25.9.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 338/19


Wyrok Sądu z dnia 26 lipca 2023 r. – Schneider/EUIPO – Frutaria Innovation (frutania)

(Sprawa T-109/22) (1)

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego frutania - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy Frutaria - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

(2023/C 338/24)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Markus Schneider (Bonn, Niemcy) (przedstawiciele: M. Bergermann i D. Graetsch, adwokaci)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: D. Gája i V. Ruzek, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Frutaria Innovation, SL, dawniej Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas, SL (Saragossa, Hiszpania) (przedstawiciele: J. Learte Álvarez i C. Anadón Giménez, adwokaci)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżący wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 17 grudnia 2021 r. (sprawa R 1058/2017-1).

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Markus Schneider zostaje obciążony kosztami postępowania.


(1)   Dz.U. C 158 z 11.4.2022.