10.1.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 11/3


Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 listopada 2021 r. – Autostrada Wielkopolska S.A./ Komisja Europejska, Rzeczpospolita Polska

(Sprawa C-933/19 P) (1)

(Odwołanie - Pomoc państwa - Koncesja na płatną autostradę - Ustawa przewidująca zwolnienie niektórych pojazdów z opłat za przejazd - Rekompensata przyznana koncesjonariuszowi przez państwo członkowskie z tytułu utraty przychodów - Wirtualna opłata za przejazd - Rekompensata uznana przez Komisję Europejską za nadmierną i za zawierającą w sobie pomoc - Decyzja Komisji stwierdzająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie - Prawa procesowe beneficjenta pomocy - Obowiązek zachowania przez Komisję szczególnej staranności - Pojęcie „pomocy państwa” - Korzyść - Spodziewana poprawa sytuacji finansowej koncesjonariusza - Kryterium podmiotu prywatnego działającego w warunkach gospodarki rynkowej - Przeinaczenie dowodów - Brak uzasadnienia - Przeinaczenie treści spornej decyzji - Zastąpienie uzasadnienia innym uzasadnieniem - Odwrócenie ciężaru dowodu - Naruszenie zasady pierwszeństwa prawa Unii - Kontrola sądowa, jakiej ma dokonać Sąd - Obowiązki i ograniczenia)

(2022/C 11/04)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Autostrada Wielkopolska S.A. (przedstawiciele: O. Geiss, Rechtsanwalt, i T. Siakka, dikigoros)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Armati, K. Herrmann i S. Noë, pełnomocnicy), Rzeczpospolita Polska (przedstawiciele: B. Majczyna i M. Rzotkiewicz, pełnomocnicy)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje oddalone.

2)

Autostrada Wielkopolska S.A. pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

3)

Rzeczpospolita Polska pokrywa własne koszty.


(1)  Dz.U. C 87 z 16.3.2020.