20.9.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 382/30


Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2021 r. – Ionfarma / EUIPO – LG Electronics (AION)

(Sprawa T-465/21)

(2021/C 382/42)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Ionfarma, SL (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat S. Correa Rodríguez)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: LG Electronics, Inc. (Seul, Korea Południowa)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego „AION” – zgłoszenie nr 17 892 367

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie R 2223/2020-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i odmowę rejestracji unijnego znaku towarowego AION nr 17 892 367 w odniesieniu do wszystkich towarów;

obciążenie EUIPO oraz LG Electronics, jeżeli przystąpi do niniejszego postępowania w charakterze interwenienta, kosztami postępowania.

Podniesiony zarzut

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.