5.10.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 329/4


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litwa) w dniu 2 lipca 2020 r. – „Sanresa” UAB / Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

(Sprawa C-295/20)

(2020/C 329/05)

Język postępowania: litewski

Sąd odsyłający

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca skargę kasacyjną:„Sanresa” UAB

Druga strona postępowania: Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Pytania prejudycjalne

1)

Czy art. 18 ust. 2, art. 56 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) i akapit drugi, art. 58 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) i ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2014/24 (1) oraz art. 3–6 i inne przepisy rozporządzenia nr 1013/2006 (2) (rozpatrywane łącznie lub osobno, przy czym bez ograniczenia do tych przepisów) należy interpretować w ten sposób, że wydaną wykonawcy zgodę, która jest niezbędna do przemieszczania odpadów z jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do drugiego, należy kwalifikować jako wymóg dotyczący wykonania zamówienia na usługi, a nie jako wymóg dotyczący prawa do wykonywania działalności?

2)

Jeżeli wspomnianą zgodę na przemieszczanie odpadów należy uznać za kryterium wyboru usługodawcy (kompetencja do wykonywania danej działalności zawodowej), to czy zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji ustanowione w art. 18 ust. 1 akapity pierwszy i drugi dyrektywy 2014/24, art. 58 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) i ust. 2 akapit drugi tej dyrektywy, swobodny przepływ osób, towarów i usług zagwarantowany w art. 26 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 7–9 rozporządzenia nr 1013/2006 (rozpatrywane łącznie lub osobno, przy czym bez ograniczenia do tych przepisów) należy interpretować i stosować w taki sposób, że zasady dotyczące zamówienia publicznego na usługi gospodarowania odpadami, w szczególności te dotyczące ostatecznych terminów składania ofert, muszą stwarzać krajowym lub zagranicznym usługodawcom, którzy ubiegają się o transport odpadów przez granice państw członkowskich Unii Europejskiej, warunki umożliwiające nieograniczony udział w takich postępowaniach o udzielenie zamówienia poprzez zapewnienie im między innymi możliwości przedłożenia wspomnianej zgody w przypadku, gdy została ona udzielona w terminie późniejszym niż ostateczny termin składania ofert?

3)

Jeżeli wspomnianą zgodę na przemieszczanie odpadów należy – stosownie do art. 49 dyrektywy 2014/24 i pkt 17 części C załącznika V do owej dyrektywy, a także jej art. 70 – uznać za wymóg dotyczący wykonania zamówienia publicznego, to czy zasady udzielania zamówień publicznych ustanowione w art. 18 tej dyrektywy oraz ogólną procedurę udzielania zamówień publicznych przewidzianą w art. 56 tejże dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie można odrzucić oferty uczestnika, który nie przedłożył owej zgody?

4)

Czy art. 18, art. 56 ust. 1 akapit pierwszy lit. b), art. 58 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) i ust. 2 dyrektywy 2014/24 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym instytucje zamawiające są uprawnione do określenia z wyprzedzeniem w dokumentacji przetargowej procedury oceny ofert, w ramach której prawo usługodawców do wykonywania działalności (kompetencja do wykonywania danej działalności zawodowej) jest weryfikowane częściowo lub nie jest weryfikowane w ogóle, mimo że posiadanie tego prawa stanowi warunek konieczny dla wykonania zamówienia publicznego zgodnie z prawem, a instytucje zamawiające mogą być zawczasu świadome konieczności jego posiadania?

5)

Czy art. 18 i art. 42 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2014/24, a także art. 2 pkt 35, art. 5 i art. 17 rozporządzenia nr 1013/2006 oraz inne przepisy tego rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że w przypadku zamówienia na usługi gospodarowania odpadami instytucje zamawiające mogą zgodnie z prawem udzielić zamówienia na tego rodzaju usługi jedynie wtedy, gdy w dokumentacji przetargowej jasno i precyzyjnie określą one ilość i skład odpadów oraz inne istotne warunki wykonania zamówienia (na przykład dotyczące opakowania)?


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. 2014, L 94, s. 65).

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. 2006, L 190, s. 1).