27.10.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 255/42


F-Castres: Obsługa regularnych połączeń lotniczych

Obsługa regularnych połączeń lotniczych między Castres (Mazamet) a Lyon (Saint-Exupéry) z jednej strony i między Rodez (Marcillac) a Lyon (Saint-Exupéry) z drugiej strony

Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Francję zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w celu delegowania obowiązku użyteczności publicznej

(2007/C 255/15)

1.   Wprowadzenie: Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2408/92 z dnia 23.7.1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych, Francja nałożyła obowiązek użyteczności publicznej na regularne usługi lotnicze między portami lotniczymi Castres (Mazamet) a Lyon (Saint-Exupéry) oraz między portami lotniczymi Rodez (Marcillac) a Lyon (Saint-Exupéry). Wymagania związane ze wspomnianym obowiązkiem użyteczności publicznej zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 22.1.2002 r. pod numerem C 18/06.

Francja postanowiła, że, jeżeli w terminie do dnia 1.5.2008 r. żaden przewoźnik lotniczy nie rozpocznie lub nie będzie właśnie rozpoczynał obsługi wspomnianych regularnych połączeń lotniczych, zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej i bez ubiegania się o dofinansowanie, w ramach procedury przewidzianej w art. 4 ust. 1 lit. d) wyżej wymienionego rozporządzenia należy ograniczyć dostęp do tej trasy do jednego przewoźnika i w drodze przetargu przyznać mu prawo do obsługi tego połączenia od dnia 1.6.2008 r.

2.   Podmiot zamawiający: Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, 40, allées Alphonse Juin, BP 30217, -81101 Castres Cedex. Tél. (33) 563 51 46 46. Fax (33) 563 51 46 99. E-mail: f.chambert@castres-mazamet.cci.fr.

oraz

Société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Air 12aéroport de Rodez-Marcillac route de Décazeville12330 Salles-la-SourceTelefon: +33 (0)5 65 76 02 00 Faks: +33 (0)5 65 42 99 97E-mail: aeroport-rodez-marcillac@wanadoo.fr.

3.   Przedmiot przetargu: Zapewnienie, począwszy od dnia 1.6.2008 r., obsługi wspomnianych regularnych połączeń lotniczych, zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej, o którym mowa w ust. 1.

4.   Najważniejsze cechy umowy: Umowa w sprawie delegowania obowiązku użyteczności publicznej zawarta między przewoźnikiem, Izbą Handlową i Przemysłową w Castres-Mazamet oraz „Société anonyme d'économie mixte locale Air 12” i władzami krajowymi, zgodna z art. 8 dekretu nr 2005-473 z dnia 16.5.2005 r. dotyczącym w szczególności zasad przyznawania dofinansowania przez państwo.

Usługodawca będzie uzyskiwał przychody. Izba Handlowa i Przemysłowa w Castres-Mazamet oraz „Société anonyme d'économie mixte locale Air 12” i władze krajowe zapłacą usługodawcy kwotę odpowiadającą różnicy pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi przez usługodawcę w związku z obsługą połączenia (bez uwzględnienia podatków, takich jak VAT lub podatki właściwe dla transportu lotniczego) a wpływami z działalności komercyjnej (bez uwzględnienia podatków, takich jak VAT lub podatki właściwe dla transportu lotniczego), do maksymalnej wysokości dofinansowania, na jakie podjął zobowiązanie, po odjęciu ewentualnych kar, o których mowa w pkt 9-4 niniejszego ogłoszenia.

5.   Czas trwania umowy: Czas trwania umowy (o delegowaniu obowiązku użyteczności publicznej) wynosi trzy lata od dnia 1.6.2008 r.

6.   Udział w przetargu: W przetargu mogą uczestniczyć wszyscy wspólnotowi przewoźnicy lotniczy posiadający ważną koncesję wydaną na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 z dnia 23.7.1992 r. w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym.

