POSTANOWIENIE PREZESA TRYBUNAŁU

z dnia17 września 2021 r. ( *1 )

Interwencja – Artykuł 40 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Wniosek złożony przez agencję Unii Europejskiej – Prawo do wstąpienia do sprawy w charakterze interwenienta w postępowaniach między instytucjami Unii – Interes w rozstrzygnięciu sprawy – Dopuszczenie

W sprawie C‑144/21

mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 263 TFUE, wniesioną w dniu 5 marca 2021 r.,

Parlament Europejski, który reprezentują L. Visaggio, M. Menegatti i C. Ionescu Dima, w charakterze pełnomocników,

strona skarżąca,

przeciwko

Komisji Europejskiej, którą reprezentują R. Lindenthal i K. Mifsud-Bonnici, w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

PREZES TRYBUNAŁU,

uwzględniając wniosek J.‑C. Bonichota, sędziego sprawozdawcy,

po wysłuchaniu rzecznik generalnej J. Kokott,

wydaje następujące

Postanowienie

1

W skardze Parlament Europejski wnosi o stwierdzenie częściowej nieważności decyzji wykonawczej Komisji C(2020) 8797 z dnia 18 grudnia 2020 r. (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”), zezwalającej częściowo na określone zastosowania trójtlenku chromu na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. 2006, L 396, s. 1) (zwanego dalej „rozporządzeniem REACH”).

2

Pismem złożonym w sekretariacie Trybunału w dniu 27 maja 2021 r. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) wniosła na podstawie art. 40 akapit drugi statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i art. 130 regulaminu postępowania przed Trybunałem o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta popierającego żądania Komisji Europejskiej.

3

Na poparcie wniosku o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta ECHA podnosi, że ma interes w rozstrzygnięciu sprawy, ponieważ uczestniczyła w procedurze przyjęcia zaskarżonej decyzji, a jej Komitet ds. Oceny Ryzyka i jej Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych zgodnie z art. 64 ust. 4 rozporządzenia REACH sformułowały opinie w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia, które zostały uwzględnione przez Komisję.

4

Zdaniem ECHA skarżąca kwestionuje pośrednio zasadność tych opinii, twierdząc, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem art. 60 ust. 4 i 7 rozporządzenia REACH. Podnosi ona również, że niniejsza sprawa może mieć wpływ na sposób, w jaki oba komitety będą musiały oceniać wnioski o udzielenie zezwoleń w przyszłości.

5

Pismem złożonym w sekretariacie Trybunału w dniu 18 czerwca 2021 r. Parlament wniósł o oddalenie wniosku ECHA o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta. Uważa on, że art. 40 akapit drugi zdanie drugie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyklucza możliwość interwencji ECHA w sprawie, która dotyczy sporu między dwiema instytucjami. Dodaje on tytułem uzupełnienia, że ECHA nie posiada interesu w rozstrzygnięciu tego sporu.

W przedmiocie wniosku o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta

6

Artykuł 40 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanowi, że państwa członkowskie i instytucje Unii mogą interweniować w sprawach rozpatrywanych przez Trybunał. Zgodnie ze zdaniem pierwszym akapitu drugiego to samo prawo przysługuje organom i jednostkom organizacyjnym Unii i każdej innej osobie, jeżeli mogą one uzasadnić interes w rozstrzygnięciu sprawy przedłożonej Trybunałowi.

7

Zdanie drugie akapitu drugiego tego samego artykułu wyklucza jednak udział osób fizycznych i prawnych w sprawach między państwami członkowskimi, między instytucjami Unii lub między państwami członkowskimi a instytucjami Unii.

8

Z brzmienia i systematyki tego przepisu wynika zatem, że przewidziane w nim wyłączenie nie znajduje zastosowania do „organów” i „jednostek organizacyjnych Unii”.

9

W konsekwencji zgodnie z art. 40 akapit drugi statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej organy lub jednostki organizacyjne Unii, takie jak ECHA, mogą przystępować w charakterze interwenientów do przedłożonych Trybunałowi spraw między państwami członkowskimi, między instytucjami Unii lub między państwami członkowskimi a instytucjami Unii, pod warunkiem że uzasadnią „interes w rozstrzygnięciu sprawy”.

