-0140/2010 2006/0252(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc.: LIBE

Projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, odnoszącego się w szczególności do współpracy sądowej w sprawach karnych i współpracy policji (06077/2010 C7-0141/2010 2006/0251(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc.: LIBE

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdowy (COM(2010)0302 C7-0144/2010 2010/0162(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: INTA

opinia: AFET, BUDG

Projekt decyzji Rady w sprawie upoważnienia do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji (09898/2010 C7-0145/2010 2010/0066(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc.: JURI

opinia: FEMM, LIBE

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia genewskiego w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Brazylią, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Kolumbią, Kostaryką, Meksykiem, Nikaraguą, Panamą, Peru i Wenezuelą oraz Porozumienia w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (07782/2010 C7-0148/2010 2010/0057(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc.: INTA

opinia: DEVE, AGRI

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 23/2010 Sekcja III Komisja (N7-0027/2010 C7-0152/2010 2010/2090(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na 2010 rok – Stanowisko Rady z dnia 11 czerwca 2010 r. (10930/2010 C7-0153/2010 2010/2056(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

4.   Organizacja czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego [COM(2008)0650 C6-0354/20082008/0195(COD)] Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Edit Bauer przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Pervenche Berès, która wypowiedziała się w sprawie kodeksu postępowania w odniesieniu do współdecyzji, Thomas Mann w imieniu grupy PPE, Stephen Hughes w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Emilie Turunen w imieniu grupy Verts/ALE, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, Elisabeth Morin-Chartier, Alejandro Cercas, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, Julie Girling, Thomas Händel, Derek Roland Clark, Veronica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Dirk Sterckx, Timo Soini, Sari Essayah, Saïd El Khadraoui, Raffaele Baldassarre i David Casa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Georges Bach, Proinsias De Rossa, Elisabeth Schroedter, Dieter-Lebrecht Koch, John Bufton, Jutta Steinruck, Andrzej Grzyb, Diane Dodds, Karin Kadenbach i Paul Rübig.

Głos zabrali: Siim Kallas i Edit Bauer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 16.6.2010.

5.   Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności [COM(2008)0040 C6-0052/20082008/0028(COD)] Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Renate Sommer (A7-0109/2010)

Renate Sommer przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał John Dalli (członek Komisji).

Głos zabrali: Christel Schaldemose (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Marc Tarabella (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Peter Liese w imieniu grupy PPE, Glenis Willmott w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Struan Stevenson w imieniu grupy ECR, i Kartika Tamara Liotard w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Giancarlo Scottà w imieniu grupy EFD, Csanád Szegedi niezrzeszony, Pilar Ayuso, Nessa Childers, Corinne Lepage, Satu Hassi, James Nicholson, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Emma McClarkin, Bogusław Sonik, Karin Kadenbach, Jacek Olgierd Kurski, Paolo Bartolozzi, José Manuel Fernandes, Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann i Richard Seeber.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anja Weisgerber, Csaba Sándor Tabajdi, Giovanni La Via, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Anna Maria Corazza Bildt, Kriton Arsenis, Franz Obermayr, Christa Klaß, Edite Estrela, Oreste Rossi, Rareș-Lucian Niculescu, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux i Miroslav Mikolášik.

Głos zabrał John Dalli.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 16.6.2010.

6.   Jakość danych statystycznych w Unii i zwiększone uprawnienia Komisji w zakresie audytu (Eurostat) (debata)

Pytanie ustne (O-0080/2010) zadane przezOthmar Karas i Sharon Bowles, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Jakość danych statystycznych w Unii i zwiększone kompetencje kontrolne Komisji (Eurostatu) (B7-0314/2010)

Othmar Karas i Sharon Bowles zadali pytanie ustne.

Olli Rehn (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Edward Scicluna w imieniu grupy S&D, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Franz Obermayr niezrzeszony, Anni Podimata, Dimitar Stoyanov i Olle Ludvigsson.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andreas Mölzer i Liisa Jaakonsaari.

Głos zabrał Olli Rehn.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Sharon Bowles i Othmar Karas, w imieniu komisji ECON, w sprawie jakości danych statystycznych w Unii i zwiększonych uprawnień kontrolnych Komisji (Eurostatu) (B7-0375/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 17.6.2010.

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK

Przewodniczący

7.   Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

7.1.   Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

Przewodniczący poinformował, że grupa PPE zgłosiła kandydaturę László Tőkésa.

W związku z tym, że László Tőkés jest jedynym kandydatem, Przewodniczący zaproponował Zgromadzeniu, aby dokonać wyboru przez aklamację, zgodnie z art. 13 ust. 1 Regulaminu.

Głos zabrali: Corneliu Vadim Tudor, który zgłosił zastrzeżenia dotyczące tej kandydatury, i Hannes Swoboda, który zaproponował, aby kandydat złożył oświadczenie.

László Tőkés złożył krótkie oświadczenie.

Przewodniczący, przyjmując do wiadomości zastrzeżenie, które zgłosił Corneliu Vadim Tudor, postanowił, aby głosowanie odbyło się elektronicznie.

Głos zabrali: w kwestii aspektów technicznych głosowania: Marc Tarabella i Martin Schulz.

Przewodniczący przypomniał sposób liczenia głosów.

Głos zabrali: Georgios Toussas, który zwrócił się o to, aby głosy przeciw i głosy wstrzymujące się były liczone osobno, Robert Atkins, który poparł ten wniosek, i Hans-Peter Martin w sprawie działania jego urządzenia do głosowania.

Głos zabrała Dagmar Roth-Behrendt, która przypomniała warunki wyboru wiceprzewodniczących i wyjaśniła, że w tym przypadku jedynie liczba głosów „za”

ma znaczenie.

Przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu elektronicznym (621 głosujących, 334 głosy za, 287 głosów nieważnych), Parlament wybrał László Tőkésa (lista uczestników głosowania została załączona do niniejszego protokołu).

Przewodniczący ogłosił László Tőkésa wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego i pogratulował mu nominacji. Zgodnie z art. 18 ust. 1 Regulaminu, zajmie on w kolejności miejsce ustępującego wiceprzewodniczącego, tj. miejsce jedenaste. Głos zabrał Stavros Lambrinidis w sprawie liczenia głosów przeciw i wstrzymujących się (Przewodniczący zwrócił się do posłów, aby osobiście zgłaszali mu swoje zastrzeżenia).

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Hannes Swoboda i Robert Atkins w sprawie przebiegu głosowania.

7.2.   Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji: Hiszpania/Region Walencji (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)0216 C7-0115/20102010/2066(BUD)] Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0180/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI

Barbara Matera (sprawozdawczyni) złożyła oświadczenie na podstawie art. 138 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0197)

7.3.   Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Irlandia/Waterford Crystal (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)0196 C7-0116/20102010/2067(BUD)] Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0181/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0198)

7.4.   Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Hiszpania/Kastylia-La Mancha (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)0205 C7-0117/20102010/2068(BUD)] Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0179/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0199)

7.5.   Uruchomienie Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: techniczne wsparcie inicjatywy Komisji (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)0182 C7-0099/20102010/2060(BUD)] Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0178/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0200)

7.6.   Przejrzystość w polityce regionalnej i jej finansowaniu (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przejrzystości polityki regionalnej i jej finansowania [2009/2232(INI)] Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Michail Tremopoulos (A7-0139/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Michail Tremopoulos (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 138 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0201)

7.7.   Wkłady finansowe Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczący wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wkładów finansowych Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) [COM(2010)0012 C7-0024/20102010/0004(COD)] Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Seán Kelly (A7-0190/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Seán Kelly (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 138 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0202)

Wystąpienia

Francesco Enrico Speroni w sprawie liczenia głosów podczas wyboru wiceprzewodniczącego.

7.8.   Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy [11069/5/2009 C7-0043/20102008/0247(COD)] Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P7_TA(2010)0203)

Wystąpienia

Robert Atkins.

7.9.   Dostosowanie Regulaminu PE do traktatu z Lizbony (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie dostosowania Regulaminu Parlamentu Europejskiego do traktatu z Lizbony [2009/2062(REG)] Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: David Martin (A7-0043/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana w odniesieniu do poprawek)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

(Pierwsza część sprawozdania została poddana pod głosowanie dnia 25 listopada 2009 r. (zob. pkt 7.4 protokołu z dnia 25.11.2009)

TEKST REGULAMINU

Poprawki przyjęte (P7_TA(2010)0204)

Nowe przepisy wejdą w życie pierwszego dnia następnej sesji miesięcznej.

Wystąpienia

Przed głosowaniem Bruno Gollnisch w sprawie przepisów regulujących reprezentację posłów niezrzeszonych w Konferencji Przewodniczących;

Po głosowaniu David Martin (sprawozdawca), aby wprowadzić zmiany techniczne.

7.10.   Mandat do postępowania porozumiewawczego w sprawie projektu budżetu na rok 2011 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2011 [2010/2002(BUD)] Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0205)

7.11.   Rynki instrumentów pochodnych: przyszłe działania w ramach polityki (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rynków instrumentów pochodnych: przyszłe działania polityczne [2010/2008(INI)] Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Werner Langen (A7-0187/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0206)

7.12.   Internet przedmiotów (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Internetu przedmiotów [2009/2224(INI)] Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Maria Badia i Cutchet (A7-0154/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0207)

7.13.   Zarządzanie Internetem: kolejne działania (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zarządzania Internetem: kolejne działania [2009/2229(INI)] Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0208)

7.14.   Wspólnotowa polityka w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspólnotowej polityki w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie [2009/2227(INI)] Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Hermann Winkler (A7-0143/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0209)

7.15.   Postępy w rezalicji milenijnych celów rozwoju: średniookresowy przegląd przygotowywany na posiedzenie wysokiego szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2010 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie postępów w osiąganiu milenijnych celów rozwoju: przegląd śródokresowy w ramach przygotowań do posiedzenia wysokiego szczebla ONZ we wrześniu 2010 r. [2010/2037(INI)] Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Michael Cashman (A7-0165/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0210)

7.16.   Projekt decyzji w sprawie wzmocnienia i zwiększenia liczby członków delegacji do komisji parlamentarnej CARIFORUM-WE (głosowanie)

Projekt decyzji złożony zgodnie z art. 198 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących, w sprawie powołania i składu liczbowego delegacji do komisji parlamentarnej CARIFORUM-UE (B7-0341/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0211)

*

* *

Powracając do kwestii wyboru wiceprzewodniczącego, Przewodniczący wyjaśnił warunki liczenia głosów i potwierdził wybór László Tőkésa.