7.   Procedura udzielenia zamówienia i kryteria wyboru: Niniejsze zaproszenie do składania ofert podlega przepisom art. 4 ust. 1 lit. d), e), f), g), h) oraz i) rozporządzenia (EWG) nr 2408/92, przepisom rozdziału IV sekcji 1 ustawy 93-122 z dnia 29.1.1993 r. dotyczącej zapobiegania korupcji oraz przejrzystości życia ekonomicznego i procedur publicznych, a także przepisom wykonawczym (w szczególności dekretowi nr 97-638 z dnia 31.5.1997 r. mającemu na celu wykonanie ustawy nr 97-210 z dnia 11.3.1997 r. dotyczącej wzmocnienia działań przeciwko nielegalnemu zatrudnieniu) oraz dekretowi nr 2005-473 z dnia 16.5.2005 r. dotyczącemu w szczególności zasad przyznawania przez państwo dofinansowania, jak również trzem zarządzeniom z dnia 16.5.2005 r. jako aktom wykonawczym do tego dekretu.

7-1.   Oferta przetargowa: Oferta przetargowa musi być sporządzona w języku francuskim. W razie potrzeby oferenci muszą przetłumaczyć na język francuski dokumenty wystawione przez organy publiczne i sporządzone w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej. Oferenci mogą również dołączyć do wersji francuskiej wersję sporządzoną w innym języku urzędowym Unii Europejskiej, której nie uznaje się za wersję autentyczną.

Oferta przetargowa zawiera:

zgłoszenie podpisane przez kierownika lub jego przedstawiciela z załączonym upoważnieniem do podpisywania,

krótki opis przedsiębiorstwa, określający kwalifikacje zawodowe i zdolności finansowe kandydata w dziedzinie transportu lotniczego oraz ewentualne referencje w tym zakresie. Opis ten powinien pozwolić na stwierdzenie, czy kandydat jest w stanie zapewnić ciągłość wykonywania obowiązku użyteczności publicznej i równe traktowanie użytkowników, kandydat może posłużyć się wzorem formularza DC5 używanego w procedurze udzielania zamówień publicznych,

informacje o całkowitych obrotach i obrotach z omawianej działalności z ostatnich trzech lat lub, na życzenie kandydata, bilans i rachunek wyników za trzy ostatnie lata działalności. Jeżeli kandydat nie jest w stanie przedłożyć wymienionych dokumentów, musi przedstawić odpowiednie wyjaśnienie,

notę techniczną dotyczącą sposobu, w jaki kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Castres-Mazamet oraz „SAEML Air 12” do przedstawienia oferty, obejmującą w szczególności:

środki techniczne i zasoby ludzkie, jakie kandydat przeznaczy do celów obsługi połączenia,

liczbę, kwalifikacje i formę zatrudnienia pracowników oraz, w razie potrzeby, sposób rekrutacji, jaką zamierza przeprowadzić kandydat,

typy używanych statków powietrznych oraz, w razie potrzeby, ich numery rejestracyjne,

kopia koncesji przewoźnika lotniczego oferenta,

jeżeli koncesja wydana została przez państwo członkowskie Unii Europejskiej inne niż Francja, oferent musi również podać następujące informacje:

kraj wydania licencji pilotów,

przepisy mające zastosowanie do umów o pracę,

przynależność do systemu ubezpieczeń społecznych,

środki podjęte w celu przestrzegania przepisów art. L. 341-5 oraz art. D. 341-5 i następnych kodeksu pracy dotyczących czasowego oddelegowania pracowników etatowych w celu wykonywania obowiązków na terytorium kraju;

świadectwa lub oświadczenia przewidziane w art. 8 dekretu nr 97-638 z dnia 31.5.1997 r. oraz w zarządzeniu z dnia 31.1.2003 r. w celu stosowania art. 8 wyżej wymienionego dekretu, potwierdzające spełnienie przez kandydata spoczywających na nim zobowiązań podatkowych i z tytułu ubezpieczeń społecznych, a w szczególności w zakresie:

podatku od przedsiębiorstw,

podatku od wartości dodanej,

składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie od wypadków w miejscu pracy i chorób zawodowych oraz na dodatki rodzinne,

