20.6.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 237/29


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bolzano (Włochy) w dniu 8 marca 2022 r. – Postępowanie karne przeciwko nieznanym sprawcom

(Sprawa C-178/22)

(2022/C 237/38)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Tribunale di Bolzano

Postępowanie karne przeciwko:

Nieznani sprawcy

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. (1) sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu zawartemu w art. 132 dekretu ustawodawczego nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 r. (kodeksu dotyczącego prywatności), którego ust. 3 został zmieniony dekretem z mocą ustawy nr 132 z dnia 30 września 2021 r., przekształconym ze zmianami w ustawę nr 178 z dnia 23 listopada 2021 r., i który w obecnym brzmieniu stanowi, co następuje:

3.

W przewidzianym w ustawie okresie zatrzymywania, jeśli istnieją wystarczające przesłanki popełnienia przestępstw, w odniesieniu do których ustawa przewiduje karę dożywotniego pozbawienia wolności lub karę pozbawienia wolności, której górna granica ustawowego zagrożenia wynosi nie mniej niż 3 lata, określoną zgodnie z art. 4 codice di procedura penale (kodeksu postępowania karnego), a także przestępstw groźby karalnej i nękania lub niepokojenia osób za pomocą telefonu, w przypadku gdy groźba karalna, nękanie i niepokojenie są poważne, o ile są one istotne dla ustalenia okoliczności faktycznych, dane pozyskuje się za uprzednią zgodą sądu wydaną w drodze uzasadnionego postanowienia na wniosek prokuratury lub na wniosek obrońcy oskarżonego, osoby objętej postępowaniem przygotowawczym, pokrzywdzonego oraz innych osób prywatnych?


(1)  Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. 2002, L 201, s. 37).