19.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 14/37


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa COMP/M.4961 — Cookson/Foseco)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 14/14)

1.

W dniu 15 stycznia 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Cookson plc („Cookson”, Zjednoczone Królestwo) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Foseco plc („Foseco”, Zjednoczone Królestwo) w drodze publicznej oferty ogłoszonej w dniu 11 października 2007 r.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku Cookson: Cookson jest prowadzącym działalność na całym świecie przedsiębiorstwem materiałoznawczym, działającym w branży ceramicznej, elektronicznej oraz metali szlachetnych. Dział materiałów ceramicznych przedsiębiorstwa Cookson zajmuje się przede wszystkim dostawą materiałów ogniotrwałych na potrzeby kilku gałęzi przemysłu, m.in. hutnictwa żelaza i stali, oraz w mniejszym stopniu dostawą technicznych wyrobów ceramicznych (w szczególności filtrów) na potrzeby branży wyrobów szklanych, energii słonecznej oraz przemysłu odlewniczego,

w przypadku Foseco: Foseco zajmuje się przede wszystkim dostawą produktów zużywalnych wykorzystywanych w odlewniach (np. filtrów) oraz w mniejszym stopniu dostawą produktów ogniotrwałych wykorzystywanych w produkcji żelaza i stali. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na całym świecie.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4961 — Cookson/Foseco, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.