Głos zabrali: w tej sprawie: Stavros Lambrinidis, Robert Goebbels, Adrian Severin, Joanna Senyszyn, Nicole Sinclaire, Bruno Gollnisch, Mário David, Matthias Groote, Pat the Cope Gallagher, Toine Manders, Alexandra Thein i Vasilica Viorica Dăncilă.

8.   Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Sprawozdanie Seán Kelly A7-0190/2010

Pat the Cope Gallagher, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Hannan i James Nicholson

Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego

Jacek Olgierd Kurski

Sprawozdanie Marian-Jean Marinescu A7-0162/2010

Alfredo Antoniozzi

Sprawozdanie David Martin A7-0043/2009

Daniel Hannan, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Philip Claeys i Jaroslav Paška

Sprawozdanie Sidonia Elżbieta Jędrzejewska A7-0183/2010

Daniel Hannan

Sprawozdanie Michael Cashman A7-0165/2010

Clemente Mastella i Sonia Alfano

9.   Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

*

* *

Norica Nicolai zgłosiła, że jej urządzenie do głosowania nie zadziałało w czasie wyboru wiceprzewodniczącego.

Anja Weisgerber zgłosiła, że jej urządzenie do głosowania nie zadziałało w czasie trzech głosowań imiennych nad sprawozdaniem Michaela Cashmana A7-0165/2010.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13:50 i wznowione o 15:05.)

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK

Przewodniczący

10.   Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

11.   Tura pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej

11.1.   Pytania z sali

Głos zabrali w celu zadania pytań i pytań dodatkowych skierowanych do à José Manuela Barroso (Przewodniczący Komisji), który na nie odpowiedział: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Niki Tzavela w imieniu grupy EFD, i Diane Dodds niezrzeszona.

11.2.   Grupa robocza ds. europejskiego systemu rządów

Głos zabrali: ramach procedury pytań z sali, z pytaniami skierowanymi do José Manuela Barroso (Przewodniczący Komisji), który na nie odpowiedział: Corien Wortmann-Kool, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sergio Gaetano Cofferati, Syed Kamall, Enikő Győri, Franz Obermayr, Juan Fernando López Aguilar, Petru Constantin Luhan, Ilda Figueiredo, John Bufton i Georgios Papanikolaou.

tura pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej została zamknięta.

12.   Agencje ratingowe (debata)

Pytanie ustne (O-0051/2010 zadane przez Nikolaosa Chountisa i Jürgena Klute'a w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Agencje ratingowe (B7-0302/2010)

Pytanie ustne (O-0072/2010 zadane przez Udo Bullmanna w imieniu grupy S&D, do Komisji: Agencje ratingowe (B7-0309/2010)

Pytanie ustne (O-0077/2010 zadane przez Jean-Paula Gauzèsa w imieniu grupy PPE, do Komisji: Agencje ratingowe (B7-0312/2010)

Pytanie ustne (O-0078/2010 zadane przez Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Agencje ratingowe (B7-0313/2010)

Nikolaos Chountis, Gianni Pittella i Jean-Paul Gauzès zadali pytania ustne.

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK

Wiceprzewodniczący

Sylvie Goulard zadała pytanie ustne B7-0313/2010.

Michel Barnier (członek Komisji) odpowiedział na pytania.

Głos zabrali: Antolín Sánchez Presedo w imieniu grupy S&D, Sharon Bowles w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL, Godfrey Bloom w imieniu grupy EFD, Marine Le Pen niezrzeszona, Edward Scicluna, Wolf Klinz, Vicky Ford, Claudio Morganti, Anni Podimata i Juozas Imbrasas.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Othmar Karas, George Sabin Cutaș, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Ivo Strejček, Lara Comi i Georgios Papanikolaou.

Głos zabrał Michel Barnier.

Debata została zamknięta.

13.   Publiczna oferta lub dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych oraz harmonizacja wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach (zmiana dyrektyw 2003/71/WE i 2004/109/WE) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym [COM(2009)0491 C7-0170/20092009/0132(COD)] Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Wolf Klinz (A7-0102/2010)

Wolf Klinz przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: Diogo Feio w imieniu grupy PPE, Catherine Stihler w imieniu grupy S&D, Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, i José Manuel García-Margallo y Marfil.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: George Sabin Cutaș, David Casa i Sari Essayah.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Franz Obermayr i Angelika Werthmann.

Głos zabrali: Michel Barnier i Wolf Klinz.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 17.6.2010.

14.   Przegląd wieloletnich ram finansowych (debata)

Pytanie ustne (O-0074/2010) zadane przez Reimera Böge'a, w imieniu komisji BUDG do Rady: Przegląd wieloletnich ram finansowych 2007-2013 (B7-0310/2010)

Pytanie ustne (O-0075/2010) zadane przez Reimera Böge'a, w imieniu komisji BUDG, do Komisji: Przegląd wieloletnich ram finansowych 2007-2013 (B7-0311/2010)

Reimer Böge zadał pytania ustne.

Luis Espadas Moncalvillo (urzędujący Przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie B7-0310/2010.

Janusz Lewandowski (członek Komisji) odpowiedział na pytanie B7-0311/2010.

Głos zabrali: Franz Obermayr, który wyraził ubolewanie z faktu, że na sali posiedzeń obecne są osoby fotografujące posłów bez pozwolenia, (Przewodnicząca przyjęła do wiadomości zastrzeżenia mówcy), Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Jacek Włosowicz w imieniu grupy ECR, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Daniël van der Stoep niezrzeszony, Salvador Garriga Polledo, Andrea Cozzolino, Martin Ehrenhauser, José Manuel Fernandes, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij i Mairead McGuinness.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Giovanni La Via, Silvia-Adriana Țicău, Edit Herczog i Seán Kelly.

Głos zabrali: Luis Espadas Moncalvillo, Janusz Lewandowski i Reimer Böge.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 18:55 i wznowione o 19:05.)

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT

Wiceprzewodniczący

15.   Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B7-0307/2010).

Pytanie 20 (Laima Liucija Andrikienė): Przebieg i wynik wyborów lokalnych na Białorusi.

Štefan Füle (członek Komisji) odpowiedział na to pytanie i na pytania dodatkowe, które zadali: Laima Liucija Andrikienė i Janusz Władysław Zemke.

Pytanie 18 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Wpływ dostosowań budżetowych na zaufanie do wspólnej waluty europejskiej.

Olli Rehn (członek Komisji) odpowiedział na to pytanie i na pytania dodatkowe, które zadali: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nikolaos Chountis i Justas Vincas Paleckis.

Pytanie 19 (Mairead McGuinness): Fundusze strukturalne UE – finansowanie wykluczonych.

Wiceprzewodnicząca Komisji Viviane Reding odpowiedziała na to pytanie i na pytania dodatkowe, które zadali: Seán Kelly, Ádám Kósa i Nikolaos Chountis.

Pytanie 21 (Chris Davies): Zapewnienie realizacji celów UE w zakresie ochrony środowiska.

Janez Potočnik (członek Komisji) odpowiedział na to pytanie i na pytanie dodatkowe, które zadał Chris Davies.

Pytanie 22 (Dan Jørgensen): Postępowanie z mieszaninami dichlorku etylenu (EDC).

Pytanie 23 (Fiona Hall): Działania UE dotyczące substancji chemicznych zakłócających układ endokrynologiczny (EDC).

Janez Potočnik odpowiedział na to pytanie i na pytania dodatkowe, które zadali: Dan Jørgensen, Fiona Hall i Lena Ek.

Pytanie 24 (Seán Kelly): Wykonanie dyrektywy dotyczącej oceny i zarządzania ryzykiem powodzi.

Janez Potočnik odpowiedział na to pytanie i na pytania dodatkowe, które zadali: Seán Kelly, Gay Mitchell, Silvia-Adriana Țicău i Jim Higgins.

Pytanie 25 (Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė): Przegląd dyrektywy EIA (85/337/EWG).

Janez Potočnik odpowiedział na to pytanie i na pytanie dodatkowe, które zadała Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Głos zabrali: Marian Harkin, Sarah Ludford, Malcolm Harbour, Georgios Papastamkos i Bernd Posselt w sprawie przebiegu tury głosowania.

Pytanie 27 (Kathleen Van Brempt): Dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa.

Janez Potočnik odpowiedział na to pytanie i na pytanie dodatkowe, które zadała Kathleen Van Brempt.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20:35 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Wiceprzewodniczący

16.   Kwestie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w kontekście pogorszenia koniunktury i kryzysu finansowego Ocena wyników mapy drogowej na lata 2006-2010 dotyczącej równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zalecenia na przyszłość Karta praw kobiet ciąg dalszy (debata)

Sprawozdanie w sprawie kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn w kontekście pogorszenia koniunktury i kryzysu finansowego [2009/2204(INI)] Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Raül Romeva i Rueda (A7-0155/2010)

Sprawozdanie w sprawie oceny wyników planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2006-2010 oraz zaleceń na przyszłość [2009/2242(INI)] Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010)

Pytanie ustne (O-0059/2010) zadane przez Zitę Gurmai i Brittę Thomsen w imieniu grupy S&D, Ildę Figueiredo i Evę-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Antonyię Parvanovą w imieniu grupy ALDE, i Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Karta praw kobiet ciąg dalszy (B7-0305/2010)

Raül Romeva i Rueda i Ilda Figueiredo przedstawili swoje sprawozdania.

Zita Gurmai, Eva-Britt Svensson, Antonyia Parvanova i Marije Cornelissen zadali pytanie ustne.

Głos zabrały Isabel Martínez Lozano (urzędująca przewodnicząca Rady) et Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji), która odpowiedziała na pytania ustne.

