22.1.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 16/24


Wspólne przedsięwzięcie SESAR

(2009/C 16/09)

Wspólne przedsięwzięcie SESAR (rozporządzenia Rady (WE) nr 219/2007 i (WE) nr 1361/2008) uruchomiło ostatnia fazę swojego pierwszego naboru członkowskiego. Oferty finalne od 15 wybranych członków kandydatów musza być złożone do 16 lutego 2009 r. Szczegółowe informacje na temat wspólnego przedsięwzięcia SESAR, jego działalności i możliwych form uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej: www.sesarju.eu