opłat nałożonych na lotnictwo cywilne,

podatków lotniskowych,

opłat za hałas powodowany przez samoloty,

podatku solidarnościowego,

w przypadku oferentów z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Francja, świadectwa lub oświadczenia muszą być wystawione przez administrację lub urzędy państwa pochodzenia,

oświadczenie o niekaralności zapisane w biuletynie nr 2 w odniesieniu do naruszeń, o których mowa w art. L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 oraz L. 125-3 kodeksu pracy,

oświadczenie i/lub wszelkie dowody na to, że przestrzegane są zobowiązania w zakresie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, przewidziane w art. L. 323-1 kodeksu pracy,

wyciąg „K bis” z rejestru handlowego lub inny równoważny dokument,

zgodnie z art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 2407/92 z dnia 23.7.1992 r., wystawione w ciągu ostatnich trzech miesięcy zaświadczenie o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w razie wypadku, w szczególności w odniesieniu do pasażerów, bagażu, ładunku, poczty oraz stron trzecich, zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 785/2004 z dnia 21.4.2004 r., a w szczególności jego art. 4,

w przypadku środka zabezpieczającego lub postępowania zbiorowego, kopię wydanego/wydanych w danej sprawie wyroku/wyroków (jeżeli nie został on sporządzony w języku francuskim, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe).

7-2.   Sposób oceny przedstawionych ofert: Oferty zostaną wybrane w oparciu o następujące kryteria:

gwarancje zawodowe i finansowe kandydatów,

zdolność do zapewnienia przez kandydatów ciągłości wykonywania obowiązku użyteczności publicznej w dziedzinie transportu lotniczego oraz równego traktowania użytkowników wymienionej usługi,

przestrzeganie przez kandydatów zobowiązania w zakresie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, przewidziane w art. L. 323-1 kodeksu pracy.

8.   Kryteria udzielenia zamówienia: Przewoźnicy, których kandydatura zostanie zaakceptowana, zostaną następnie zaproszeni do złożenia ofert zgodnie z procedurą ustaloną w szczegółowych zasadach dotyczących przetargu, które zostaną im wówczas przekazane.

Złożone w ten sposób oferty będą negocjowane przez właściwy organ Izby Handlowo-Przemysłowej w Castres-Mazamet oraz „Société anonyme d'économie mixte locale Air 12”.

Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (EWG) nr 2408/92 wybór spośród przedstawionych ofert zostanie dokonany z uwzględnieniem adekwatności usługi, a w szczególności cen i warunków oferowanych użytkownikom, jak również kwoty wymaganego dofinansowania.

9.   Dodatkowe istotne informacje:

9-1.   Dofinansowanie: Oferty składane przez wybranych oferentów powinny zawierać wyraźne określenie maksymalnej wysokości kwoty wymaganej z tytułu dofinansowania obsługi połączenia w okresie trzech lat począwszy od dnia 1 czerwca 2008 r. (z podziałem na poszczególne lata). Wysokość faktycznie przyznanego dofinansowania ustala się co roku ex post w zależności od rzeczywistych wydatków i dochodów związanych ze świadczeniem usługi, do wysokości kwoty określonej w ofercie. Wspomniana kwota maksymalna może zostać zmieniona jedynie w przypadku nieprzewidzianej zmiany warunków obsługi połączenia.

Płatności roczne dokonywane są w formie zaliczek oraz salda końcowego. Płatność salda rozliczeniowego następuje dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przedstawionego przez przewoźnika w odniesieniu do danego połączenia i sprawdzeniu, czy obsługa połączenia została wykonana zgodnie z warunkami określonymi w pkt 9-2 poniżej.

W przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu, przepisy pkt 9-2 zostaną zastosowane w możliwie najkrótszym terminie, celem umożliwienia wypłaty należnego salda na rzecz przewoźnika, przy czym maksymalna kwota wskazana w akapicie pierwszym zostaje obniżona proporcjonalnie do rzeczywistego okresu obsługiwania połączenia.