Głos zabrali: Lívia Járóka w imieniu grupy PPE, Edite Estrela w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Charalampos Angourakis w imieniu grupy GUE/NGL, Angelika Werthmann niezrzeszona, Barbara Matera, Iratxe García Pérez, Siiri Oviir, Krisztina Morvai, Anna Záborská i Marc Tarabella.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Roberta Angelilli, Olga Sehnalová, Regina Bastos, Rovana Plumb, Seán Kelly, Silvia Costa, Elisabeth Köstinger, Evelyn Regner, Mariya Nedelcheva, Monika Flašíková Beňová, Hella Ranner i Karin Kadenbach.

Głos zabrali: Isabel Martínez Lozano, Viviane Reding, Raül Romeva i Rueda i Ilda Figueiredo.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 16.6.2010 i pkt 7.7 protokołu z dnia 16.6.2010.

17.   Wspólny program badawczo-rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169), podjętym przez kilka państw członkowskich [COM(2009)0610 C7-0263/20092009/0169(COD)] Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Lena Ek (A7-0164/2010)

Lena Ek przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Máire Geoghegan-Quinn (członkini Komisji).

Głos zabrali: Anna Rosbach (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE, Adam Gierek w imieniu grupy S&D, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, i Maria Da Graça Carvalho.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Petru Constantin Luhan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Oana Antonescu, Czesław Adam Siekierski i Piotr Borys.

Głos zabrali: Máire Geoghegan-Quinn i Lena Ek.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 16.6.2010.

18.   Stosowanie w Bułgarii i Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen (debata)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie stosowania w Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen [06714/2010 C7-0067/20102010/0814(NLE)] Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A7-0199/2010)

Carlos Coelho przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Mariya Nedelcheva w imieniu grupy PPE, Ioan Enciu w imieniu grupy S&D, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Zbigniew Ziobro w imieniu grupy ECR, i John Bufton w imieniu grupy EFD.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan, Czesław Adam Siekierski i Piotr Borys.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Carlos Coelho.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 17.6.2010.

19.   W sprawie sportu, a w szczególności agentów zawodników (debata)

Pytanie ustne (O-0032/2010) zadane przez Doris Pack, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Sport, a konkretnie agenci zawodników (B7-0308/2010)

Doris Pack zadała pytanie ustne.

Androulla Vassiliou (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie ustne

Głos zabrali: Ivo Belet w imieniu grupy PPE, Mary Honeyball w imieniu grupy S&D, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Seán Kelly i Emine Bozkurt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Iosif Matula i Piotr Borys.

Głos zabrała Androulla Vassiliou.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Doris Pack, w imieniu komisji CULT, w sprawie agentów zawodników sportowych (B7-0343/2010)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 17.6.2010.

20.   Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 442.783/OJME).

21.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 24:00.

Klaus Welle

Sekretarz Generalny

Stavros Lambrinidis

Wiceprzewodniczący


Wtorek, 15 czerwca 2010 r.
LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boștinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Cutaș, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Țicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Wtorek, 15 czerwca 2010 r.
ZAŁĄCZNIK I

WYBORY WICEPRZEWODNICZĄCEGO

LISTA POSŁÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balcytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Basescu, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkeviciute, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Bostinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brezina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busoi, Busuttil, Bütikofer, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Cesková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cramer, Cretu, Creutzmann, Cutas, Cymanski, Daerden, Dancila, Danellis, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, de Grandes Pascual, De Keyser, de Lange, De Mita, De Rossa, De Sarnez, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, Deva, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dusek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasíková Benová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gallagher, Gallo, García Pérez, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyori, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Havel, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Higgins Joe, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jedrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Karins, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly S., Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlícek, Kolarska-Bobinska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozlowski, Kozusník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, La Via, Lamassoure, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Foll, Le Grip, Le Hyaric, Le Pen J., Le Pen M., Lechner, Legutko, Lehne, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Lukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Manders, Manescu, Manka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkunaite-Mikuleniene, Morvai, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neved'alová, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ory, Ouzky, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pascu, Paska, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poreba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Roucek, Rübig, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Stastny, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov D., Strasser, Strejcek, Striffler, Surján, Susta, Svensson A., Svensson E., Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tanasescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ticau, Tirolien, Toia, Tomasevski, Tosenovsky, Toussas, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valean, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Walesa, Wallis, Watson, Weber H., Weber M., Weber R., Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler H., Winkler I., Wlosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zdanoka, Zeller, Zemke, Zile, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Wtorek, 15 czerwca 2010 r.
ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ

Skróty i symbole

+

przyjęto

-

odrzucono

bezprzedmiotowe

w

wycofano

gi (…, …, …)

głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujących się)

ge (…, …, …,)

głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujących się)

gp

głosowanie podzielone

go

głosowanie odrębne

popr.

poprawka

pk

poprawka kompromisowa

oc

odpowiednia część

s

poprawka skreślająca

=

poprawki identyczne

ust.

ustęp

art.

artykuł

pp

punkt preambuły

PR

projekt rezolucji

wpr

wspólny projekt rezolucji

taj

głosowanie tajne

1.   Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Hiszpania/Region Walencji

Sprawozdanie: Barbara Matera (A7-0180/2010)(wymagana większość kwalifikowana i 3/5 oddanych głosów)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

575, 51, 25

2.   Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Irlandia/Waterford Crystal

Sprawozdanie: Barbara Matera (A7-0181/2010)(wymagana większość kwalifikowana i 3/5 oddanych głosów)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

573, 48, 25

3.   Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Hiszpania/Kastylia-La Mancha

Sprawozdanie: Barbara Matera (A7-0179/2010)(wymagana większość kwalifikowana i 3/5 oddanych głosów)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

580, 50, 24

4.   Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: techniczne wsparcie inicjatywy Komisji

Sprawozdanie: Barbara Matera (A7-0178/2010)(wymagana większość kwalifikowana i 3/5 oddanych głosów)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

562, 55, 40

5.   Przejrzystość w polityce regionalnej i jej finansowaniu

Sprawozdanie: Michail Tremopoulos (A7-0139/2010)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

629, 6, 26

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: Jedno głosowanie

6.   Wkłady finansowe Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) ***I

Sprawozdanie: Seán Kelly (A7-0190/2010)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

630, 9, 25

7.   Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy

Zalecenie do drugiego czytania: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010) (wymagana większość kwalifikowana)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Całość tekstu Głosowanie łączne nr 1 - poprawka kompromisowa

83rev

PPE, S&D, ALDE, ECR

gp/gi

 

 

1

+

603, 43, 15

2

+

454, 163, 18

Głosowanie łączne nr 2 - poprawki komisji przedmiotowo właściwej

1-81

komisja

 

 

Załącznik 1, korytarz towarowy nr 3

82

Verts/ALE

gp/gi

 

 

1

-

132, 510, 17

2

-

86, 536, 19

3

-

81, 555, 20

Wnioski o głosowanie imienne

Ponad 40 posłów ((Ismail Ertug i in.): art. 12 po ust. 2

Wnioski o głosowanie podzielone

Ponad 40 posłów (Ismail Ertug i in.), Verts/ALE

popr. 83rev

Część pierwsza

:

Całość tekstu z wyłączeniem słów „art. 12 ust. 2 a”

Część druga

:

„art. 12 ust. 2 a”

Verts/ALE

popr. 82

pierwsza część

:

„ (CH) + Regulaminu PE do traktatu z Lizbony”

druga część

:

„Würzburg/Norymberga/Ratyzbona”

Część trzecia

:

„Neapol”

8.   Dostosowanie Regulaminu PE do traktatu z Lizbony

Sprawozdanie: David Martin (A7-0043/2009) (wymagana większość kwalifikowana w przypadku poprawek)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej- głosowanie łączne

4

10

66

107

109-110

113-116

118

komisja

 

+

 

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej - głosowania odrębne

5

komisja

gp

 

 

1

+

 

2

-

 

Art. 6 ust. 2

80

EFD

 

-

 

Art. 7 ust. 2

81

EFD

 

-

 

95

EFD

 

-

 

1

komisja

 

+

 

Art. 8

111

komisja

 

-

 

92

PPE

 

w

 

121

PPE, S&D

ge

+

622, 30, 2

120

PPE

 

w

 

77

PPE

 

w

 

2

komisja

 

 

Art. 8 po ust. 1

78

PPE

 

w

 

Art. 13 ust. 1

96

EFD

 

-

 

Art. 22 po ust. 2

82

EFD

 

-

 

Art. 24 ust. 2

86

S&D, PPE

 

+

 

Po art. 37

117

komisja

 

+

 

93

PPE

 

 

Art. 44 ust. 2

97

EFD

 

-

 

Art. 44 ust. 4

98

EFD

ge

-

130, 492, 20

Po art. 59

99

EFD

 

-

 

Art. 74a po ust. 3

100

EFD

 

-

 

Art. 74c po ust. 5

101

EFD

 

-

 

Art. 75a

102

EFD

 

-

 

Art. 75b ust. 9

103

EFD

 

-

 

Art. 105 ust. 2 pkt 2

104

EFD

 

-

 

Art. 117 tytuł i ust. 1

108

komisja

ge

+

396, 250, 11

119

PPE

 

 

Art. 120 po ust. 8

83

EFD

 

-

 

Art. 122, tytuł

84

EFD

 

-

 

Art. 122 ust. 1

85

EFD

 

-

 

Art. 130 po ust. 2

87=

94=

S&D

PPE

 

 

Art. 131

112

komisja

 

+

 

123

EFD

 

 

79

PPE

 

 

60

komisja

 

 

Po art. 132

62

63

64

komisja

 

 

74

ALDE

 

 

Art. 192 po ust. 3

122

EFD

 

-

 

Art. 204 ust. 5

105

EFD

 

-

 

Art. 213

106s

EFD

 

-

 

Poprawki 3, 6-9, 11-59, 61, 65, 67-73, 75-76, 88-91 zostały poddane pod głosowanie 25.11.2009 r.

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE

popr. 5

Część pierwsza

:

Całość tekstu z wyjątkiem słów „lub więcej”

druga część

:

te słowa

Różne

Poprawka 124 została anulowana.

