15.2.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 53/7


Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 17 grudnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Grondwettelijk Hof – Belgia) – Centraal Israëlitisch Consistorie van België i in. / Vlaamse Regering

(Sprawa C-336/19) (1)

(Odesłanie prejudycjalne - Ochrona zwierząt podczas ich uśmiercania - Rozporządzenie (WE) nr 1099/2009 - Artykuł 4 ust. 1 - Obowiązek ogłuszania zwierząt przed uśmierceniem - Artykuł 4 ust. 4 - Odstępstwo w ramach uboju rytualnego - Artykuł 26 ust. 2 - Możliwość przyjęcia przez państwa członkowskie przepisów krajowych w celu zapewnienia dalej idącej ochrony zwierząt w przypadku uboju rytualnego - Wykładnia - Przepisy krajowe wymagające, w przypadku uboju rytualnego, odwracalnego ogłuszenia, które nie może spowodować śmierci - Artykuł 13 TFUE - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuł 10 - Wolność religii - Wolność uzewnętrzniania religii - Ograniczenie - Proporcjonalność - Brak konsensusu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej - Zakres uznania przyznany państwom członkowskim - Zasada pomocniczości - Ważność - Zróżnicowane traktowanie uboju rytualnego i uśmiercania zwierząt podczas polowań lub łowienia ryb, a także podczas imprez kulturalnych lub sportowych - Brak dyskryminacji - Artykuły 20, 21 i 22 karty praw podstawowych)

(2021/C 53/07)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Grondwettelijk Hof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Centraal Israëlitisch Consistorie van België i in., Unie Moskeeën Antwerpen VZW, Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG, KH, Executief van de Moslims van België i in., Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België – Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen VZW i in.

Strona pozwana: Vlaamse Regering

Przy udziale: LI, Waalse Regering, Kosher Poultry BVBA i in., Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA)

Sentencja

1)

Artykuł 26 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania w związku z art. 13 TFUE i art. 10 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on uregulowaniu państwa członkowskiego wymagającego w ramach uboju rytualnego odwracalnego procesu ogłuszania, które nie może spowodować śmierci zwierzęcia.

2)

Analiza trzeciego pytania prejudycjalnego nie wykazała niczego, co mogłoby podważyć ważność art. 26 ust. 2 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia nr 1099/2009.


(1)  Dz.U. C 270 z 12.8.2019.