4.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 54/45


UK-Lerwick: Obsługa regularnych połączeń lotniczych

Zaproszenie do składania ofert w zakresie regularnych połączeń lotniczych pomiędzy główną wyspą Szetlandów (Tingwall/Sumburgh) a wyspami Foula, Fair Isle, Out Skerries i Papa Stour, złożone przez Zjednoczone Królestwo na mocy art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92

(2006/C 54/09)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.   Wstęp: Na mocy art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych, Zjednoczone Królestwo nałożyło zobowiązania z tytułu wykonywania usług publicznych w zakresie obsługi regularnych połączeń lotniczych pomiędzy główną wyspą Szetlandów a wyspami Foula (z Tingwall), Fair Isle (z Tingwall/Sumburgh), Out Skerries (z Tingwall) i Papa Stour (z Tingwall). Wymagania określone wspomnianymi zobowiązaniami z tytułu wykonywania usług publicznych opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr C 394/05 z dnia 30.12.1997, z późniejszymi zmianami w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej nr C 356/3 z dnia 12.12.2000, nr C 358/07 z dnia 15.12.2001, nr C 306/24 z dnia 10.12.2004, nr C 223/08 z dnia 10.9.2005 i nr C 53/06 z dnia 3.3.2006.

W przypadku, gdy do dnia 1 lipca 2006 r. żaden przewoźnik lotniczy nie rozpocznie lub nie będzie zamierzał rozpocząć obsługi regularnych połączeń lotniczych pomiędzy główną wyspą Szetlandów a wyspami Foula (z Tingwall), Fair Isle (z Tingwall/Sumburgh), Out Skerries (z Tingwall) i Papa Stour (z Tingwall), zgodnie z nałożonymi zobowiązaniami z tytułu wykonywania usług publicznych i nie występując o dofinansowanie, Zjednoczone Królestwo postanowiło, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 4 ust. 1) lit. d) powyższego rozporządzenia, w dalszym ciągu stosować ograniczony dostęp do przedmiotowych tras, przyznając prawo obsługi tych połączeń, począwszy od dnia 1 sierpnia 2006 r., jednemu przewoźnikowi lotniczemu wybranemu w drodze przetargu publicznego.

Podmiotem zamawiającym jest Shetland Islands Council (Rada Szetlandów), zwana dalej Zamawiającym, która udostępni jeden samolot typu Britten Norman Islander do obsługi powyższych tras.

2.   Przedmiot zaproszenia do składania ofert: Obsługa regularnych połączeń lotniczych od dnia 1 sierpnia 2006 r., pomiędzy główną wyspą Szetlandów a wyspami Foula (z Tingwall), Fair Isle (z Tingwall/Sumburgh), Out Skerries (z Tingwall) i Papa Stour (z Tingwall), zgodnie ze zobowiązaniami z tytułu wykonywania usług publicznych nałożonymi w stosunku do przedmiotowych tras i opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr C 394/05 z dnia 30.12.1997, z późniejszymi zmianami w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej nr C 356/3 z dnia 12.12.2000, nr C 358/07 z dnia 15.12.2001, nr C 306/24 z dnia 10.12.2004, nr C 223/08 z dnia 10.9.2005 i nr C 53/06 z dnia 3.3.2006. Do obsługi regularnych połączeń lotniczych przewoźnik będzie wykorzystywał samolot udostępniony mu bezpłatnie przez Zamawiającego (jednak na warunkach określonych w dokumentacji przetargowej).

3.   Udział w przetargu: W przetargu uczestniczyć mogą wszyscy przewoźnicy posiadający ważne zezwolenie eksploatacyjne wydane przez państwo członkowskie na mocy rozporządzenia Rady (EWG) 2407/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym. Obsługa przedmiotowych połączeń będzie się odbywać zgodnie z przepisami Urzędu Lotnictwa Cywilnego (CAA).

4.   Procedura przetargowa: Niniejsze zaproszenie do składania ofert podlega przepisom art. 4 ust. 1 lit. d), e), f), g), h) oraz i) rozporządzenia (EWG) nr 2408/92.