9.   Mandat do postępowania porozumiewawczego w sprawie projektu budżetu na rok 2011

Sprawozdanie: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Po ust. 7

34

ECR

 

-

 

ust. 11

1=

18=

S&D

GUE/NGL

gi

-

281, 360, 14

Po ust. 21

19

GUE/NGL

 

-

 

ust. 22

20

GUE/NGL

 

-

 

Po ust. 33

10

Verts/ALE

 

-

 

ust. 34

2

S&D

 

-

 

Po ust. 37

11

Verts/ALE

 

-

 

Po ust. 38

12

Verts/ALE

 

-

 

13

Verts/ALE

 

-

 

ust. 39

14

Verts/ALE

gp

 

 

1

-

 

2

-

 

3

-

 

Po ust. 40

4=

21=

S&D

GUE/NGL

 

-

 

ust. 43

3

S&D

 

-

 

17

ALDE

gp

 

 

1

+

 

2

-

 

Po ust. 44

15

Verts/ALE

 

-

 

ust. 46

§

tekst oryginału

go/ge

+

425, 215, 7

Po ust. 46

22

GUE/NGL

 

-

 

23

GUE/NGL

 

-

 

ust. 47

24

GUE/NGL

 

-

 

Po ust. 47

25

GUE/NGL

ge

-

253, 387, 17

ust. 50

26

GUE/NGL

 

-

 

ust. 51

27

GUE/NGL

 

-

 

ust. 62

ust.

tekst oryginału

go

+

 

ust. 63

5=

28=

S&D

GUE/NGL

gp/gi

 

 

1

-

293, 331, 26

2

+

541, 80, 8

ust. 66

6=

29=

S&D

GUE/NGL

gp/gi

 

 

1

+

557, 76, 18

2

+

323, 290, 6

ust. 67

ust.

tekst oryginału

go/ge

+

495, 157, 2

ust. 68

7

S&D

ge

+

328, 306, 6

Po ust. 68

8

S&D

ge

+

326, 319, 2

ust. 70

30

GUE/NGL

 

-

 

Po ust. 72

9

S&D

 

-

 

31

GUE/NGL

 

-

 

ust. 73

32

GUE/NGL

 

-

 

Po ust. 75

33

GUE/NGL

 

-

 

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

gi

+

571, 45, 41

Wnioski o głosowanie imienne

PPE: głosowanie końcowe

S&D: popr. 1/ 18, 5/28, 6/29 …/… popr. 5/28 …/… popr. 6/19

Wnioski o głosowanie odrębne

Verts/ALE: ust. 46 i 67

S&D: ust. 62

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE

popr. 5/28

Część pierwsza

:

„jest niezmiernie zaniepokojony…blokada Strefy Gazy”

Część druga

:

„podkreśliła, że…w regionie”

popr. 6/29

Część pierwsza

:

„uważa, że…kosztem istniejących programów współpracy na rzecz rozwoju”

Część druga

:

„wyraża obawy … komplementarność wkładu UE

popr. 17

Część pierwsza

:

„przypomina, że…tego instrumentu;”

Część druga

:

skreślenie „wraz z…w tym sektorze”

S&D, Verts/ALE

popr. 14

Część pierwsza

:

skreślenie „a także środków…dla osób potrzebujących”

Część druga

:

„przyjmuje z zadowoleniem zwiększenie…w PB 2011);”

Część trzecia

:

„apeluje…wywozowych w przyszłości”

Różne:

Poprawka 16 została anulowana.

10.   Rynki instrumentów pochodnych: przyszłe działania w ramach polityki

Sprawozdanie: Werner Langen (A7-0187/2010)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

ust. 9

ust.

tekst oryginału

go

w

 

ust. 17

ust.

tekst oryginału

go

w

 

ust. 24

ust.

tekst oryginału

go

w

 

ust. 32

ust.

tekst oryginału

go

w

 

ust. 33

ust.

tekst oryginału

go

+

 

ust. 34

ust.

tekst oryginału

go

+

 

ust. 35

ust.

tekst oryginału

go

+

 

ust. 36

ust.

tekst oryginału

go

+

 

Punkt K preambuły

ust.

tekst oryginału

go

+

 

Punkt preambuły S

ust.

tekst oryginału

go

+

 

Punkt X preambuły

ust.

tekst oryginału

go

+

 

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

Wnioski o głosowanie odrębne

ECR: ust. 9, 17, 24, 32, 33, 34, 35, 36, pp K, S, X

11.   Internet przedmiotów

Sprawozdanie: Maria Badia i Cutchet (A7-0154/2010)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej - głosowanie łączne

1-3

sprawozdawca

 

+

 

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

gi

+

606, 18, 17

Wnioski o głosowanie imienne

EFD: głosowanie końcowe

12.   Zarządzanie Internetem: kolejne działania

Sprawozdanie: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

ust. 6

ust.

tekst oryginału

gp/gi

 

 

1

+

626, 14, 10

2

+

534, 95, 8

ust. 14

ust.

tekst oryginału

gi

+

573, 64, 17

ust. 16

ust.

tekst oryginału

gp/gi

 

 

1

+

628, 15, 11

2

+

339, 291, 17

ust. 20

ust.

tekst oryginału

go

+

 

ust. 29

ust.

tekst oryginału

go

+

 

ust. 31

ust.

tekst oryginału

gi

+

407, 242, 8

ust. 43

ust.

tekst oryginału

go

+

 

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: ust. 6, 14, 16, 31

Wnioski o głosowanie odrębne

Verts/ALE: ust. 20, 29, 43

Wnioski o głosowanie podzielone

Verts/ALE

ust. 6

Część pierwsza

:

Całość tekstu z wyłączeniem słów „oraz posiadaczy praw własności intelektualnej”

Część druga

:

te słowa

ust. 16

Część pierwsza

:

„bierze również pod uwagę…o charakterze przestępczym”

Część druga

:

„przed rozważeniem…stron internetowych”

13.   Wspólnotowa polityka w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie

Sprawozdanie: Hermann Winkler (A7-0143/2010)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

ust. 46

ust.

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

Wnioski o głosowanie podzielone

Verts/ALE

ust. 46

Część pierwsza

:

Całość tekstu z wyłączeniem słów „w szczególności…sporów patentowych”

Część druga

:

te słowa

14.   Postępy w realizacji milenijnych celów rozwoju: średniookresowy przegląd przygotowywany na posiedzenie wysokiego szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2010 r.

Sprawozdanie: Michael Cashman (A7-0165/2010)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

ust. 3

6

PPE

 

+

 

ust.

tekst oryginału

go

 

Po ust. 5

7

PPE

 

+

 

ust. 6

2

S&D

ge

-

316, 322, 5

ust. 7

ust.

tekst oryginału

gp/gi

 

 

1

+

595, 55, 6

2

+

364, 265, 5

ust. 8

ust.

tekst oryginału

go/ge

-

266, 368, 19

Po ust. 8

3

S&D

gi

-

262, 388, 9

ust. 12

4

S&D

 

-

 

ust. 13

8

PPE

ge

+

369, 263, 14

1

Verts/ALE

gp/gi

 

1

 

 

2

 

 

ust.

tekst oryginału

gp/gi

 

1

 

 

2

 

 

ust. 22

ust.

tekst oryginału

gp

 

 

1/gi

+

486, 164, 6

2

-

 

ust. 23

ust.

tekst oryginału

gp/gi

 

 

1

+

599, 28, 13

2

-

273, 316, 46

ust. 25

9

PPE

 

-

 

ust.

tekst oryginału

go/ge

+

355, 270, 22

ust. 27

ust.

tekst oryginału

go/ge

+

316, 288, 8

ust. 42

ust.

tekst oryginału

gp/gi

 

 

1

+

552, 67, 34

2

+

380, 187, 62

3

+

320, 237, 62

4

+

453, 129, 68

Po ust. 46

5

S&D

 

+

 

ust. 47

ust.

tekst oryginału

gi

+

611, 33, 7

Punkt E preambuły

ust.

tekst oryginału

go

-

 

Punkt X preambuły

ust.

tekst oryginału

go/ge

+

345, 257, 30

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

gi

+

353, 206, 75

Wnioski o głosowanie imienne

S&D: popr. 3, ust. 7, 13, 42, 47, głosowanie końcowe

Verts/ALE: popr. 1, ust. 22 część pierwsza, ust. 23

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE: ust. 3, 8, 25, 27, pp E, X

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE

ust. 7

Część pierwsza

:

Całość tekstu z wyłączeniem słów „umorzenia zadłużenia lub innych”

Część druga

:

te słowa

ust. 13

Część pierwsza

:

„wzywa państwa członkowskie…krajach rozwijających się;”

Część druga

:

„w tym do…krajów rozwijających się”

ust. 22

Część pierwsza

:

Całość tekstu z wyłączeniem słów „zniesienia…polityki rolnej tak szybko jak to możliwe”

Część druga

:

te słowa

ust. 23

Część pierwsza

:

Całość tekstu z wyłączeniem słów „przede wszystkim radykalnej zmiany…sprawiedliwą dystrybucję bogactwa”

Część druga

:

te słowa

ust. 42

Część pierwsza

:

Całość tekstu z wyłączeniem słów „na prawa”, „bezpiecznej aborcji”, „dostępności artykułów…prezerwatywy”

Część druga

:

„na prawa”

Część trzecia

:

„bezpiecznej aborcji”

Część czwarta

:

„dostępności artykułów…prezerwatywy”

GUE/NGL

popr. 1

Część pierwsza

:

Całość tekstu z wyłączeniem słów„, gdyż wbrew interesom swych mieszkańców…przez dyktatorów”

Część druga

:

te słowa

15.   Projekt decyzji w sprawie wzmocnienia i zwiększenia liczby członków delegacji do komisji parlamentarnej CARIFORUM-WE

Projekt decyzji: B7-0341/2010

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Propozycja decyzji Konferencji Przewodniczących

Głosowanie: decyzja (całość tekstu)

 

+

 


Wtorek, 15 czerwca 2010 r.
ZAŁĄCZNIK III

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1.   Sprawozdanie MATERA A7-0180/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

Za: 575

ALDE: Alfano, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Cymański, Elles, Gróbarczyk, Kowal, Legutko, Piotrowski, Poręba, Tomaševski, Włosowicz, Ziobro

EFD: Belder, Imbrasas, Paška, Salavrakos, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer

NI: Binev, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Morvai, Obermayr, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Tănăsescu, Vanhecke, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hübner, Iacolino, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simpson, Sippel, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 51

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kožušník, Kurski, McClarkin, Ouzký, Stevenson, Strejček, Tannock, Tošenovský, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Messerschmidt, Nattrass, Rosbach, Soini

