5.12.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 463/23


Wyrok Sądu z dnia 28 września 2022 r. – Malacalza Investimenti/EBC

(Sprawa T-552/19 OP) (1)

(Dostęp do dokumentów - Decyzja 2004/258/WE - Decyzja o oddaniu Banca Carige pod zarząd tymczasowy - Odmowa udzielenia dostępu - Wyjątek dotyczący ochrony poufności informacji chronionych jako takie na mocy prawa unijnego - Ogólne domniemanie poufności - Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych określonej osoby fizycznej lub prawnej, w tym w odniesieniu do własności intelektualnej - Pojęcie informacji poufnych - Obowiązek uzasadnienia - Sprzeciw)

(2022/C 463/31)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca w postępowaniu głównym: Malacalza Investimenti Srl (Genua, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci P. Ghiglione, E. De Giorgi, L. Amicarelli i S. Casini)

Strona pozwana w postępowaniu głównym: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: A. Riso, F. von Lindeiner i M. Van Hoecke, pełnomocnicy, których wspierali adwokaci D. Sarmiento Ramírez-Escudero i O. Pollicino)

Przedmiot

W środku zaskarżenia opartym na art. 166 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem Europejski Bank Centralny (EBC) wnosi sprzeciw od wyroku z dnia 25 czerwca 2020 r., Malacalza Investimenti/EBC (T-552/19, EU:T:2020:294), stwierdzającego nieważność decyzji EBC LS/LdG/19/185 z dnia 12 czerwca 2019 r. odmawiającej dostępu do decyzji Rady Prezesów EBC z dnia 1 stycznia 2019 r. w sprawie oddania Banca Carige SpA pod zarząd tymczasowy oraz do innych dokumentów związanych z tą decyzją.

Sentencja

1)

Sprzeciw od wyroku zaocznego z dnia 25 czerwca 2020 r., Malacalza Investimenti/EBC, T-552/19, EU:T:2020:294, stwierdzającego nieważność decyzji EBC z dnia 12 czerwca 2019 r. odmawiającej dostępu do swojej decyzji z dnia 1 stycznia 2019 r. w sprawie oddania Banca Carige SpA pod zarząd tymczasowy oraz do innych dokumentów związanych z tą decyzją, zostaje oddalony, a tym samym stwierdzenie nieważności decyzji EBC z dnia 12 czerwca 2019 r. orzeczone w wyroku zaocznym zostaje utrzymane w mocy.

2)

EBC zostaje obciążony kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 328 z 30.9.2019.