5.9.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 340/3


Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 14 lipca 2022 r. – Parlament Europejski/Rada Unii Europejskiej

(Sprawa C-743/19) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Prawo instytucjonalne - Organy i jednostki organizacyjne Unii Europejskiej - Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) - Kompetencja w sprawie ustalenia siedziby - Artykuł 341 TFUE - Zakres stosowania - Decyzja przyjęta przez przedstawicieli rządów państw członkowskich przy okazji posiedzenia Rady - Jurysdykcja Trybunału na podstawie art. 263 TFUE - Autor i charakter prawny aktu - Brak skutków wiążących w porządku prawnym Unii)

(2022/C 340/04)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Parlament Europejski (przedstawiciele: I. Anagnostopoulou, C. Biz i L. Visaggio, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer, J. Bauerschmidt i E. Rebasti, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Królestwo Belgii (przedstawiciele: J.-C. Halleux, M. Jacobs, C. Pochet i L. Van den Broeck, pełnomocnicy), Republika Czeska (przedstawiciele: L. Březinová, D. Czechová, K. Najmanová, M. Smolek i J. Vláčil, pełnomocnicy), Królestwo Danii (przedstawiciele: M. Jespersen, V. Pasternak Jørgensen, J. Nymann-Lindegren i M. Søndahl Wolff, pełnomocnicy), Irlandia (przedstawiciele: M. Browne, G. Hodge, A. Joyce i J. Quaney, pełnomocnicy, których wspiera D. Fennelly, BL), Republika Grecka (przedstawiciele: K. Boskovits i E.-M. Mamouna, pełnomocnicy), Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: S. Centeno Huerta i A. Gavela Llopis, pełnomocnicy), Republika Francuska (przedstawiciele: A. Daly, A.-L. Desjonquères, E. Leclerc i T. Stehelin, pełnomocnicy), Wielkie Księstwo Luksemburga (przedstawiciele: A. Germeaux, C. Schiltz i T. Uri, pełnomocnicy), Węgry (przedstawiciele: M.Z. Fehér i K. Szíjjártó, pełnomocnicy), Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: M.K. Bulterman, J.M. Hoogveld i J. Langer, pełnomocnicy), Rzeczpospolita Polska (przedstawiciel: B. Majczyna, pełnomocnik), Republika Słowacka (przedstawiciele: E.V. Drugda i B. Ricziová, pełnomocnicy), Republika Finlandii (przedstawiciel: M. Pere, pełnomocnik)

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej pokrywają własne koszty.

3)

Królestwo Belgii, Republika Czeska, Królestwo Danii, Irlandia, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Węgry, Królestwo Niderlandów, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowacka i Republika Finlandii pokrywają własne koszty.


(1)  Dz.U. C 399 z 25.11.2019.