NI: Dodds, Sinclaire, Stassen, van der Stoep

Verts/ALE: Schlyter

Wstrzymujący się: 25

ALDE: Alvaro, Hirsch, Koch-Mehrin, Lambsdorff

ECR: van Dalen, Nicholson

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Hénin, Mélenchon

NI: Brons, Vadim Tudor

PPE: Corazza Bildt, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Svensson Alf

S&D: Cashman

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Francisco José Millán Mon, Marie-Christine Vergiat

Wstrzymujący się : Gesine Meissner, Britta Reimers, Alexandra Thein, Michael Theurer

2.   Sprawozdanie MATERA A7-0181/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

Za: 573

ALDE: Alfano, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Cymański, Elles, Gróbarczyk, Kowal, Kurski, Legutko, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Włosowicz

EFD: Belder, Imbrasas, Paška, Salavrakos, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Higgins Joe, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Morvai, Obermayr, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Tănăsescu, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Iacolino, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Melo, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Canfin, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 48

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Helmer, Karim, Kirkhope, Kožušník, McClarkin, Ouzký, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Vlasák, Zahradil

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Messerschmidt, Nattrass, Rosbach, Soini

NI: Dodds, Sinclaire, Stassen, van der Stoep

Verts/ALE: Schlyter

Wstrzymujący się: 25

ALDE: Alvaro, Hirsch, Koch-Mehrin, Lambsdorff

ECR: van Dalen, Tomaševski, Zīle

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Hénin, Hoarau, Mélenchon

NI: Brons

PPE: Corazza Bildt, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Svensson Alf

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Danuta Maria Hübner

Wstrzymujący się : Gesine Meissner, Alexandra Thein, Michael Theurer

3.   Sprawozdanie MATERA A7-0179/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

Za: 580

ALDE: Alfano, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Cymański, Elles, Gróbarczyk, Kožušník, Kurski, Legutko, Piotrowski, Poręba, Włosowicz, Yannakoudakis, Ziobro

EFD: Belder, Imbrasas, Paška, Salavrakos, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Higgins Joe, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Morvai, Obermayr, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Tănăsescu, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hübner, Iacolino, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 50

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, van Dalen, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, McClarkin, Ouzký, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Zahradil

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Messerschmidt, Nattrass, Rosbach, Soini

NI: Dodds, Sinclaire, Stassen, van der Stoep

Verts/ALE: Schlyter

Wstrzymujący się: 24

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Hirsch, Koch-Mehrin

ECR: Nicholson, Zīle

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Hénin, Hoarau, Mélenchon

NI: Brons

PPE: Corazza Bildt, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Svensson Alf

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Wstrzymujący się : Gesine Meissner, Alexandra Thein, Michael Theurer

4.   Sprawozdanie MATERA A7-0178/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

Za: 562

ALDE: Alfano, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bowles, Bușoi, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Elles

EFD: Belder, Imbrasas, Paška, Salavrakos, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Higgins Joe, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Claeys, Ehrenhauser, Kovács, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hübner, Iacolino, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 55

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, van Dalen, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, Ouzký, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Messerschmidt, Nattrass, Rosbach, Soini

GUE/NGL: Angourakis, Toussas

NI: Dodds, Sinclaire, Stassen, van der Stoep, Vanhecke

Verts/ALE: Schlyter

Wstrzymujący się: 40

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Hirsch, Koch-Mehrin, Lambsdorff

ECR: Cymański, Gróbarczyk, Kowal, Kurski, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Tomaševski, Włosowicz, Zīle, Ziobro

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Hénin, Hoarau, Mélenchon

NI: Brons, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Morvai, Obermayr, Szegedi

PPE: Corazza Bildt, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Wstrzymujący się : Gesine Meissner, Britta Reimers, Alexandra Thein, Michael Theurer

5.   Sprawozdanie TREMOPOULOS A7-0139/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

Za: 629

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 6

ECR: Hannan

NI: Sinclaire, Stassen, van der Stoep

PPE: Böge

S&D: Milana

Wstrzymujący się: 26

ECR: Helmer

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Nattrass

GUE/NGL: Angourakis, Toussas

NI: Brons, Claeys, Dodds, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Morvai, Obermayr, Szegedi, Vanhecke

6.   Sprawozdanie KELLY A7-0190/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

Za: 630

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Swinburne, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Dodds, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sinclaire, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 9

ECR: Hannan, Helmer, Kamall, Tannock

EFD: Messerschmidt, Rosbach

NI: Brons, Stassen, van der Stoep

Wstrzymujący się: 25

ECR: Fajmon, Strejček

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Nattrass, Soini

NI: Claeys, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Morvai, Obermayr, Szegedi, Vanhecke

PPE: Winkler Hermann

7.   Zalecenie do drugiego czytania MARINESCU A7-0162/2010 – POPR. 83REV/1

Za: 603

ALDE: Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Karim, Kirkhope, Kowal, Kurski, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Vlasák, Zahradil, Zīle

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, de Brún, Ernst, Händel, Higgins Joe, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Wils, Zimmer

NI: Binev, Claeys, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vanhecke

PPE: Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 43

ALDE: Savisaar

ECR: Cymański, van Dalen, Deva, Eppink, Gróbarczyk, Helmer, Kamall, Kožušník, Legutko, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Tomaševski, Włosowicz, Yannakoudakis, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Nattrass

GUE/NGL: Chountis, Hénin, Hoarau, Le Hyaric, Mélenchon

NI: Dodds, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Morvai, Obermayr, Szegedi, Vadim Tudor

Wstrzymujący się: 15

ALDE: Alfano

EFD: Messerschmidt, Rosbach

GUE/NGL: Angourakis, Figueiredo, Hadjigeorgiou, de Jong, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat

NI: Brons, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sinclaire, Werthmann

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Georgios Koumoutsakos

8.   Zalecenie do drugiego czytania MARINESCU A7-0162/2010 – POPR. 83REV/2

Za: 454

ALDE: Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kožušník, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle

EFD: Belder, Bizzotto, Paška, Provera, Salavrakos, Soini, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, de Brún, Ernst, Händel, Higgins Joe, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Wils, Zimmer

NI: Claeys, Sosa Wagner, Tănăsescu, Vanhecke

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Essayah, Feio, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hankiss, Herranz García, Hökmark, Iacolino, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Járóka, Jędrzejewska, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly Seán, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, La Via, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, McGuinness, Macovei, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazzoni, Melo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, van Nistelrooij, Őry, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pietikäinen, Preda, Rangel, Riquet, Rivellini, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saudargas, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skylakakis, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ungureanu, Urutchev, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zanicchi, Zver

S&D: Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Geringer de Oedenberg, Gierek, Göncz, Grelier, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jaakonsaari, Jørgensen, Kalfin, Kirilov, Koppa, Lambrinidis, Le Foll, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapti, Repo, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Alfonsi, Bélier, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Delli, Durant, Flautre, Grèze, Jadot, Joly, Kiil-Nielsen, Lamberts, Lichtenberger, Rivasi, Turmes

Przeciw: 163

ALDE: Chatzimarkakis, Creutzmann, Hirsch, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Meissner, Reimers, Savisaar, Thein, Theurer

ECR: Gróbarczyk, Kurski, Legutko, Piotrowski, Poręba, Tomaševski, Włosowicz

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Borghezio, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Fontana, Morganti, Nattrass, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Chountis, Hénin, Hoarau, Le Hyaric

NI: Binev, Kovács, Le Pen Marine, Morvai, Obermayr, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor

PPE: Balz, Böge, Borys, Caspary, Deß, Ferber, Gahler, Gräßle, Handzlik, Hibner, Hohlmeier, Hübner, Jahr, Jeggle, Kaczmarek, Kalinowski, Kastler, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kozłowski, Kuhn, Langen, Lechner, Lehne, Łukacijewska, Mann, Mayer, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pieper, Posselt, Pöttering, Poupakis, Quisthoudt-Rowohl, Roithová, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Siekierski, Ulmer, Verheyen, Voss, Wałęsa, Weisgerber, Wieland, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Zeller, Zwiefka

S&D: Bullmann, Enciu, Ertug, Fleckenstein, Gebhardt, Geier, Glante, Groote, Haug, Ivan, Kadenbach, Kammerevert, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leinen, Neuser, Rapkay, Regner, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Simon, Sippel, Steinruck, Weiler, Westphal

Verts/ALE: Albrecht, Auken, Cornelissen, Cramer, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Junqueras Vies, Keller, Lambert, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turunen, Ždanoka

Wstrzymujący się: 18

ALDE: Alfano, Vattimo

EFD: Messerschmidt, Rosbach

GUE/NGL: Angourakis, Figueiredo, Hadjigeorgiou, de Jong, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat

NI: Brons, Dodds, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Szegedi, Werthmann

PPE: Schwab

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Alexander Alvaro, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Alexander Graf Lambsdorff, Renate Sommer, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

9.   Zalecenie do drugiego czytania MARINESCU A7-0162/2010 – POPR. 82/1

Za: 132

ALDE: Aylward, De Sarnez, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Kozlík, Lepage, Vălean

EFD: Borghezio, Fontana, Morganti, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Ransdorf, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Triantaphyllides, Wils, Zimmer

NI: Claeys, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Morvai, Obermayr, Szegedi, Tănăsescu, Vanhecke, Werthmann

PPE: Deutsch, Gutiérrez-Cortines, Győri, Járóka, Kelly Seán, Korhola, Patriciello, Preda, Seeber, Sommer, Sonik, Surján, Theocharous, Winkler Iuliu

S&D: Berman, Capoulas Santos, De Castro, Dušek, Flašíková Beňová, Gualtieri, Havel, Hoang Ngoc, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Le Foll, McCarthy, Menéndez del Valle, Moraes, Padar, Paleckis, Rodust, Susta

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 510

ALDE: Alvaro, Arlacchi, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Donskis, Ek, Gallagher, Goerens, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Iovine, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lynne, Lyon, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Messerschmidt, Nattrass, Provera, Rosbach, Soini

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Mélenchon, Remek, Vergiat

NI: Dodds, Gollnisch, Mölzer, Vadim Tudor

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Färm, Ferreira Elisa, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Cramer, Lichtenberger, Romeva i Rueda, Turmes