10

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału pojęcie „interesu w rozstrzygnięciu sprawy” w rozumieniu tegoż przepisu należy określić na podstawie przedmiotu sporu i rozumieć je jako bezpośredni i aktualny interes w rozstrzygnięciu co do samych żądań, a nie jako interes w odniesieniu do podniesionych zarzutów lub argumentów. W istocie przez „rozstrzygnięcie sprawy” należy rozumieć oczekiwane orzeczenie kończące postępowanie w sprawie, i to w taki sposób, w jaki jest ono ujęte w sentencji wyroku, który ma zostać wydany (zob. m.in. postanowienie prezesa Trybunału z dnia 5 lipca 2018 r., Uniwersytet Wrocławski i Polska/REA, C 515/17 P i C 561/17 P, niepublikowane, EU:C:2018:553, pkt 7). Co do zasady interes w rozstrzygnięciu sprawy można uznać za wystarczająco bezpośredni tylko wówczas, gdy to rozstrzygnięcie może zmienić sytuację prawną wnoszącego o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta (postanowienie prezesa Trybunału z dnia 30 kwietnia 2020 r., Komisja/HSBC Holdings i in., C 806/19 P, niepublikowane, EU:C:2020:364, pkt 8 i przytoczone tam orzecznictwo).

11

Należy jednak stwierdzić, że organy i jednostki organizacyjne Unii, w odróżnieniu od osób fizycznych i prawnych, mogą wnosić o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta w sporze przedłożonym orzecznictwu Trybunału nie w celu obrony interesów prywatnych lub jak w przypadku stowarzyszeń – interesów związanych z przedmiotem ich działalności, takim jak ochrona środowiska, lecz raczej w sytuacji, gdy tak jak w niniejszej sprawie, akt leżący u podstaw sporu został przyjęty w wyniku przeprowadzenia procedury, w ramach której dany organ lub jednostka organizacyjna zostały powołane do odgrywania funkcji polegającej na obronie wydanych przez nie opinii lub ocen dokonanych przez nie w toku tej procedury.

12

W konsekwencji w przypadku wniosków o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta składanych przez organy i jednostki organizacyjne Unii przesłankę dotyczącą istnienia bezpośredniego i rzeczywistego interesu w rozstrzygnięciu sprawy należy stosować w sposób odzwierciedlający tę specyfikę.

13

Tym samym, jeśli chodzi o wnioski o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta w postępowaniach o stwierdzenie nieważności aktu Unii, złożone przez organy i jednostki organizacyjne Unii, wymóg posiadania bezpośredniego i rzeczywistego interesu w rozstrzygnięciu takiej sprawy przez ten organ lub jednostkę organizacyjną należy uznać za spełniony w szczególności, jeżeli ten organ lub jednostka organizacyjna są w stanie wykazać, że sporny akt Unii został przyjęty w wyniku przeprowadzenia procedury, w której ich udział został przewidziany zgodnie z prawem Unii, czy to poprzez wydanie opinii, czy też przedstawienie ocen.

14

Tak właśnie jest w niniejszej sprawie. Bezsporne jest bowiem, to że w ramach procedury przyjęcia zaskarżonej decyzji Komitet ds. Oceny Ryzyka i Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych ECHA zgodnie z art. 64 ust. 4 rozporządzenia REACH sformułowały opinie w przedmiocie wniosku o zezwolenie na określone zastosowania trójtlenku chromu, które to opinie zostały uwzględnione przez Komisję.

15

W konsekwencji zgodnie z art. 40 akapit drugi statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i art. 131 § 3 regulaminu postępowania należy dopuścić interwencję ECHA na poparcie żądań Komisji.

W przedmiocie praw proceduralnych interwenienta

16

Ponieważ wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta został przyjęty, na podstawie art. 131 § 3 regulaminu postępowania ECHA otrzyma wszystkie dokumenty procesowe doręczane stronom.

17

Z uwagi na fakt, że wniosek ten został złożony w terminie sześciu tygodni przewidzianym w art. 130 regulaminu postępowania, ECHA będzie mogła zgodnie z art. 132 § 1 tego regulaminu przedstawić uwagi interwenienta w terminie miesiąca od powiadomienia, o którym mowa w poprzednim punkcie.

18

Wreszcie, ECHA będzie mogła przedstawić uwagi ustne, jeżeli zostanie przeprowadzona rozprawa.

W przedmiocie kosztów

19

Zgodnie z art. 137 regulaminu postępowania rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów następuje w wyroku lub postanowieniu kończącym postępowanie w sprawie.

20

Jako że w niniejszej sprawie wniosek ECHA o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta został uwzględniony, rozstrzygnięcie o kosztach związanych z jej interwencją nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

 

Z powyższych względów prezes Trybunału postanawia, co następuje:

 

1)

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zostaje dopuszczona do udziału w charakterze interwenienta w sprawie C‑144/21 na poparcie żądań Komisji Europejskiej.

 

2)

Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) zostaną doręczone przez sekretarza kopie wszystkich pism procesowych.

 

3)

Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) zostanie wyznaczony termin na złożenie odpowiedzi na skargę.

 

4)

Rozstrzygnięcie o kosztach Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

 

Podpisy


( *1 ) Język postępowania: angielski.