19.8.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 195/23


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5421 – Panasonic/Sanyo)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009/C 195/07

1.

W dniu 11 sierpnia 2009 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Panasonic Corporation („Panasonic”, Japonia) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Sanyo Electric Co., Ltd. („Sanyo”, Japonia) w drodze publicznej oferty przejęcia.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku Panasonic: opracowywanie, produkcja i sprzedaż produktów audiowizualnych i komunikacyjnych, sprzętu gospodarstwa domowego, części i urządzeń elektronicznych (w tym baterii), produktów przemysłowych i innych,

w przypadku Sanyo: opracowywanie, produkcja i sprzedaż produktów konsumpcyjnych, urządzeń ogólnodostępnych w obrocie, części elektronicznych (w tym baterii), sprzętu do logistyki przemysłowej oraz urządzeń do konserwacji.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301 lub 22967244) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5421 – Panasonic/Sanyo, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.