Wstrzymujący się: 17

ALDE: Alfano, Manders, Vattimo

EFD: Imbrasas, Paška, Salavrakos

GUE/NGL: Angourakis, Toussas

NI: Binev, Brons, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Michael Cramer, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Marie-Christine Vergiat

Przeciw : Liam Aylward, Marielle De Sarnez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Arlene McCarthy, Eija-Riitta Korhola

10.   Zalecenie do drugiego czytania MARINESCU A7-0162/2010 – POPR. 82/2

Za: 86

ALDE: Jäätteenmäki, Vălean

EFD: Bizzotto, Soini

GUE/NGL: Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Higgins Joe, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Triantaphyllides, Vergiat, Wils

NI: Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Tănăsescu, Vanhecke, Werthmann

S&D: Susta

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 536

ALDE: Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, in 't Veld, Iovine, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Zahradil, Zīle

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bloom, Borghezio, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paška, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Hénin, Mélenchon

NI: Dodds, Gollnisch, Mölzer, Vadim Tudor

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Březina, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Lichtenberger

Wstrzymujący się: 19

ALDE: Alfano, Vattimo

EFD: Provera

GUE/NGL: Angourakis, Hoarau, Toussas

NI: Binev, Brons, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Morvai, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Szegedi

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Eva Lichtenberger

11.   Zalecenie do drugiego czytania MARINESCU A7-0162/2010 – POPR. 82/3

Za: 81

ALDE: Vălean

GUE/NGL: Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Higgins Joe, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Vanhecke, Werthmann

S&D: Tabajdi

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 555

ALDE: Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Hénin, Hoarau, Mélenchon

NI: Dodds, Tănăsescu, Vadim Tudor

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Susta, Swoboda, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Wstrzymujący się: 20

ALDE: Alfano, Vattimo

EFD: Imbrasas

GUE/NGL: Angourakis, Toussas

NI: Binev, Brons, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Morvai, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Szegedi

S&D: Sassoli

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Eva-Britt Svensson

12.   Sprawozdanie JĘDRZEJEWSKA A7-0183/2010 – POPR. 1=18

Za: 281

ALDE: Alfano, Bennahmias, De Sarnez, Gallagher, Goulard, Griesbeck, Harkin, Iovine, Lepage, Rinaldi, Rochefort, Uggias

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Soini, Speroni

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Toussas, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Brons, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Giannakou

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 360

ALDE: Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Donskis, Ek, Gerbrandy, Goerens, Haglund, Hall, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Messerschmidt, Nattrass, Rosbach, Salavrakos, Tzavela

NI: Dodds, Stassen, van der Stoep

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

Verts/ALE: Lövin

Wstrzymujący się: 14

EFD: Imbrasas

GUE/NGL: Figueiredo, Triantaphyllides

NI: Claeys, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Morvai, Obermayr, Sinclaire, Szegedi, Vanhecke

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Eva-Britt Svensson

13.   Sprawozdanie JĘDRZEJEWSKA A7-0183/2010 – POPR. 5=28/1

Za: 293

ALDE: Alfano, Aylward, Bennahmias, Bilbao Barandica, De Sarnez, Gallagher, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lynne, Michel, Panayotov, Rinaldi, Rochefort, Thein, Uggias, Vattimo

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor

PPE: van de Camp, Delvaux, De Mita, Higgins Jim, Kelly Seán, de Lange, McGuinness, Mitchell, Oomen-Ruijten, Pietikäinen, Stolojan, Szájer, Tatarella

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 331

ALDE: Alvaro, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Donskis, Ek, Hirsch, Ilchev, Jensen, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Nicolai, Ojuland, Oviir, Paulsen, Reimers, Ries, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Borghezio, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Tzavela

NI: Claeys, Dodds, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Mölzer, Morvai, Obermayr, Stassen, van der Stoep, Vanhecke

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

Verts/ALE: Trüpel

Wstrzymujący się: 26

ALDE: Bearder, Davies, Hall, McMillan-Scott

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Imbrasas, Nattrass, Paška, Speroni

NI: Brons, Sinclaire, Szegedi, Werthmann

S&D: Havel, Pașcu, Peillon, Sehnalová

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Ivo Vajgl, Lambert van Nistelrooij

Przeciw : Sophia in 't Veld

14.   Sprawozdanie JĘDRZEJEWSKA A7-0183/2010 POPR. 5=28/2

Za: 541

ALDE: Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Davies, De Sarnez, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hirsch, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vălean, Vattimo, Wallis, Watson, Weber Renate

EFD: Salavrakos, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor, Vanhecke

PPE: Abad, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Březina, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Vaughan, Vergnaud, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Canfin, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 80

ALDE: Alfano, Takkula, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Helmer, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bloom, Borghezio, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salvini, Scottà, Soini

NI: Dodds, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Mölzer, Morvai, Obermayr, Stassen, van der Stoep

PPE: Böge, Essayah, Poupakis, Riquet

Wstrzymujący się: 8

ALDE: Harkin, McMillan-Scott

EFD: Imbrasas, Speroni

NI: Brons, Sinclaire, Szegedi, Werthmann

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Lívia Járóka

15.   Sprawozdanie JĘDRZEJEWSKA A7-0183/2010 POPR. 6=29/1

Za: 557

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

EFD: Salavrakos, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 76

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Messerschmidt, Nattrass, Rosbach, Soini

NI: Binev, Brons, Claeys, Dodds, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Morvai, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vanhecke

PPE: Jahr

S&D: Goebbels

Wstrzymujący się: 18

ALDE: McMillan-Scott, Rohde

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paška, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Angourakis, Toussas

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sinclaire

16.   Sprawozdanie JĘDRZEJEWSKA A7-0183/2010 POPR. 6=29/2

Za: 323

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Creutzmann, Davies, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

EFD: Belder, Paška

GUE/NGL: Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Bendtsen, Delvaux, De Mita, Ehler, Essayah, de Grandes Pascual, Itälä, Korhola, Muscardini, Pietikäinen, Weisgerber

S&D: Alves, Andrés Barea, Arif, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schulz Werner, Smith, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 290

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

NI: Brons, Dodds, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Morvai, Obermayr

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Posselt, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

Wstrzymujący się: 6

ALDE: McMillan-Scott

GUE/NGL: Angourakis, Toussas

NI: Sinclaire, Stoyanov Dimitar, Szegedi

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Nicole Kiil-Nielsen

17.   Sprawozdanie JEDRZEJEWSKA A7-0183/2010 - REZOLUCJA

Za: 571

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Eppink, Fajmon, Foster, Gróbarczyk, Harbour, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Imbrasas, Salavrakos, Tzavela

NI: Binev, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 45

ECR: Kurski

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Messerschmidt, Nattrass, Paška, Rosbach, Soini

GUE/NGL: Angourakis, Figueiredo, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Mélenchon, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils

NI: Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Morvai, Obermayr, Sinclaire, Stassen, van der Stoep, Szegedi, Vanhecke

Verts/ALE: Schlyter

Wstrzymujący się: 41

ALDE: McMillan-Scott

ECR: Deva, Elles, Ford, Fox, Girling, Hannan, Helmer, Kamall, Strejček

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Händel, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Zimmer

PPE: Jahr, Melo

Verts/ALE: Bové

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Carlo Fidanza, Georgios Koumoutsakos

18.   Sprawozdanie BADIA i CUTCHET A7-0154/2010 - REZOLUCJA

Za: 606

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Davies, De Sarnez, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, de Brún, Higgins Joe, de Jong, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Vergiat

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Szegedi, Tănăsescu, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pietikäinen, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 18

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Nattrass

GUE/NGL: Klute, Lösing, Mélenchon, Wils

NI: Sinclaire

Verts/ALE: Lövin, Schlyter

Wstrzymujący się: 17

ALDE: McMillan-Scott

ECR: Helmer, Strejček

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, Hénin, Hoarau, Toussas, Triantaphyllides

NI: Binev, Brons, Claeys, Dodds, Stoyanov Dimitar

PPE: Březina, Pieper, Posselt

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Wstrzymujący się : Ilda Figueiredo

19.   Sprawozdanie SOSA WAGNER A7-0185/2010 – UST. 6/1

Za: 626

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, de Brún, Ernst, Figueiredo, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Ehrenhauser, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Tabajdi, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 14

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Nattrass

NI: Brons, Dodds, Sinclaire

Wstrzymujący się: 10

ALDE: McMillan-Scott

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, Hadjigeorgiou, Toussas, Triantaphyllides

NI: Kovács, Morvai, Szegedi

Verts/ALE: Trüpel

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Laurence J.A.J. Stassen

20.   Sprawozdanie SOSA WAGNER A7-0185/2010 – UST. 6/2

Za: 534

ALDE: Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lynne, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Savisaar, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Matias, Ransdorf

NI: Binev, Brons, Claeys, Obermayr, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Lövin

Przeciw: 95

ALDE: Alfano, Koch-Mehrin, Lepage

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Maštálka, Remek, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Morvai, Sinclaire, Szegedi

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Turmes, Turunen, Ždanoka

Wstrzymujący się: 8

ALDE: McMillan-Scott

GUE/NGL: de Brún, de Jong, Le Hyaric, Scholz, Vergiat

S&D: Poc

Verts/ALE: Trüpel

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Silvana Koch-Mehrin, Carmen Romero López, Antolín Sánchez Presedo, Nicole Sinclaire

21.   Sprawozdanie SOSA WAGNER A7-0185/2010 – UST. 14

Za: 573

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Claeys, Dodds, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor, Vanhecke

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Przeciw: 64

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Nattrass

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Turmes, Turunen, Ždanoka

Wstrzymujący się: 17

ALDE: Bennahmias, McMillan-Scott

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, Toussas, Triantaphyllides

NI: Brons, Kovács, Le Pen Marine, Mölzer, Morvai, Obermayr, Sinclaire, Szegedi, Werthmann

Verts/ALE: Lövin, Trüpel

22.   Sprawozdanie SOSA WAGNER A7-0185/2010 – UST. 16/1

Za: 628

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, de Brún, Ernst, Figueiredo, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Morvai, Obermayr, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Tănăsescu, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Băsescu, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dati, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Häusling, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 15

