Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 7 października 2019 r. –
Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

(sprawa C‑47/19) ( 1 )

Odesłanie prejudycjalne – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 132 ust. 1 lit. h)–j) – Różne zwolnienia związane z dziećmi lub młodzieżą, kształceniem powszechnym lub wyższym – Nauczanie surfingu i żeglarstwa dla placówek szkolnych i uniwersyteckich – Wycieczka klasowa

1. 

Harmonizacja ustawodawstw podatkowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej – Zwolnienia – Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie ogólnym – Zwolnienie działalności związanej z kształceniem dzieci lub młodzieży, kształceniem powszechnym lub wyższym, kształceniem zawodowym lub przekwalifikowaniem – Pojęcie kształcenia powszechnego lub wyższego – Nauczanie surfingu i żeglarstwa dla placówek szkolnych i uniwersyteckich – Wykluczenie

[dyrektywa Rady 2006/112, art. 132 ust. 1 lit. i), j)]

(zob. pkt 28–30, 33, 34; pkt 1 sentencji)

2. 

Harmonizacja ustawodawstw podatkowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej – Zwolnienia – Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie ogólnym – Świadczenie usług i dostawy towarów ściśle związane z opieką nad dziećmi i młodzieżą – Pojęcie – Nauczanie surfingu i żeglarstwa dla placówek szkolnych i uniwersyteckich – Wykluczenie – Nauczanie prowadzone w ramach wycieczki klasowej – Brak wpływu

[dyrektywa Rady 2006/112, art. 132 ust. 1 lit. h)]

(zob. pkt 40; pkt 2 sentencji)

Sentencja

1) 

Pojęcie „kształcenia powszechnego lub wyższego” w rozumieniu art. 132 ust. 1 lit. i) oraz j) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że nie obejmuje ono nauczania surfingu i żeglarstwa prowadzonego przez szkoły surfingu i żeglarstwa, takie jak będące przedmiotem postępowania głównego, dla placówek szkolnych lub uniwersytetów, w których to nauczanie może wchodzić w zakres, odpowiednio, programu zajęć sportowych lub kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego i być uwzględniane przy wystawianiu ocen.

2) 

Pojęcie świadczenia usług „ściśle związanych z opieką nad dziećmi i młodzieżą” w rozumieniu art. 132 ust. 1 lit. h) dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że nie obejmuje ono nauczania surfingu i żeglarstwa prowadzonego przez szkoły surfingu i żeglarstwa, takie jak będące przedmiotem postępowania głównego, niezależnie od okoliczności, czy nauczanie to odbywa się w ramach wycieczki klasowej.


( 1 ) Dz.U. C 131 z 8.4.2019.