22.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 471/65


Skarga wniesiona w dniu 4 października 2021 r. – dennree / EUIPO (BioMarkt)

(Sprawa T-641/21)

(2021/C 471/91)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: dennree GmbH (Töpen, Niemcy) (przedstawiciel: Rechtsanwalt K. Röttgen)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego zawierającego element słowny BioMarkt w kolorach zielonym i brązowym – zgłoszenie nr 18 309 662

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie R 783/2021-5

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności częściowej odmowy rejestracji znaku towarowego i nakazanie rejestracji znaku towarowego zgodnie ze zgłoszeniem.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

Naruszenie art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.