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Nattrass

S&D: Iotova

Verts/ALE: Häfner, Hassi, Hautala

Wstrzymujący się: 11

ALDE: McMillan-Scott

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, Hadjigeorgiou, Toussas, Triantaphyllides

NI: Brons

S&D: Färm, Ludvigsson, Ulvskog

Verts/ALE: Trüpel

23.   Sprawozdanie SOSA WAGNER A7-0185/2010 – UST. 16/2

Za: 339

ALDE: Alfano, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Davies, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Ludford, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Takkula, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Atkins, Kurski, Ouzký

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

NI: Brons, Stassen, van der Stoep, Tănăsescu, Vadim Tudor

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Berès, Cercas, Crețu, Goebbels, Herczog, Honeyball, Jaakonsaari, Leinen, McAvan, Milana, Moraes, Moreira, Regner, Repo, Rodust, Susta, Tabajdi, Thaler

Verts/ALE: Lövin, Trüpel

Przeciw: 291

ALDE: Alvaro, Bennahmias, Chatzimarkakis, Creutzmann, Hirsch, Koch-Mehrin, Lepage, Meissner, Reimers, Thein

ECR: Ashworth, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Nattrass

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Werthmann

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Liberadzki, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Mirsky, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Plumb, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Riera Madurell, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tarabella, Thomsen, Țicău, Tirolien, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Turmes, Turunen, Ždanoka

Wstrzymujący się: 17

ALDE: McMillan-Scott

GUE/NGL: de Jong

NI: Binev, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Morvai, Obermayr, Stoyanov Dimitar, Szegedi

S&D: Färm, Ludvigsson, Poc, Toia, Ulvskog

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Wolf Klinz, Michael Theurer

24.   Sprawozdanie SOSA WAGNER A7-0185/2010 – UST. 31

Za: 407

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jensen, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Eppink, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Brons, Claeys, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor, Vanhecke

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

Przeciw: 242

ALDE: Bennahmias

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Nattrass

NI: Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Morvai, Obermayr, Sosa Wagner, Szegedi

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Turmes, Turunen, Ždanoka

Wstrzymujący się: 8

ALDE: McMillan-Scott

EFD: Soini

NI: Dodds, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sinclaire, Werthmann

Verts/ALE: Trüpel

25.   Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 7/1

Za: 595

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Bokros, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Karim, Kowal, Kožušník, Kurski, Nicholson, Strejček, Tannock

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Tănăsescu, Vanhecke, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 55

ECR: Ashworth, Atkins, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Kirkhope, Legutko, McClarkin, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Swinburne, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Nattrass

GUE/NGL: Rubiks

NI: Binev, Brons, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor

PPE: Kelam, Schnieber-Jastram

S&D: Zala

Wstrzymujący się: 6

ALDE: McMillan-Scott

NI: Dodds, Kovács, Morvai, Sinclaire, Szegedi

26.   Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 7/2

Za: 364

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Tănăsescu, Werthmann

PPE: Collino, Delvaux, De Mita, Hibner, Korhola, Mazzoni, Pietikäinen, Weisgerber, Zver

S&D: Alvarez, Alves, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 265

ALDE: Godmanis

EFD: Andreasen, Batten, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

NI: Binev, Brons, Claeys, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Obermayr, Sinclaire, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, Vanhecke

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, David, Dehaene, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Higgins Jim, Hohlmeier, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zwiefka

Wstrzymujący się: 5

ALDE: McMillan-Scott

NI: Dodds, Kovács, Morvai, Szegedi

27.   Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – POPR. 3

Za: 262

ALDE: Alfano, Bearder, Iovine, Lepage, Uggias, Vajgl, Vattimo

EFD: Imbrasas

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Sosa Wagner, Tănăsescu

PPE: Korhola, Pietikäinen

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 388

ALDE: Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

NI: Binev, Brons, Claeys, Dodds, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, Vanhecke

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Färm, Ludvigsson

Wstrzymujący się: 9

ALDE: McMillan-Scott

EFD: Paška

GUE/NGL: Higgins Joe

NI: Ehrenhauser, Kovács, Martin Hans-Peter, Morvai, Szegedi, Werthmann

28.   Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 22/1

Za: 486

ALDE: Alfano, Aylward, Bennahmias, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Donskis, Ek, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Kacin, Koch-Mehrin, Krahmer, Lepage, Manner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Rochefort, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate

ECR: Češková, Chichester, Foster, Gróbarczyk, Kirkhope, Legutko, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák

EFD: Agnew, Andreasen, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Brons, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Morvai, Obermayr, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Áder, Angelilli, Antonescu, Auconie, Audy, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Bodu, Böge, Borys, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hökmark, Hübner, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kósa, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mayer, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Striffler, Szájer, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Vaidere, Vidal-Quadras, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kalfin, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 164

ALDE: Alvaro, Arlacchi, Bearder, Bilbao Barandica, Bușoi, De Sarnez, Gerbrandy, Hyusmenova, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Ludford, Lynne, Lyon, Mănescu, Meissner, Reimers, Ries, Rinaldi, Rohde, Thein, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Callanan, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kowal, Kožušník, Kurski, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Batten, Campbell Bannerman, Clark, Nattrass, Paška, Speroni

NI: Claeys, Dodds, Mölzer, van der Stoep, Vanhecke

PPE: Abad, Albertini, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ayuso, Bach, Berlato, Bonsignore, Březina, Cancian, Casini, Collino, Comi, Deß, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Gardini, Giannakou, de Grandes Pascual, Gräßle, Higgins Jim, Iacolino, Ivanova, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Kalniete, Kasoulides, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Lulling, Marinescu, Mastella, Matera, Mauro, Mazzoni, Melo, Neynsky, Papanikolaou, Patriciello, Pieper, Roithová, Rübig, Scurria, Strasser, Surján, Svensson Alf, Theocharous, Trzaskowski, Tsoukalas, Urutchev, Verheyen, Vlasto, Voss, Wieland, Zalba Bidegain

S&D: Alvarez, Ayala Sender, Berman, Christensen, Crețu, Dăncilă, Goebbels, Gomes, Havel, Lange, Neveďalová, Olejniczak, Panzeri, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Romero López, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Țicău, Westphal

Wstrzymujący się: 6

ALDE: Kozlík, McMillan-Scott, Manders

NI: Sinclaire

PPE: Handzlik, Hohlmeier

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Marielle De Sarnez, Pablo Arias Echeverría, Pilar Ayuso, Thijs Berman, Luis de Grandes Pascual, Christofer Fjellner, Elisabeth Köstinger, Georgios Papanikolaou, Evelyn Regner, Britta Reimers, Carmen Romero López, Catherine Stihler, Alf Svensson

Przeciw : Laurence J.A.J. Stassen

29.   Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 23/1

Za: 599

ALDE: Alfano, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Davies, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Manders, Mănescu, Manner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Verhofstadt, Wallis, Watson, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Szegedi, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Fleckenstein, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 28

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Creutzmann, De Sarnez, Klinz, Krahmer, Reimers, Rinaldi, Thein, Theurer

ECR: van Dalen

EFD: Agnew, Andreasen, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Nattrass

NI: Stassen, van der Stoep

PPE: Cavada, Ivanova, Karas, Kovatchev, Svensson Alf

Wstrzymujący się: 13

ALDE: Harkin, Hirsch, Lyon, McMillan-Scott, Uggias, Vattimo

NI: Binev, Brons, Claeys, Dodds, Morvai, Sinclaire, Vanhecke

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Othmar Karas, Alf Svensson

Przeciw : Silvana Koch-Mehrin

Wstrzymujący się : Alexandra Thein

30.   Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 23/2

Za: 273

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bennahmias, De Sarnez, Ek, Gallagher, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Klinz, Krahmer, Lepage, Meissner, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Schmidt, Thein, Theurer, Uggias, Vattimo, Wikström

ECR: Kirkhope

EFD: Belder

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann

PPE: Bendtsen, Delvaux, De Mita

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 316

ALDE: Jensen, Lyon, Manders, Takkula

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Karim, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

NI: Brons, Dodds, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Stassen, van der Stoep, Szegedi

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Baudis, Bauer, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

Wstrzymujący się: 46

ALDE: Arlacchi, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Davies, Donskis, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Haglund, Hall, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Kozlík, Lambsdorff, Ludford, Lynne, Mănescu, Manner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Rinaldi, Rohde, Savisaar, Schaake, Sterckx, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate

NI: Morvai

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Silvana Koch-Mehrin, Monica Luisa Macovei

31.   Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 42/1

Za: 552

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Deva, Girling, Gróbarczyk

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Busuttil, Cadec, van de Camp, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deutsch, De Veyrac, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Győri, Gyürk, Hankiss, Herranz García, Higgins Jim, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mayer, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Nedelcheva, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pietikäinen, Posselt, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Rübig, Saïfi, Sanchez-Schmid, Sartori, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Gierek, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 67

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Tannock, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Bloom, Farage

NI: Binev, Gollnisch, Kovács, Mölzer, Morvai, Obermayr, Stoyanov Dimitar, Szegedi

PPE: Březina, Cancian, Casini, Deß, Dorfmann, Gardini, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Hohlmeier, Jeggle, Kastler, Marcinkiewicz, Mauro, Mazzoni, Motti, Patriciello, Pieper, Roithová, Salafranca Sánchez-Neyra, Scurria, Wałęsa, Záborská

S&D: Attard-Montalto, Scicluna

Wstrzymujący się: 34

ALDE: McMillan-Scott

ECR: Fox, Karim, Nicholson, Swinburne, Tomaševski, Yannakoudakis

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth

NI: Brons, Sinclaire, Stassen, van der Stoep

PPE: Handzlik, Hibner, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Łukacijewska, Nitras, Olbrycht, Saryusz-Wolski, Sonik, Thun und Hohenstein, Zwiefka

S&D: Costa, Susta, Toia

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Marian-Jean Marinescu, Nadezhda Neynsky, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Przeciw : Bernd Posselt

32.   Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 42/2

Za: 380

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, De Sarnez, Donskis, Ek, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schmidt, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Strejček

