26.3.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 112/35


Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2018 r. – Francja / Komisja

(Sprawa T-26/18)

(2018/C 112/45)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Francja (x) (przedstawiciele: F. Alabrune, D. Colas, A.-L. Desjonquères i S. Horrenberger, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności części decyzji wykonawczej Komisji C(2017) 7263 final z dnia 8 listopada 2017 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), notyfikowanej rządowi francuskiemu w dniu 9 listopada 2017 r., w zakresie, w jakim:

zawiera ona korektę w wysokości 2 246 700 EUR z powodu uwzględnienia szczególnych cech topograficznych w ramach GAEC rzekomo niezgodnego z przepisami, co się tyczy „Niedociągnięć w LPIS” w odniesieniu do lat składania wniosków 2013 i 2014;

zawiera korektę zryczałtowaną dotyczącą wszystkich gruntów obejmujących co najmniej jedną działkę zakwalifikowaną jako „landes et parcours” [wrzosowiska i drogi pastwiskowe], a nie tylko działki uznane za „obszary niekwalifikowalne (fr. landes et parcours)” w odniesieniu do lat składania wniosków 2013 i 2014;

dotyczy „ELPP-FEADER SIGC – 2014-2020” w ramach dochodzenia CEB/2016/047; i

stosuje korektę zryczałtowaną w wysokości 100 % do departamentu Górnej Korsyki, w odniesieniu do lat składania wniosków 2013 i 2014, co się tyczy „Systemu kontroli z poważnymi brakami”.

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi cztery zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia art. 6 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników i załącznika III do tego rozporządzenia.

Zdaniem skarżącej Komisja popełniła to naruszenie, uznając z jednej strony, że elementy takie jak wychodnie skaliste, oczka wodne i zagajniki, przewidziane w przepisach francuskich, nie są objęte normami dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC), a z drugiej strony, że przepisy te wymagają indywidualnej ochrony każdego elementu krajobrazu, a w konsekwencji – że elementy te nie mogły być ujęte w powierzchni całkowitej gruntów rolnych.

2.

Zarzut drugi dotyczy naruszenia zasady proporcjonalności. W tym względzie skarżąca uważa, że chociaż spór dotyczy jedynie działek zakwalifikowanych jako „landes et parcours”, Komisja dokonała korekty opartej na całości działek danych akt zawierających takie działki, a więc też na części tych gruntów, które nie są takimi działkami, a w każdym razie nie uwzględniła danych obliczeniowych przekazanych przez władze francuskie.

3.

Zarzut trzeci dotyczy argumentu, zgodnie z którym Komisja oparła się na danych, które przyjęła z naruszeniem art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 73/2009 i załącznika III do tego rozporządzenia celem dokonania korekty zryczałtowanej w wysokości 13 127 243,30 EUR w odniesieniu do okresu programowania 2014-2020 EFRROW („RDR 3”)

4.

Zarzut czwarty dotyczy naruszenia zasady proporcjonalności i naruszenia obowiązku uzasadnienia, co się tyczy „Systemu kontroli z poważnymi brakami, Korsyka” w odniesieniu do lat składania wniosków 2013 i 2014 w zaskarżonej decyzji, w zakresie, w jakim Komisja stosuje korektę zryczałtowaną w wysokości 100 % do departamentu Górnej Korsyki.