5.   Dokumentacja przetargowa: Pełną dokumentację przetargową, w tym formularz zamówienia, specyfikację, warunki zamówienia/harmonogram wykonania zamówienia, jak również oryginalny tekst zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr C 394/05 z dnia 30.12.1997 z późniejszymi zmianami w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej nr C 356/3 z dnia 12.12.2000, nr C 358/07 z dnia 15.12.2001, nr C 306/24 z dnia 10.12.2004, nr C 223/08 z dnia 10.9.2005 i nr C 53/06 z dnia 3.3.2006, można uzyskać bezpłatnie pod adresem Zamawiającego:

Shetland Islands Council, Infrastructure Services Department, Transport Services, Grantfield, Lerwick ZE1 0NT, Shetland. Tel. (44-1) 595 74 48 00. Fax (44-1) 595 74 48 69 (Kontakt: osoba odpowiedzialna: pan Ian Bruce, kierownik Departamentu Usług — Transport).

Linie lotnicze prosi się o składanie dokumentacji przetargowej potwierdzającej sytuację finansową (zabezpieczenie bankowe na sumę odpowiadającą wartości zamówienia, roczne sprawozdanie oraz zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe z ostatnich trzech lat, zawierające wielkości obrotów i zysków przed opodatkowaniem za ostatnie trzy lata), a także dokumenty potwierdzające dotychczasowe doświadczenie i możliwości techniczne świadczenia przedmiotowych usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia wymogu dostarczenia dodatkowych informacji na temat finansowych i technicznych zasobów i możliwości oferenta.

Wartość zamówienia przetargowego należy podać w funtach szterlingach, a wszelka dokumentacja uzupełniająca musi być sporządzona w języku angielskim. Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego przetargu podlegać będzie przepisom prawa szkockiego i wyłącznej jurysdykcji sądów szkockich.

6.   Dofinansowanie: Składane oferty powinny zawierać określenie wysokości wnioskowanej kwoty dotacji z tytułu usług świadczonych przez okres 3 lat począwszy od przewidywanego terminu uruchomienia połączeń. Wysokość dotacji należy obliczyć na podstawie specyfikacji. Maksymalna kwota ostatecznie przyznanej dotacji podlega korekcie jedynie w przypadku nieprzewidzianej zmiany warunków świadczenia usług.

Wyboru oferty dokonuje Shetland Islands Council. Wszelkie płatności wynikające z umowy będą realizowane w funtach szterlingach.

7.   Czas trwa umowy, zmiany i rozwiązanie umowy: Trzyletnia umowa na 4 połączenia obowiązywać będzie od dnia 1 sierpnia 2006 r. do dnia 31 lipca 2009 r. Wszelkie zmiany lub wypowiedzenie umowy są możliwe na warunkach określonych umową. Zmiany w charakterze świadczonych usług dopuszcza się jedynie za zgodą Zamawiającego.

8.   Kary w przypadku niestosowania się do warunków umowy: W przypadku gdy przewoźnik z jakichkolwiek powodów nie zapewni obsługi lotu, za wyjątkiem okoliczności podanych poniżej, Zamawiający może proporcjonalnie zmniejszyć dotację za każdy niewykonany lot, pod warunkiem że zmniejszenie dotacji nie jest następstwem jednej z okoliczności wymienionych poniżej, a fakt niewykonania lotu nie wynika z winy lub zaniedbania przewoźnika:

warunki pogodowe;

zamknięcie portów lotniczych;

zagrożenie terrorystyczne;

strajki;

względy bezpieczeństwa.

Zgodnie z warunkami zamówienia przewoźnik zobowiązany jest również do złożenia odpowiednich wyjaśnień w przypadku niewykonania lotu.

9.   Termin składania ofert: 1 miesiąc od daty opublikowania niniejszego zaproszenia.

10.   Procedura składania ofert: Oferty należy przesłać na poniższy adres:

Head of Legal and Administration, Shetland Islands Council, 4 Market Street, Lerwick ZE1 0JN, Shetland, United Kingdom.

Osobami uprawnionymi do otwarcia ofert są wyznaczeni pracownicy i wybrani przedstawiciele Zamawiającego. Ofert nie należy przesyłać na adres podany w punkcie 5.

11.   Ważność zaproszenia do składania ofert: Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (EWG) nr 2408/92, niniejsze zaproszenie do składania ofert jest ważne pod warunkiem, że żaden przewoźnik lotniczy w terminie do dnia 1 lipca 2006 r. nie przedstawi programu obsługi przedmiotowych połączeń począwszy od dnia 1 sierpnia 2006 r. lub wcześniej, zgodnie z nałożonymi zobowiązaniami z tytułu wykonywania usług publicznych, wraz z późniejszymi zmianami i bez prawa do jakichkolwiek dotacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia z uzasadnionych przyczyn wszystkich ofert jeśli żadna z nich nie będzie spełniać warunków umożliwiających ich przyjęcie.