EFD: Salavrakos, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Albertini, Angelilli, Audy, Baudis, Bauer, Bendtsen, Cadec, van de Camp, Cavada, Collino, Corazza Bildt, Dantin, Dati, David, Dehaene, Delvaux, De Veyrac, Fernandes, Fjellner, Gahler, Gál, Gallo, Grossetête, Gruny, Gutiérrez-Cortines, Hankiss, Hökmark, Ibrisagic, Járóka, Juvin, Karas, Kasoulides, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kukan, Lamassoure, de Lange, Le Grip, Lulling, Marinescu, Mathieu, Morin-Chartier, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Papanikolaou, Papastamkos, Pietikäinen, Pöttering, Poupakis, Preda, Rangel, Saïfi, Sanchez-Schmid, Sartori, Schnieber-Jastram, Skylakakis, Soullie, Striffler, Svensson Alf, Theocharous, Vaidere, Vlasto, Winkler Iuliu

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cutaș, Daerden, Dăncilă, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Gierek, Goebbels, Göncz, Grelier, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 187

ALDE: Aylward, Gallagher, Harkin, Takkula

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Tannock, Tošenovský, Vlasák, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salvini, Scottà, Soini, Speroni

NI: Binev, Claeys, Dodds, Gollnisch, Mölzer, Obermayr, Stoyanov Dimitar, Vanhecke

PPE: Antoniozzi, Arias Echeverría, Ayuso, Bach, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cancian, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Comi, De Mita, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grzyb, Győri, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hübner, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Kaczmarek, Kalinowski, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Köstinger, Kozłowski, Kuhn, Landsbergis, Langen, La Via, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Mastella, Matera, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mazzoni, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Niebler, Nitras, Olbrycht, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Riquet, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Sógor, Sonik, Strasser, Surján, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Attard-Montalto, Scicluna

Wstrzymujący się: 62

ALDE: McMillan-Scott

ECR: Foster, Fox, Girling, Kamall, Karim, Nicholson, Swinburne, Tomaševski, Yannakoudakis

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth

NI: Brons, Kovács, Morvai, Sinclaire, Stassen, van der Stoep, Szegedi

PPE: Áder, Antonescu, Auconie, Balz, Berlato, Bodu, Böge, Carvalho, Coelho, Gáll-Pelcz, Giannakou, Glattfelder, Gyürk, Iacolino, Jahr, Kalniete, Kariņš, Kósa, Kratsa-Tsagaropoulou, Matula, Mészáros, Őry, Pack, Rivellini, Schöpflin, Sommer, Šťastný, Stolojan, Tatarella, Teixeira, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Zalewski, Zasada

S&D: Costa, Toia

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Bernd Posselt

33.   Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 42/3

Za: 320

ALDE: Alfano, Arlacchi, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, De Sarnez, Donskis, Ek, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Griesbeck, Haglund, Hall, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Kozlík, Ludford, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

EFD: Imbrasas, Provera, Salvini

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Auconie, Cadec, van de Camp, Collino, Comi, Corazza Bildt, Daul, David, Delvaux, Fjellner, Grossetête, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Kósa, Kukan, de Lange, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Papastamkos, Pietikäinen, Skylakakis, Svensson Alf, Tsoukalas, Voss, Wortmann-Kool

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Geier, Gierek, Goebbels, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapti, Regner, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hudghton, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 237

ALDE: Aylward, Gallagher, Harkin, Takkula

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Fajmon, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Tannock, Tošenovský, Vlasák, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew, Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: de Brún

NI: Binev, Claeys, Dodds, Obermayr, Stoyanov Dimitar, Vanhecke

PPE: Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Berlato, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Busuttil, Cancian, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Coelho, Dehaene, De Mita, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jędrzejewska, Jiménez-Becerril Barrio, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Landsbergis, Langen, La Via, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nitras, Olbrycht, Őry, Pack, Papanikolaou, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Posselt, Pöttering, Poupakis, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Stolojan, Strasser, Surján, Szájer, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Attard-Montalto, Scicluna

Wstrzymujący się: 62

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Creutzmann, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lynne, McMillan-Scott, Meissner, Reimers, Thein, Theurer

ECR: Foster, Fox, Girling, Karim, Nicholson, Swinburne

EFD: Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Scottà

NI: Brons, Kovács, Morvai, Stassen, van der Stoep, Szegedi

PPE: Audy, Baudis, Bauer, Bodu, Carvalho, Cavada, Dantin, Dati, De Veyrac, Gallo, Gruny, Jahr, Járóka, Juvin, Lamassoure, Le Grip, Morin-Chartier, Preda, Rivellini, Saïfi, Sanchez-Schmid, Schnieber-Jastram, Šťastný, Striffler, Tatarella, Vlasto

S&D: Susta, Toia

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Ana Gomes, Gesine Meissner, Britta Reimers, Alexandra Thein, Michael Theurer

Przeciw : Ádám Kósa

34.   Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 42/4

Za: 453

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, Deva, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kirkhope, Kožušník, Kurski, McClarkin, Ouzký, Stevenson, Tošenovský, Vlasák, Zahradil, Zīle

EFD: Bizzotto, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Tănăsescu, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann

PPE: Abad, Albertini, Auconie, Audy, Bauer, Bendtsen, Busuttil, Cadec, van de Camp, Carvalho, Casa, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, Dehaene, Delvaux, Deutsch, De Veyrac, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fisas Ayxela, Fjellner, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gräßle, Grossetête, Gruny, Gutiérrez-Cortines, Hankiss, Herranz García, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kasoulides, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Koumoutsakos, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Le Grip, Lope Fontagné, Lulling, McGuinness, Mathieu, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pöttering, Preda, Saïfi, Sanchez-Schmid, Sartori, Schnieber-Jastram, Schwab, Seeber, Skylakakis, Sógor, Soullie, Striffler, Svensson Alf, Theocharous, Vaidere, Vlasto, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Gierek, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 129

ALDE: Aylward, Gallagher

ECR: van Dalen, Elles, Eppink, Fajmon, Kamall, Kowal, Legutko, Piotrowski, Poręba, Tannock, Tomaševski, Włosowicz

EFD: Belder, Soini

NI: Binev, Dodds, Gollnisch, Mölzer, Obermayr, Stoyanov Dimitar

PPE: Angelilli, Antoniozzi, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Cancian, Casini, Caspary, De Mita, Deß, Dorfmann, Ferber, Fidanza, Gardini, Giannakou, Grosch, Grzyb, Győri, Gyürk, Handzlik, Hibner, Hohlmeier, Hübner, Jędrzejewska, Jeggle, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Köstinger, Kovatchev, Kozłowski, Landsbergis, Langen, La Via, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Łukacijewska, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Mikolášik, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Niebler, Nitras, Olbrycht, Patriciello, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Riquet, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Scurria, Siekierski, Silvestris, Sommer, Sonik, Šťastný, Strasser, Surján, Thun und Hohenstein, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Hermann, Záborská, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Attard-Montalto, Prodi, Scicluna

Wstrzymujący się: 68

ALDE: McMillan-Scott

ECR: Ford, Foster, Fox, Girling, Karim, Nicholson, Strejček, Swinburne, Yannakoudakis, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Borghezio, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Fontana, Scottà

NI: Brons, Kovács, Morvai, Stassen, van der Stoep, Szegedi

PPE: Áder, Antonescu, Arias Echeverría, Ayuso, Berlato, Bodu, David, Fraga Estévez, Glattfelder, de Grandes Pascual, Higgins Jim, Iacolino, Ivanova, Jahr, Kalniete, Kariņš, Kratsa-Tsagaropoulou, Luhan, Mato Adrover, Matula, Mészáros, Őry, Pack, Peterle, Poupakis, Rangel, Rivellini, Schöpflin, Stolojan, Tatarella, Teixeira, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Zalba Bidegain

S&D: Costa, Toia

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Monica Luisa Macovei

Przeciw : Jacek Olgierd Kurski, Zbigniew Ziobro

35.   Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 47

Za: 611

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Imbrasas, Salavrakos, Soini, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Gierek, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Canfin, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 33

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

NI: Binev, Brons, Claeys, Dodds, Gollnisch, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Stoyanov Dimitar

PPE: Jahr, Schnieber-Jastram

Wstrzymujący się: 7

ALDE: McMillan-Scott

NI: Kovács, Morvai, Stassen, van der Stoep, Szegedi, Vanhecke

36.   Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 - REZOLUCJA

Za: 353

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Kozlík, Lepage, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Chichester, Deva, Elles, Ford, Harbour, Vlasák

EFD: Imbrasas

GUE/NGL: Bisky, Chountis, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Sosa Wagner, Tănăsescu, Vadim Tudor

PPE: Abad, Auconie, Audy, Baudis, Cadec, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Dehaene, Delvaux, De Veyrac, Fjellner, Gallo, Grossetête, Gruny, Hökmark, Ibrisagic, Juvin, Kovatchev, Lamassoure, de Lange, Le Grip, Macovei, Mathieu, Morin-Chartier, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Papastamkos, Pietikäinen, Preda, Saïfi, Sanchez-Schmid, Sartori, Skylakakis, Striffler, Svensson Alf, Vlasto

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Gierek, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 206

ALDE: Takkula

ECR: van Dalen, Eppink, Legutko, Piotrowski, Ziobro

EFD: Fontana, Messerschmidt, Rosbach, Speroni

NI: Binev, Brons, Claeys, Dodds, Mölzer, Obermayr, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Vanhecke

PPE: Áder, Albertini, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, van de Camp, Cancian, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Collino, Comi, Daul, David, De Mita, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Grosch, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hübner, Iacolino, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Landsbergis, Langen, La Via, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Neynsky, Niebler, Nitras, Olbrycht, Őry, Pack, Papanikolaou, Patrão Neves, Patriciello, Pieper, Posselt, Pöttering, Poupakis, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Surján, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

Wstrzymujący się: 75

ALDE: Harkin, Krahmer, McMillan-Scott

ECR: Bokros, Callanan, Češková, Cymański, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Helmer, Kamall, Karim, Kožušník, Kurski, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Mélenchon, Toussas, Triantaphyllides

NI: Ehrenhauser, Kovács, Martin Hans-Peter, Morvai, Sinclaire, Szegedi, Werthmann

PPE: Angelilli, Bendtsen, Carvalho, Cavada, Coelho, Gauzès, Gräßle, Járóka, Kratsa-Tsagaropoulou, Nedelcheva, Niculescu, Wortmann-Kool

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Jacek Olgierd Kurski