27.5.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 137/27


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

2010/C 137/12

Image

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro wyemitowanej przez Belgię

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności, a także ogółu społeczeństwa, Komisja ogłasza wszystkie nowe wzory monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim należącym do strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny ze Wspólnotą przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego kraju lub całej Europy.

Państwo emitujące: Belgia

Upamiętniany motyw: Belgijska prezydencja Rady UE w 2010 r.

Opis motywu: Wewnętrzna część monety przedstawia logo okolicznościowe, tj. stylizowane litery „EU” oraz słowa „trio.be”. Powyżej znajduje się napis „BELGIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU 2010” (BELGIJSKA PREZYDENCJA RADY UE 2010), a poniżej trójjęzyczny napis „BELGIE BELGIQUE BELGIEN”. Pod logo, odpowiednio po lewej i prawej stronie oznaczenia roku wybicia 2010, widnieje znak mennicy i znak mincerski.

Dwanaście gwiazd flagi europejskiej umieszczonych jest na zewnętrznym otoku monety.

Nakład: 5 milionów monet

Data emisji: czerwiec 2010 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).