13.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 62/2


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

2010/C 62/02

Image

Nowa strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Włochy

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania podmiotów obracających monetami, a także ogółu społeczeństwa, Komisja ogłasza wszystkie nowe wzory monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2), państwom członkowskim należącym do strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny ze Wspólnotą przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego kraju lub całej Europy.

Państwo emitujące: Włochy

Upamiętniane wydarzenie: 200. rocznica urodzin Camillo Benso, hrabiego Cavour.

Opis motywu:: Wewnętrzna część monety w części środkowej przedstawia portret włoskiego polityka Camillo Benso. Po lewej stronie widnieje napis „CAVOUR” oraz monogram Republiki Włoskiej „RI”. Po prawej stronie widnieją litera „R”, daty „1810” i „2010” oraz inicjały artystki Claudii Momoni „C.M.”.

Dwanaście gwiazd flagi europejskiej umieszczonych jest na zewnętrznym otoku.

Przybliżony nakład: 4 miliony monet

Przybliżona data emisji: Marzec 2010


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1—30, zawierający odniesienie do wszystkich narodowych stron monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych rewersów i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52—55).