2.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 406/18


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 25 września 2019 r. – Admiral Sportwetten GmbH i in.

(Sprawa C-711/19)

(2019/C 406/25)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Verwaltungsgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca rewizję: Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG, AKO Gastronomiebetriebs GmbH

Pozwany organ: Magistrat der Stadt Wien

Pytania prejudycjalne

1)

Czy art. 1 dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (1) należy interpretować w ten sposób, że przepisy Wiener Wettterminalabgabegesetz (wiedeńskiej ustawy o podatku od terminali do zawierania zakładów, Austria), które przewidują opodatkowanie eksploatacji terminali do zawierania zakładów, należy uznać za „przepisy techniczne” w rozumieniu tego artykułu?

2)

Czy brak notyfikowania przepisów Wiener Wettterminalabgabegesetz w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/1535 powoduje, że nie można pobierać podatku takiego jak podatek od terminali do zawierania zakładów?


(1)  Dz.U. 2015, L 241, s. 1.