9-2.   Kontrola wykonania usługi oraz księgowości przewoźnika: Prawidłowość wykonania usługi oraz księgowości analitycznej przewoźnika dla danego połączenia będzie przedmiotem co najmniej jednej kontroli w roku, przeprowadzanej w porozumieniu z przewoźnikiem.

9-3.   Zmiana i rozwiązanie umowy: Jeżeli przewoźnik uzna, że nieprzewidywalna zmiana warunków obsługi połączenia uzasadnia zmianę maksymalnej kwoty dofinansowania, powinien skierować w tej sprawie uzasadniony wniosek do pozostałych stron umowy, które mogą przedstawić swoje uwagi w terminie dwóch miesięcy. Można wówczas dokonać zmian w umowie w postaci aneksu do umowy.

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron przed upływem terminu jej ważności, wyłącznie przy zachowaniu sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku poważnego niewywiązania się ze zobowiązań umownych przez przewoźnika uznaje się, iż dokonał on rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeżeli nie podejmie on ponownego wykonywania usługi zgodnie ze zobowiązaniami w terminie jednego miesiąca od daty wezwania do wypełnienia zobowiązań.

9-4.   Kary i inne potrącenia przewidziane w umowie: Nieprzestrzeganie przez przewoźnika okresu wypowiedzenia określonego w pkt 9-3 jest karane grzywną administracyjną nakładaną na mocy art. R. 330-20 kodeksu lotnictwa cywilnego lub sankcją obliczoną w oparciu o liczbę miesięcy niewywiązywania się ze zobowiązania oraz rzeczywistego braku połączeń w rozpatrywanym roku, nieprzekraczającą wysokości kwoty maksymalnej dofinansowania przewidzianej w pkt 9-1.

W przypadku nieznacznych uchybień w zakresie wykonywania obowiązku użyteczności publicznej stosuje się obniżkę maksymalnego dofinansowania przewidzianego w pkt 9-1, bez uszczerbku dla stosowania przepisów art. R. 330-20 kodeksu lotnictwa cywilnego.

Potrącenia dokonuje się przy uwzględnieniu, w razie potrzeby, liczby lotów anulowanych z powodów bezpośrednio zależnych od przewoźnika, liczby lotów wykonanych przy zdolności przewozowej mniejszej niż wymagana, liczby lotów wykonanych bez przestrzegania obowiązku użyteczności publicznej w zakresie międzylądowania lub stosowanych taryf.

10.   Warunki składania ofert: Oferty przetargowe składane są w zapieczętowanej kopercie z napisem: „Réponse à l'appel de candidatures Ligne aérienne Castres (Mazamet)/Rodez (Marcillac)/Lyon (Saint-Exupéry) – à n'ouvrir que par le destinataire”. Muszą one zostać złożone najpóźniej do dnia 4.12.2007 r. do godziny 12:00 czasu lokalnego za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru (decyduje data stempla pocztowego) wysłanego na następujący adres:

Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, BP 30217, 40, allées Alphonse Juin 81101 Castres cedex France

11.   Dalsza procedura: Izba Handlowo-Przemysłowa w Castres-Mazamet przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia 7.12.2007 r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowy.

Wybrani kandydaci muszą złożyć ofertę najpóźniej dnia 4.1.2008 r., do godziny 12:00 czasu lokalnego.

Oferent jest związany ofertą przez okres 280 dni począwszy od dnia jej złożenia.

12.   Okres ważności zaproszenia do składania ofert: Zaproszenie do składania ofert ważne jest tylko pod warunkiem, że do dnia 1.5.2008 r. żaden z przewoźników wspólnotowych nie przedstawi projektu obsługiwania wymienionego połączenia od dnia 1.6.2008 r., zgodnie z nałożonym obowiązkiem użyteczności publicznej i bez otrzymywania jakiegokolwiek dofinansowania.

13.   Dodatkowe informacje: W celu uzyskania niezbędnych dodatkowych informacji kandydaci mogą zwrócić się, wyłącznie listownie lub faksem, do prezesa Izby Handlowo-Przemysłowej w Castres-Mazamet, którego adres i numer faksu są podane w pkt 2.